Program compliance

Program Compliance je společensko-podniková kategorie, pod kterou se obecně rozumí vymezení a dodržování etických, právních a interních pravidel chování v obchodních vztazích, ale i v dalších oblastech činnosti společnosti.

Cílem compliance je zamezit protiprávnímu jednání a zavést veškerá nezbytná opatření k ochraně společnosti, jejích organizačních jednotek a zaměstnanců před porušením zákonů a vnitřních pravidel. V případě nedodržení pravidel compliance zajišťuje tento program přijetí příslušných opatření k zamezení negativních účinků vyplývajících z takového pochybení.

Program Compliance společnosti HOCHTIEF nabízí podporu a poradenství všem zaměstnancům společnosti HOCHTIEF, aby jim pomohla dodržovat zákony a předpisy i vnitřní pravidla.  

Za dodržování předpisů vrcholově odpovídá představenstvo společnosti HOCHTIEF CZ a. s. V rámci Programu Compliance představenstvo společnosti zřídilo funkci Compliance Officer, který je zodpovědný za školení a vzdělávání zaměstnanců, poskytování praktického poradenství a přijímání oznámení o porušení pravidel compliance. Compliance Officer spolu s dalšími kontaktními osobami, Compliance Managery, podporuje v oblasti compliance představenstvo společnosti. Compliance Officer zajišťuje implementaci Programu Compliance v jednotlivých divizích společnosti tak, aby rizika compliance byla rozpoznána v rané fázi a byla přijata vhodná opatření. Compliance Manageři jsou přímými kontaktními osobami pro zaměstnance ve všech organizačních jednotkách společnosti HOCHTIEF. Podporují implementaci a další rozvoj programu a podávají zprávy odpovědnému Compliance Officerovi.

Předcházení korupci a porušení pravidel hospodářské soutěže je hlavním cílem Programu Compliance. Za porušení v oblastech, které nespadají do systému compliance (např. bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, zpracování a ochrana osobních údajů) zodpovídají příslušné odborné útvary a jejich oddělení.