HOCHTIEF

Program compliance

Program compliance je společensko-podniková kategorie, pod kterou se obecně rozumí vymezení a dodržování etických, právních a interních pravidel chování v obchodních vztazích, ale i v dalších oblastech činnosti společnosti.

Cílem compliance je zamezit protiprávnímu jednání a zavést veškerá nezbytná opatření k ochraně společnosti, jejích organizačních jednotek a zaměstnanců před porušením zákonů a vnitřních pravidel. V případě nedodržení pravidel compliance zajišťuje tento program přijetí příslušných opatření k zamezení negativních účinků vyplývajících z takového pochybení.

V rámci programu compliance představenstvo společnosti zřídilo funkci „Compliance Officer, který je v oblasti compliance zodpovědný za školení a vzdělávání zaměstnanců, poskytování praktického poradenství a přijímání oznámení o porušení pravidel compliance.

Zaměstnanci s jakoukoliv informací nebo podezřením, že došlo k jednání, které není v souladu s etickými, právními a interními pravidly chování (Compliance), by měli o této záležitosti informovat svého přímého nadřízeného nebo osobu zajišťující funkci Compliance Officer prostřednictvím:

  • Osobního oznámení

  • Interní hotline:          +420 257 406 062

  • Externí hotline:          +420 257 311 516

  • E-mail:                       compliance@hochtief.cz

Oznamovatel může příslušné oznámení učinit i anonymně. V případě, že oznamovatel uvede své jméno, bude na jeho přání nakládáno s tímto údajem jako s důvěrnou informací.