INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI HOCHTIEF CZ a. s. O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zaměstnanci,

společnost HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, datová schránka: p49cezi, jakožto správce osobních údajů (dále též jen „HTCZ“), Vás v tomto dokumentu informuje o zpracování a ochraně osobních údajů zaměstnanců HOCHTIEF CZ a. s., v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Dále uvedené informace se týkají zpracování osobních údajů zaměstnanců HTCZ a osob v obdobném postavení (dále společně též jen „Zaměstnanci“), přiměřeně se použijí též pro členy orgánů HTCZ.

Obsah:

1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

3. Odkud Vaše osobní údaje získáváme.

4. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

5. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme.

7. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

8. Jaká máte v rámci ochrany Vašich osobních údajů práva.

9. Kde můžete uplatnit svá práva

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména následující zásady:

 • osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně vymezený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • osobní údaje zpracováváme a chráníme tak, abychom zabránili neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití;
 • informujeme srozumitelně o zpracování osobních údajů, o dalších aspektech zpracování, jakož i o Vašich právech;
 • dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů; veškeré osoby, které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů s nimi přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

V této kapitole se dozvíte, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je právní základ (právní důvod) pro jejich zpracování.

HTCZ zpracovává osobní údaje Zaměstnanců primárně ke splnění povinností dle platných právních předpisů v oblasti pracovněprávní a oblastech souvisejících (daňové, sociální a zdravotní) a pro účely plnění pracovních a obdobných smluv, v některých případech také pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, případně též na základě souhlasu.

1.1 Zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností

V případech zpracování nezbytných pro plnění našich právních povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, pro následující účely:

 • vedení personální a mzdové agendy;
 • účely související s vedením personální a mzdové agendy, zejména (i) vedení evidenčních listů důchodového pojištění, (ii) vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, (iii) vedení evidence Zaměstnanců vysílaných do zahraničí, včetně Slovenské republiky, (iv) plnění zpravodajské povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám;
 • vedení evidencí, jejichž vedení HTCZ ukládají právní předpisy (např. evidence osob s přístupem k utajovaným informacím, evidence odpadů atd.);
 • vedení účetní agendy HTCZ, včetně zpracování daňových přiznání;
 • statistické účely;
 • vedení korporátní agendy HTCZ, v jejím rámci dochází rovněž ke zpracování osobních údajů členů statutárního, kontrolního a/nebo jiného obdobného orgánu HTCZ;
 • archivace.

1.2 Zpracování osobních údajů pro plnění uzavřené smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případech, kdy je to nezbytné pro uzavření a plnění pracovní či obdobné smlouvy mezi Vámi a HTCZ (dále společně jen jako „pracovní smlouva“), případně uzavření a plnění jiné smlouvy uzavřené mezi Vámi a HTCZ (např. smlouvy o půjčce), konkrétně zejména pro následující účely:

 • evidence majetku HTCZ a uživatelů tohoto majetku;
 • uzavření a plnění smluv o půjčkách poskytnutých Zaměstnancům a vedení evidence těchto smluv;
 • poskytování technické podpory Zaměstnancům (Helpdesk, LANDesk);
 • poskytování zaměstnaneckých benefitů (např. MultiSport karta, příspěvky Zaměstnancům ze sociálního fondu apod.);

1.3 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu rovněž z důvodu oprávněných zájmů HTCZ, a to pro tyto účely:

 • ochrany majetku HTCZ či i třetích osob;
 • uzavírání obchodních či jiných smluv mezi HTCZ a třetími osobami, jejich plnění a vedení evidence těchto smluv (v jejich rámci dochází rovněž ke zpracování osobních údajů Zaměstnanců uzavírajících v zastoupení HTCZ takové smlouvy a/nebo podílejících se na plnění takových smluv), počítaje v to vyhotovení a zpracování veškerých dokumentů souvisejících s uzavřením a plněním smluv uzavíraných HTCZ, zejm. nabídek, objednávek, faktur, pozastávek apod.;
 • pořádání akcí pro Zaměstnance;
 • pořádání marketingových akcí, konferencí a veletrhů a propagace HTCZ;
 • uplatňování a vymáhání našich nároků a pohledávek a vedení agendy správních a soudních řízení.

1.2 Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem. Je tomu tak tehdy, pokud není pro jejich zpracování jiný výše uvedený právní důvod a kdy jste dobrovolně souhlasili s jejich zpracováním pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli jednoduše odvolat.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

V této kapitole se dozvíte, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Přitom Vám zejména vysvětlíme, do jakých kategorií Vaše osobní údaje rozdělujeme, což Vám umožní lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování. Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

2.1. Základní kategorie osobních údajů

Pro účely plnění povinností v rámci pracovněprávního vztahu zpracováváme především údaje o tomto vztahu a údaje související, zejména:

 • datum vzniku a ukončení pracovněprávního vztahu, vč. důvodu ukončení,
 • údaje o mzdě, bonusech a jiných finančních plněních a o jejich vyplácení, vč. čísla účtu a názvu banky, v některých případech rovněž vč. případných srážek ze mzdy,
 • údaje o vzdělání, o absolvovaných školeních, údaje o hodnocení pracovní činnosti zaměstnance,
 • evidenci pracovní doby, včetně čerpání dovolené,
 • údaje o pracovních cestách,
 • případně též údaje o předchozím zaměstnavateli,

u některých Zaměstnanců též:

 • údaje o porušení povinností Zaměstnancem,
 • údaje o výkonu rozhodnutí/exekuci proti Zaměstnanci formou srážek ze mzdy,
 • údaje o překážkách v práci (svatby, úmrtí, ošetřování člena domácnosti apod.), údaje o výkonu veřejné funkce, či občanské povinnosti Zaměstnancem,
 • dále též údaje, které mohou vypovídat o zdravotním stavu Zaměstnanců, a to výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění povinností, které nám ukládají příslušné právní předpisy v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a výhradně pro tento účel, tedy v rozsahu potvrzení zdravotnického zařízení ze vstupní, preventivní, či výstupní prohlídky, údaje o pracovních úrazech a nemocech z povolání (datum a čas úrazu, druh a popis zranění, název nemoci z povolání, datum přiznání a ukončení nemoci z povolání a další), údaje o nemocech-pracovních neschopnostech. Tyto údaje zpravidla neobsahují bezprostřední informace o zdravotním stavu (např. potvrzení ze vstupní prohlídky se zpravidla omezuje na potvrzení „schopen k výkonu práce“, údaje o pracovních neschopnostech zpravidla obsahují pouze potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti a délce jejího trvání), považujeme však za vhodné Vás o těchto skutečnostech informovat.

V našem informačním systému jsou dále evidovány Vaše pracovní kontakty (telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o Vašem organizačním zařazení, pracovní pozici a nákladovém centru a v případě Zaměstnanců, kteří k tomu dali souhlas, též jejich fotografie v telefonním seznamu na intranetu.

V členění dle jednotlivých relevantních právních předpisů zpracováváme zejména následující osobní údaje:

A)           na základě zákoníku práce mohou být povinně evidovány:

 • jméno a příjmení (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),
 • akademické tituly,
 • rodné číslo,
 • datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla),
 • státní občanství,
 • adresa trvalého pobytu a její změny po dobu pracovněprávního vztahu,
 • adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu pracovněprávního vztahu,
 • adresa pro doručování písemností,
 • u cizích státních příslušníků číslo povolení k pobytu a údaje o jeho platnosti,
 • u cizích státních příslušníků číslo pracovního povolení a údaje o jeho platnosti.

B)           na základě zákona o daních příjmů mohou být povinně evidovány:

 • dřívější jména a příjmení,
 • rodné příjmení,
 • číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,
 • údaje o penzijním připojištění, spoření, životním či jiném pojištění,
 • u cizích státních příslušníků číslo daňové identifikace a nositele daně v zahraničí, pokud nejsou daňovými rezidenty,
 • evidence rodinných příslušníků (za účelem úlev na daních z příjmů, zákonných srážek ze mzdy či za účelem evidence mateřské a rodičovské dovolené a s tím související osobní údaje, jako jméno a příjmení, vztah k zaměstnanci a rodné číslo, údaje o zaměstnavateli rodinného příslušníka a v oprávněných případech další údaje vyplývající ze zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů).

C)           na základě zákona o nemocenském pojištění mohou být povinně evidovány:

 • místo a stát narození,
 • v případě cizinců bez přiděleného rodného čísla rodný kód přidělený ČSSZ a číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou,
 • zdravotní pojišťovna,
 • u cizích státních příslušníků název a adresa nositele a identifikátor cizozemského zdravotního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR.

D)           na základě zákona o organizaci sociálního zabezpečení a zákona o důchodovém pojištění mohou být povinně evidovány:

 • rodinný stav,
 • údaje o přiznání důchodu,
 • údaj „adresa pro evidenční listy důchodového pojištění“ (dále „ELDP"); u osob s trvalým pobytem mimo ČR se pro účel ELDP eviduje adresa místa pobytu na území v ČR a další údaje související s vedením ELDP (např. druh výdělečné činnosti, doba účasti na důchodovém pojištění, doba důchodového pojištění, vyměřovací základ pro pojistné a další),
 • u cizích státních příslušníků název a adresa nositele a identifikátor cizozemského sociálního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR.

V souvislosti s benefitními programy poskytovanými Zaměstnancům zpracováváme pouze údaje o Vaší účasti v benefitních programech a o celkovém příspěvku pro Vás v těchto programech.

V souvislosti s výše uvedenými zpracováními dále zpracováváme též Váš podpis, osobní číslo Zaměstnance, údaje o odpracovaných letech v dané pozici, o předchozím zaměstnání, současném studiu, o Vašem případném podnikání či jiné výdělečné činnosti, o Vašich rodinných příslušnících, o Vaší mzdě, o změněné pracovní schopnosti.

Údaje související s uzavřením a plněním pracovní či jiné smlouvy uzavřené mezi HTCZ a Zaměstnancem zahrnují vedle identifikačních a kontaktních údajů zejména údaje o mzdě (příp. o dalších plněních poskytovaných na základě pracovní smlouvy) a další údaje z pracovní smlouvy (např. pracovní pozice, den nástupu do práce, místo výkonu práce, zkušební, doba, pracovní doba, délka dovolené apod.), číslo bankovního účtu, údaje z profesního životopisu (např. údaje o dosaženém vzděláním, praxi, absolvovaných kurzech, školeních, stážích, získaných certifikátech, řidičských oprávněních, profesních průkazech, autorizacích a další údaje), údaje o svěřeném majetku, číslo DALLAS čipu (pro používání služebního automobilu), dále údaje o benefitech poskytovaných Vám HTCZ, o Vašem hodnocení, o velikosti Vašeho pracovního oděvu, pokud Vám byl poskytnut, nebo údaje o půjčce poskytnuté Vám HTCZ.

Údaje související s uzavřením a plněním smlouvy uzavřené mezi HTCZ a třetí osobou zahrnují zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, funkci/pracovní pozici, případně Váš podpis, dále např. údaje o Vašem profesním průkazu (a kopie tohoto průkazu) nebo údaje o Vaší autorizaci (a kopie dokladu o autorizaci), které jsou zpracovávány v souvislosti s uvedenými smlouvami, pokud se Vy osobně určitým způsobem podílíte na uzavření a plnění takových smluv.

Údaje, jejichž zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů HTCZ zahrnují kromě identifikačních a kontaktních údajů také číslo vstupní karty a některé dále uvedené specifické kategorie osobních údajů jako např. kamerové záznamy, záznamy geolokačních údajů služebních vozidel nebo fotografie.

2.2 Specifické kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů považujeme za vhodné Vás výslovně upozornit na následující kategorie osobních údajů a způsob, účel a důvod jejich zpracování.

 • Kopie dokladů totožnosti a řidičských průkazů
  Abychom mohli plnit své zákonné povinnosti, uzavřít s Vámi pracovní nebo jinou smlouvu, tuto plnit a chránit naše oprávněné zájmy, musíme provést řádnou a úplnou identifikaci Vaší osoby. Za uvedeným účelem si pořizujeme kopie Vašich dokladů totožnosti (občanských průkazů, pasů), případně dalších dokladů či řidičských průkazů (např. povolení k pobytu). Kopii těchto dokladů pořizujeme ke kontrole při nástupu zaměstnanců, ihned po té dochází ke skartaci dokumentů.
 • Členství v odborech
  Údaj o Vašem členství v odborové organizaci zpracováváme pouze tehdy, pokud v souvislosti s Vaším členstvím na základě Vaší žádosti srážíme z Vaší mzdy členský příspěvek a zasíláme jej na účet Vaší odborové organizace.
 • Kamerové záznamy
  HTCZ v prostorách svého sídla a v dalších prostorách a areálech používá ke střežení těchto prostor kamerové systémy s obrazovým záznamem. Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně z důvodu oprávněných zájmů HTCZ, našich klientů či obchodních partnerů a jsou uchovávány po dobu maximálně 7 dnů.
 • Záznamy geolokačních údajů služebních vozidel
  HTCZ zaznamenává údaje o geografické poloze služebních vozidel za účelem jejich ochrany před krádeží či vloupáním. Nejedná se o monitoring Zaměstnanců, HTCZ však má k dispozici též údaje o Zaměstnanci, kterému bylo vozidlo přiděleno. Zaznamenávání polohy vozidla probíhá výhradně v době, kdy Zaměstnanec využívá služební vozidlo pro pracovní účely. Uvedené údaje jsou evidovány po dobu, vyplývající z účetních předpisů – vedení knihy jízd.
 • Individuální fotografie zaměstnanců
  HTCZ zpracovává individuální fotografie svých Zaměstnanců za účelem kontroly vstupu do svého sídla a dalších areálů a prostor, vč. staveb, na kterých se podílejí Zaměstnanci HTCZ. Uvedené osobní údaje zpracováváme maximálně po dobu trvání pracovního poměru Zaměstnance ke společnosti.
 • Tzv. neindividuální fotografie Zaměstnanců
  HTCZ v některých případech pořizuje fotografie z nejrůznějších zaměstnaneckých, společenských, marketingových či jiných obdobných akcí HTCZ, kterých se účastní rovněž Zaměstnanci. Všechna uvedená zpracování jsou prováděna buď pro účely pořízení záznamů z uvedených akcí, anebo pro účely propagace HTCZ. Zpracování pro uvedené účely odpovídá zpracování osobních údajů z důvodu dodržování právních povinností stanovených zákonem (např. za účelem prokázání konání a rozsahu dané akce pro daňové účely) a dále z důvodu oprávněných zájmů HTCZ. Fotografie zpracováváme po dobu vyplývající z daňových předpisů; tato doba zpracování může v některých případech přesáhnout dobu trvání pracovního či obdobného poměru Zaměstnance.

3. Odkud Vaše osobní údaje získáváme

HTCZ získává Vaše osobní údaje primárně od Vás samotných, a to při jednání o uzavření pracovní smlouvy, jakož i při plnění takové smlouvy. V některých případech můžeme též získávat údaje od třetích osob oprávněných nakládat s Vašimi osobními údaji a předat je HTCZ (např. našich smluvních partnerů, s nimiž v rámci výkonu práce spolupracujete) a výjimečně též z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy).

4. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme

HTCZ zpracovává Vaše osobní údaje manuálně i automatizovaným zpracováním v informačních systémech HTCZ.  Vaše osobní údaje zpracovávají především Zaměstnanci HTCZ, jejichž pracovní náplní je určitá činnost, při které dochází ke zpracování osobních údajů Zaměstnanců (dále též jen „Pověření zaměstnanci“). V případě potřeby, pokud k zajištění našich činností využíváme třetích osob, mohou Vaše osobní údaje zpracovávat také třetí osoby. V této souvislosti však platí, že před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě ke zpracování vždy s takovou osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která zajistí ochranu Vašich osobních údajů při takovém zpracování.

5. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje jsou primárně přístupné Pověřeným zaměstnancům HTCZ v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji. Pověření zaměstnanci mají v uvedené souvislosti přístup k Vašim osobním údajům jenom v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jejich úkolů, ve vztahu k Vašim osobním údajům jsou také vázáni povinností mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám, zejména:

 • osoby, které na základě uzavřené smlouvy využíváme k zajištění činností HTCZ, zejména poskytovatelé daňového poradenství či poskytovatelé služeb v oblasti personální a mzdové agendy;
 • osoby, které pro HTCZ zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií pro naše služby;
 • osoby, které pro HTCZ zajišťují zabezpečení a integritu služeb a webů;
 • osoby, jejichž prostřednictvím HTCZ zajišťuje platební transakce;
 • osoby, které HTCZ využívá pro uplatňování nároků HTCZ a/nebo obrany proti nárokům jiných osob;
 • osoby, které HTCZ využívá pro zajištění právních náležitostí v případech, kdy to stanoví zákon, anebo kdy je takový postup vhodný z důvodu oprávněných zájmů HTCZ.

Pokud jsou tyto osoby zpracovateli osobních údajů, uzavíráme s nimi vždy před předáním Vašich osobních údajů písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, dle platné právní úpravy, k zajištění ochrany Vašich osobních údajů při takovém zpracování.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány příslušným orgánům státní správy, soudům a dalším orgánům veřejné moci.

HTCZ ani osoby, které jsme pověřili zpracováním Vašich osobních údajů, nepředávají Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii, výjimkou jsou pouze situace, při nichž vykonáváte práci v zemích mimo EU/EHP.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. HTCZ průběžně posuzuje, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje pro konkrétní účel, pokud zjistíme, že příslušné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, takové údaje zlikvidujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu existence pracovněprávního vztahu a následně po jeho ukončení po dobu, která je nezbytná dle relevantních právních předpisů – což platí pouze pro údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění povinností dle těchto předpisů. Tato doba dle pracovněprávních a souvisejících předpisů činí až 45 let následujících po roce, kterého se týkají.

V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu zpracováváme osobní údaje po dobu uvedenou v souhlasu pro stanovený účel a/nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Ostatní Vaše osobní údaje zpracováváme po ukončení pracovněprávního vztahu pouze do doby splnění vzájemných povinností z tohoto vztahu (např. údaje o Vašem bankovním spojení je nezbytné pro splnění Vašich zbývajících nároků na finanční plnění), případně pro účely obrany HTCZ v případě sporu, do ukončení sporu. Po uplynutí uvedené doby budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

7. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, abychom snížili na minimum riziko neoprávněného přístupu k nim či další rizika. V této souvislosti Vás chceme ujistit, že používáme taková technická, organizační a bezpečností opatření, která mají zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům nebo k neoprávněným zásahům do nich. Uvedená opatření následně pravidelně kontrolujeme a zlepšujeme s ohledem na aktuální stav technologií.

Výslovně však chceme uvést, že jakákoli úroveň našeho zabezpečení se může ukázat být nedostatečná, pokud k ochraně svých vlastních osobních údajů nebudete přistupovat zodpovědně i Vy. Prosíme Vás proto a doporučujeme Vám, abyste zajistili bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

8. Jaká máte v rámci ochrany Vašich osobních údajů práva

Obecně platí, že nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje, s výjimkou případů uvedených dále. V některých případech však je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy či pro plnění našich právních povinností, bez zpracování Vašich údajů bychom s Vámi v takových případech nemohli uzavřít smlouvu.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování založeném na souhlasu je Váš souhlas vždy dobrovolný, nejste povinni nám jej udělit, udělený souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením na kontakty uvedené v tomto informačním textu. Pokud udělený souhlas ke zpracování osobních údajů odvoláte, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů založené výlučně na Vašem souhlasu. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

b) právo na přístup k osobním údajům

Pokud nás požádáte o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, od koho jsme je získali a jak dlouho je zpracováváme. Dále Vás také v uvedené souvislosti informujeme o Vašich právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům a o dalších skutečnostech, o kterých jsme povinni Vás informovat.

c) právo na opravu či doplnění zpracovávaných osobních údajů;

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracovávané HTCZ nejsou přesné či úplné, můžete nás požádat o jejich opravu či doplnění. Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, HTCZ a/nebo třetí osoba, která se bude podílet na zpracování Vašich osobních údajů, neprodleně a bezplatně zajistí nápravu.

d) právo požadovat omezení zpracování;

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z následujících případů:

 • máte za to, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost příslušných osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, Vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • HTCZ již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro příslušné účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděnému pro účely oprávněných zájmů HTCZ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody HTCZ převažují nad Vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami;

Pokud v některém z výše uvedených případů uplatníte své právo a požádáte nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, v takovém případě a na dobu výše uvedenou, jinak na dobu nezbytnou pro ověření a vyhodnocení Vaší žádosti, omezíme zpracování Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje budou, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem s jejich zpracováním a/nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Pokud pominou důvody uvedeného omezení zpracování Vašich osobních údajů, jsme oprávněni omezení zpracování osobních údajů zrušit, o čemž Vás budeme předem informovat.

e) právo vznést námitku proti zpracování;

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu (včetně zpracovávají pro účely přímého marketingu), máte právo podat námitku proti takovému zpracování. Do doby posouzení Vaší námitky nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat s výjimkou případů, kdy je to potřeba pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. V ostatních případech Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, dokud a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely, v takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávat.

f) právo na přenositelnost údajů;

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; je-li to technicky proveditelné, máte také právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech vymezených právní úpravou;

Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a je pravděpodobné, že toto porušení zabezpečení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a současně jsou splněny další podmínky stanovené GDPR, máte právo, abychom Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámili.

h) právo na výmaz osobních údajů v případech vymezených právní úpravou;

Právo na výmaz Vašich osobních údajů máte v případech, kdy (i.) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii.) jste odvolali souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování, (iii.) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich další zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, (iv.) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo (v.) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti obsažené v platné právní úpravě, která se na nás vztahuje.

V těchto případech je HTCZ povinen Vaše osobní údaje vymazat a trvale zlikvidovat, ledaže je zpracování nezbytné pro (i.) splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů, (ii.) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, případně (iii.) z jiných důvodů stanovených GDPR.

i) právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně stížnosti proti způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů;

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů, včetně způsobu, kterým jsme vyřídili Vaši žádost, je porušeno GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.gov.cz

I v takovém případě však budeme rádi, pokud budete primárně kontaktovat HTCZ, abychom se mohli pokusit vyřešit příčinu Vaší stížnosti.

9. Kde můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

V případě jakéhokoli dotazu ohledně ochrany Vašich osobních údajů či v případě, kdy budete chtít uplatnit jakékoli své právo ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, můžete tak učinit osobně v sídle HTCZ, písemným oznámením zaslaným na adresu HTCZ, s využitím příslušného formuláře na intranetu HTCZ, či na e-mailové adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aktuální znění tohoto informačního textu o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.hochtief.cz, toto znění je také na vyžádání k dispozici v tištěné podobě v sídle HTCZ, můžeme Vám je též zaslat e-mailem nebo poštou.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv ve vztahu k ochraně osobních údajů Vás můžeme za účelem ochrany Vašich práv požádat, abyste nám vhodným a přiměřeným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o bezpečnostní opatření, které zajistí, že Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů bude vykonávat pouze k tomu oprávněná osoba a že zamezíme neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům. Totožnost lze takto prokázat předložením dokladu totožnosti, využitím úředně ověřeného podpisu, využitím elektronického zaručeného podpisu či jinak, v závislosti na způsobu komunikace s námi, který zvolíte. Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona veškerou komunikaci s Vámi zaznamenáváme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

HTCZ jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem je mj. poskytovat informace a poradenství HTCZ i dalším osobám, monitorovat soulad s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, spolupracovat s dozorovým úřadem a také řešit stížností, přijímat podněty a další náměty týkající se zpracování osobních údajů HTCZ. Údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Rostislav Koláček

Telefon: +420 257 406 062

Mobil: +420 603 828 258

E-mail: poverenec@hochtief.cz

 

Tento informační text je účinný od 27. května 2024