Informační text ke kamerovým systémům na pracovištích HOCHTIEF CZ a. s. / Informace pro zaměstnance dle zákoníku práce o rozsahu a způsobech provádění kontroly kamerovým systémem

 • Identifikace správce: HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6229 („HTCZ“).
 • Účelem zpracování je ochrana majetku HTCZ, majetku zaměstnanců HTCZ a obchodních partnerů HTCZ, případně majetku dalších osob, pohybujících se na pracovištích HTCZ, před poškozením či krádeží a dále umožnění vstupu pouze oprávněným osobám, pro zajištění bezpečnosti osob – pracovníků HTCZ, pracovníků obchodních partnerů HTCZ a dalších osob před ohrožením či poškozením jejich zdraví v prostorech HTCZ. HTCZ neprovádí na základě kamerového systému automatizované rozhodování, včetně profilování. V tomto informačním textu HTCZ informuje o rozsahu a způsobu použití kamerového systému. Kamerový systém je pracovištích HTCZ (administrativní budovy, provozovny, výrobny, staveniště) použit výhradně pro kontrolu vstupů, vjezdů, oplocení, skladovacích ploch a parkovišť, nikoli v prostorech určených pro aktivity vyžadující zvýšenou míru soukromí, jako jsou odpočinkové zóny, šatny, toalety, apod.. Nejedná se tedy o sledování nebo kontrolu zaměstnanců HTCZ, příp. jiných osob, kamerový systém není využíván pro jiné nežli výše uvedené účely.
 • Právním základem zpracování je nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů správce – HTCZ.
 • Rozsah zpracování zahrnuje pouze obrazový záznam kamerového systému, bez záznamu zvuku a v některých případech i snímání biometrických údajů (např. snímání obličeje osob vstupujících na pracoviště – Face ID).
 • Zpracovatelé: Pro kamerové systémy jsou používáni zpracovatelé, kteří zajišťují služby ostrahy jednotlivých objektů a pracovišť HTCZ.
 • Místem zpracování je sídlo a ostatní pracoviště společnosti HTCZ v České republice (prostory administrativních budov, provozoven, výroben, stavenišť).
 • Příjemcem údajů z kamerového systému mohou být pouze orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení, případně pojišťovny v případě řešení pojistné události. HTCZ nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo EU/EHP nebo mezinárodním organizacím.
 • Počet kamer je dán celkovou rozlohou konkrétního pracoviště HTCZ.
 • Kamery zabírají vstupní prostory, prostory recepcí, prostory parkovišť, vjezdy do areálů pracovišť, parkoviště, skladovací prostory a oplocení areálu s minimálním přesahem potřebným k ochraně těchto prostor a jejich oplocení.
 • Doba uchování záznamů je maximálně 72 hodin u záznamů z bezpečnostních kamer a 7 dnů u záznamů z kamer pro kontrolu vstupu na pracoviště HTCZ, poté dochází automaticky k vymazání údajů přepisem novým záznamem.
 • Režim fungování kamer je nepřetržitý, u kamer zabírajících vstupy a vjezdy v režimu 24/7 a u ostatních kamer zpravidla mimo pracovní dobu.
 • Kontaktní údaje pro přijímání žádostí o informace a pro uplatňování práv:
  Ing. Rostislav Koláček, Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO (Data Protection Officer)
  adresa trvalého pracoviště: HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 5
  e-mailová adresa: poverenec@hochtief.cz
 • Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
  • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
  • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese sídla HTCZ, či e-mailem na výše uvedené adrese.

V Praze, 31. května 2024.