POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

HOCHTIEF CZ a. s. je součástí skupiny HOCHTIEF a je jednou z předních stavebních společností v České republice. Proto vnímá jako svojí povinnost a běžný standard být spolehlivým, respektovaným a zodpovědným partnerem pro své zákazníky, zaměstnance, dodavatele i pro všechny ostatní zainteresované strany, se kterými se setkává při všech svých podnikatelských aktivitách.

HOCHTIEF CZ a. s. neustále rozvíjí svůj dlouhodobě nastavený systém řízení a neustále zvyšuje jeho efektivnost. Systém řízení ve společnosti HOCHTIEF CZ je integrovaný a zahrnuje oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací.

HOCHTIEF CZ a. s. v souladu se svojí strategií stanovuje následující principy, k jejichž zajištění se zavazuje představenstvo společnosti, a požaduje jejich prosazování a dodržování.

 • Realizací produktů a poskytováním služeb, v souladu s požadavky právních předpisů a jinými relevantními požadavky na oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací s porozuměním všech potřeb a očekávání zainteresovaných stran, řízením rizik a příležitostí, pro spokojenost našich zákazníků, upevňujeme a rozšiřujeme naše konkurenční výhody.
 • Pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme míru spokojenosti našich zákazníků a trvale zlepšujeme služby, které poskytujeme, a produkty, které dodáváme.
 • Poskytujeme informace a otevřeně komunikujeme s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami o činnostech naší společnosti včetně jejich vlivu na životní prostředí a v záležitostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vycházíme z principu neustálého zlepšování a náš integrovaný systém řízení udržujeme, rozvíjíme a zdokonalujeme pro zvýšení jeho výkonnosti.
 • Zabezpečujeme všechny potřebné zdroje pro fungování a zlepšování našeho integrovaného systému řízení.
 • S našimi dodavateli budujeme partnerské vztahy a pečlivě vybíráme nové dodavatele. Naše dodavatele hodnotíme se zaměřením na dodržování standardů našeho integrovaného systému řízení.
 • Pohotově a flexibilně reagujeme na změny v právních předpisech, na nové odborné poznatky, na technický vývoj, na změny v možnostech potřebných zdrojů, na změny očekávání a potřeb našich zákazníků a všech zainteresovaných stran ve všech oblastech našeho podnikání.
 • Při pořizování investičního majetku, při zaváděných nových technologií a při nákupu materiálu klademe mimořádný důraz na požadavky kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Projednáváme s pracovníky a s jejich zástupci otázky kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jejich pracovištích a vyzýváme je ke spoluúčasti na jejich řešení.
 • Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a podmínky pro ochranu životního prostředí včetně prevence znečištění.
 • Zlepšujeme kvalitu našich produktů a služeb, zabraňujeme nepříznivým environmentálním dopadům z našich činností, odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika v oblasti BOZP.
 • Informace potřebné k zajištění našeho podnikání jsou oprávněným pracovníkům vždy přístupné a všichni pracovníci, v rozsahu přiměřeném jejich pracovním činnostem, jsou vzděláváni a školeni v oblasti bezpečnosti informací.