INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ VE SPOLEČNOSTI HOCHTIEF CZ a. s. O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V návaznosti na Zásady ochrany osobních údajů Vás společnost HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, datová schránka: p49cezi, jakožto správce osobních údajů (dále též jen „HTCZ“), níže informuje o zpracování a ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání v HOCHTIEF CZ a. s., v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. údaje uvedené v zaslaném životopise, motivačním dopise, dalších připojených dokumentech a vyplněné ve webovém formuláři pro uchazeče o zaměstnání:
  1. jméno a příjmení,
  2. titul(y),
  3. adresa bydliště,
  4. telefonní číslo,
  5. e-mailová adresa,
  6. údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, jazykových, technických, či jiných znalostech a dovednostech, vč. certifikátů, licencí a jiných potvrzení,
  7. údaje o kariérním postupu, dosavadních zaměstnavatelích, či jinak spolupracujících subjektech, vč. časového období spolupráce s nimi,
  8. údaje o kontaktech na osoby, které mohou o uchazeči poskytnout reference (vč. údajů získaných při ověření takových referencí),
 2. dále též údaje
  1. o pozici, o kterou uchazeč projevil zájem,
  2. o preferovaném termínu nástupu,
  3. o preferenci plného či zkráceného úvazku,
  4. o požadované výši základní mzdy či jiné odměny,
  5. obsažené v komunikaci mezi naší společností a uchazečem;
 3. u uchazečů, kteří uspěli v prvním kole výběru, též
  1. údaje o postupu do užšího výběru,
  2. informace o řešení zadání, v případě, že je součástí výběrového řízení zadaný případ k řešení
  3. údaje uvedené na osobní či on-line schůzce s uchazečem, vč. případného hodnocení této schůzky,
  4. údaje o finálním rozhodnutí ohledně navázání spolupráce s uchazečem, vč. důvodů negativního rozhodnutí, resp. v případě pozitivního rozhodnutí vč. údaje o sjednané mzdě, či jiné odměně;
 4. v případě uchazečů, kteří naší společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro možnou nabídku jiné vhodné pozice, též informaci o
  1. udělení souhlasu,
  2. datu jeho udělení a
  3. době, na kterou byl udělen.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu poverenec@hochtief.cz.

Údaje uvedené výše, pod body a) a b) a také řešení zadání získáváme přímo od uchazeče.

Jiné osobní údaje uchazečů o zaměstnání nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, zpracováváme je pouze pro účely konkrétního výběrového řízení a následného jednání o uzavření pracovní či obdobné smlouvy s uchazečem.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracováváme po dobu trvání konkrétního výběrového řízení. Po jeho ukončení dále zpracováváme pouze osobní údaje potřebné pro účely obrany naší společnosti proti případným právním nárokům neúspěšných uchazečů, to však pouze do doby uplynutí promlčecí lhůty. V případě udělení souhlasu pro účely nabídky jiných pozic v budoucnu zpracováváme údaje předané v rámci výběrového řízení, včetně životopisu, po dobu uvedenou v souhlasu, zpravidla po dobu 3 let.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Základním pravidlem pro nás je, že Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů. Výjimku představují pouze prověření zpracovatelé, kteří pro nás zajišťují podpůrné činnosti, jedná se vždy o zpracování prováděné výhradně pro naši společnost a na základě našich pokynů.

U všech zpracovatelů dbáme na jejich výběr z hlediska důvěryhodnosti a kvality služeb, včetně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, ve všech případech se také jedná o zpracovatele se sídlem i místem zpracování na území EU/EHP.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
 2. právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,
 3. právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 4. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.
 6. kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.gov.cz. Budeme však rádi, pokud budete primárně kontaktovat naši společnost, abychom se mohli pokusit vyřešit příčinu Vaší stížnosti.

Podrobné informace o svých právech naleznete v textu Zásad ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoli dotazu ohledně ochrany Vašich osobních údajů či v případě, kdy budete chtít uplatnit jakékoli své právo ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, můžete tak učinit písemným oznámením zaslaným na adresu naší společnosti či na e-mailové adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@hochtief.cz

Tento informační text byl naposledy aktualizován ke 13. 5. 2024.