Vnitřní předpisy Compliance

Vnitřní předpisy a pracovní pokyny společnosti HOCHTIEF upřesňují obsah Etického kodexu HOCHTIEF, aby zaměstnancům poskytly pomoc. Dodržování těchto požadavků a zákonných předpisů je nedílnou součástí dobré správy a řízení společnosti.

1. Jednání s obchodními partnery

Spolupráce s obchodními partnery může nést právní rizika.

Korupční činy spáchané obchodními partnery společnosti HOCHTIEF mohou rovněž vést k odpovědnosti společnosti HOCHTIEF. Toto riziko je minimalizováno, pokud prokážeme, že jsme naše smluvní partnery pečlivě vybrali. Je proto pro nás nanejvýš důležité, abychom přesně věděli, kdo jsou naši partneři. Za tímto účelem vydal HOCHTIEF, společně s Etickým kodexem HOCHTIEF, který obsahuje všechna závazná pravidla chování zaměstnanců HOCHTIEF, normy chování, které požaduje dodržovat po svých obchodních  partnerech. Etický kodex pro obchodní partnery musí podepsat každý potenciální partner HOCHTIEF před uzavřením jakékoli smlouvy.

Některé kategorie obchodních partnerů, jako jsou společníci sdružení nebo konzultanti, jsou pečlivě vybírány prostřednictvím specifického výběrového řízení a schváleny oddělením Compliance za účelem navázání úspěšných a udržitelných obchodních vztahů. Integrita a spolehlivost jsou hodnoceny pomocí externích databází a celý proces je dokumentován (HOCHTIEF Business Partner Compliance Due Diligence).

2. Dary a pozvánky

Dary a pozvánky jsou v dnešním obchodním životě mnohem omezenější, než tomu bylo před několika lety.

Dnes lze dary a pozvání udělit nebo přijmout pouze tehdy, pokud k nim dojde jako zdvořilé gesto podle obecných obchodních zvyklostí a pokud lze na první pohled vyloučit, že cílem daru/pozvání je uplatňovat nevhodný vliv ve vztahu k nadcházejícímu obchodnímu rozhodnutí nebo opatření, které má být přijato.

Nikdy není dovoleno nabízet, poskytovat, požadovat nebo přijímat peněžní nebo nepeněžní výhody.

3. Právo hospodářské soutěže

Zavázali jsme se ke spravedlivé hospodářské soutěži.

To, co bylo ještě před pár lety ve vztahu ke konkurenci naprosto „normální“, může dnes podle soudobé praxe soutěžních úřadů představovat porušení zákona na ochranu hospodářské soutěže. A porušení může být zjištěno bez ohledu na to, zda bylo či nebylo zamýšleno omezení hospodářské soutěže. Proto například HOCHTIEF zkoumá účast v soutěžích na realizaci stavebních zakázek ve formě sdružení více uchazečů i z pohledu práva hospodářské soutěže.

4. Praní špinavých peněz

HOCHTIEF aktivně bojuje za boj proti praní špinavých peněz a usiluje o to, aby takové případy byly rozpoznány a aby jim bylo předcházeno, například prostřednictvím interních školicích programů a kontrolních procesů.

„Praní špinavých peněz“ znamená pašování aktiv „ilegálního“ původu do legálního finančního a ekonomického cyklu. Praní špinavých peněz má za cíl zastírat nezákonný původ majetku a umožnit znovu použití nezákonně nabytého majetku v „čisté“ podobě v běžné ekonomice. Praní špinavých peněz tedy slouží na jedné straně k zastírání základního přestupku a na druhé straně k tomu, aby se nelegálně získaný majetek dostal mimo dosah úřadů.

V praxi to znamená, že v každém případě musí být dodržována přísná pravidla týkající se přijímání plateb a uzavírání smluv, na nichž jsou tyto platby založeny.

5, Protiteroristická opatřené

Evropská unie přijala na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN po 11. září 2001 několik nařízení zaměřených na boj proti celosvětovému terorismu.

V praxi to znamená, že jakýkoli obchodní kontakt musí být porovnán se jmény osob, organizací a institucí uvedených na sankčních seznamech. Společnost HOCHTIEF zavedla vhodné procesy pro kontrolu obchodních partnerů (klientů, dodavatelů, subdodavatelů) a zaměstnanců, aby nedocházelo k jejich porušení.