HOP–OFF

web stavby podklad-11.jpg

Stavba

roku 2005

Národní integrované středisko řízení letového provozu, Jeneč u Prahy

Paralelní svět leteckého prostoru musí mít své řízení v bezpečném a komfortním prostředí. Řízení letového provozu funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Pracovníci jsou pod extrémním tlakem. Není místo pro chybu. I proto výcvik úspěšně dokončí pouze každý čtvrtý.

Více o projektu
Lokalita: Praha 6, Jeneč
Investor: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, novostavba
Doba výstavby: 07/2003–05/2005
Popis

Vlastní středisko je komponováno jako soubor objektů řazených podél centrální severojižní osy, na jejímž základě se odvíjejí jednotlivé funkce, prostory a bezpečnostní zóny. Hlavní průčelí tvoří pětipodlažní zaoblený administrativní objekt, ve tvaru prohnutých spojených křídel, kterým proniká prosklená vstupní hala otevřená do volného prostoru horních podlaží, jež jsou ve střední části propojena galeriemi. Oblouková prosklená severní fasáda se zrcadlí v klidné vodní ploše. Na vstupní partii navazuje velkoryse dimenzovaný prostor prosklené střední haly - komunikační a společenské centrum objektu. Prostor pasáže tvoří zároveň vnitřní zahradu s prvky krátkodobé relaxace i v podmínkách nepříznivého českého klimatu. Z pasáže jsou přístupná dvoupodlažní příčná křídla přisazená k jižní fasádě administrativní budovy. Zde jsou stravovací, společenské a rehabilitační prostory. Hlavní sálové prostory jsou umístěny v samostatném provozně-technickém bloku, který je koncipován jako kompaktní hmota, která navazuje na podélnou osu pasáže. V přízemí je umístěn centrální technologický sál (CST) a nad ním provozní sál (ATS). Sál ATS je strategickým jádrem komplexu, má plochu cca 950 m², která umožňuje umístění potřebného počtu pracovišť i částečnou rezervu pro jejich případný nárůst. V provozním sále může při plném obsazení pracovat 80-90 zaměstnanců v průběhu jedné směny. Rozmístění jednotlivých pracovišť je sestaveno do skupin podle charakteru činnosti – oblastních, přibližovacích a ostatních tak, aby jednotlivá pracoviště tvořila logické celky. Pro exkurze je k dispozici prosklená galerie umístěná ve 3. NP nad vstupem do sálu. Obslužné a kancelářské prostory jsou situovány po obvodu sálů. Většina pracovišť je tak orientována do okolní zeleně. Mimo vlastní provozní objekt je samostatně stojící energoblok, rozdělený na dvě části a pohledově odcloněn zelení.

Prosklené plochy v kombinaci s přírodně eloxovaným hliníkem se uplatňují zejména na administrativní budově a na transparentním plášti a zastřešení atria. Pro vnější opláštění objektu jsou použity zavěšené prosklené systémové konstrukce doplněné u exponovaných částí o předsazený systém horizontálních žaluzií s možností plynulé regulace intenzity denního světla. Prosklené hmoty schodišť a zimních zahrad jsou zaskleny probarveným kaleným sklem v zeleném odstínu. Plné části fasád jsou opláštěny hliníkovými panely v dezénu patinované mědi a u provozní části vlnitým plechem stříbrného odstínu. Střechy, jsou materiálově odlišně pojaty u provozního objektu, kde jsou svým tvarem vykonzolované římsy a krytinou v technickém výrazu, zatímco pohledové střechy prostředních pavilonů jsou částečně ozeleněné.

Nedílnou součástí projektu je řešení zabudovaného a volného interiéru. V rámci zabudovaného interiéru jsou navrženy akustické obklady stěn v důležitých prostorách, jednoduché prvky recepčních a obslužných pultů, variabilní posuvné stěny apod. Zvláštní pozornost byla věnována interiérovému řešení sálu ATS se zřetelem na osvětlení, akustiku a celkové vnímání prostoru. Vytvoření speciálního pracovního prostředí a mikroklimatu je dosaženo použitím přímého denního osvětlení s možností regulovaného zastínění okenních otvorů vnějšími žaluziemi a slunolamy a tím rozptýlení pronikajícího denního světla. Přes minimální potřebu intenzity denního světla má personál sálu kontakt s parkově upravenou zelení areálu. Umělé osvětlení je řešeno zavěšenými svítidly se složkou přímého a nepřímého světla. Svítidla jsou variabilně přestavitelná a plynule stmívatelná. Rovněž řešení vzduchotechniky a chlazení sálu je řešeno s ohledem na charakter pracovišť. Páteřní rozvody VZT jsou vedeny pod stropem přízemí a vertikálními šachtami zakončenými podlahovými výústkami do sálu. Sál má zdvojenou instalační podlahu roštové konstrukce, krytou kazetovým zátěžovým kobercem a výtvarně zpracovaný akustický podhled. Instalační prostor nad pohledem je částečně pochozí. Stěny sálu jsou obloženy ve spodní úrovni akustickými panely a nad nimi je sádrokartonový obklad se štěrbinovými tvárnicovými rezonátory na podélných stěnách sálu. Barevné ladění sálu vychází z požadavků na charakter práce. Projekt volného interiéru zahrnuje vybavení celého střediska nábytkem od standardních kanceláří přes kanceláře managementu a společenské prostory až po speciální nábytek v provozní části. Design a barevnost nábytku oživí základní barevné ladění interiéru. Koncepce interiérů IATCC předpokládá rovněž instalaci uměleckých děl v hierarchii řazení prostorů směrem od hlavního vstupu k jednotlivým funkčním částem.

Celý komplex budov je založen vzhledem k sprašovému podloží na pilotách. Nosné konstrukce jsou převážně železobetonové monolitické. Monolitický skelet o rozponech 7,2 m je použit u administrativní budovy i provozního objektu. Zde jsou vzhledem k množství instalací ve velké míře zdvojené instalační podlahy. V exponovaných partiích střediska jsou ocelové nosné konstrukce, které jsou výrazným architektonickým prvkem jak v exteriéru, tak v interiéru. Ocel se uplatňuje zejména v pasáži, kde přiznaná konstrukce vytváří spolu se skleněnými plochami dojem lehkosti, transparentnosti a propojení s exteriérem. Tažené prvky a prvky ztužení jsou navrženy z rektifikovatelných prutů DETA. Podobně je využita ocel i u zavěšené obloukové fasády prosklené jižní partie administrativní budovy. Ocelová konstrukce je i na zastřešení sálu ATS, kde jsou ocelové obloukové příhradové nosníky na rozpon 29,5 m. Prostor mezi vazníky je využit jako revizní a instalační podlaží. Přesah střechy s pevnými slunolamy je podepřen čtveřicí ocelových sloupů, které vytváří tzv. „vysoký řád“.

Objekt střediska je vybaven řadou technologií, které umožní nepřetržitý provoz i v případě výpadku dodávky energií. Objekt je napájen elektrickou energií ze dvou nezávislých zdrojů. Kromě toho jsou strategické systémy zálohovány diesely a UPS. Riziko vzniku požáru je eliminováno v celém komplexu stabilním hasicím zařízením včetně plynového hašení v sálech. Z hlediska bezpečnosti je komplex rozdělen do tří zón s diferencovaným kartovým přístupovým systémem monitorovaným z centrálního dispečinku. Z tohoto sálu (BMS) je řízen a monitorován chod celého střediska.

Komplex je zakomponován do areálu stávajícího vysílacího střediska, které je obklopeno kvalitní zelení s prvky anglického parku. Nové sadové úpravy, vodní plochy a drobná architektura propojují obě části areálu a dotváří tak přírodní relaxační zázemí střediska.

Hlavní ukazatele:

Zastavěná plocha: 8 860 m²
Obestavěný prostor: 129 243 m³
Parkoviště: 446 míst