Ochrana osobních údajů

Tento text vysvětluje, jak společnost HOCHTIEF CZ a.s. zpracovává Vaše osobní údaje, tedy osobní údaje fyzických osob – zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, obchodních partnerů a jejich zaměstnanců a některých dalších kategorií osob. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v informačním textu o zpracování osobních údajů dostupném zde.

HOCHTIEF CZ a.s. při zpracování Vašich osobních údajů důsledně dbá na dodržování veškerých povinností dle platné právní úpravy, tedy zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Technická a organizační opatření

V zájmu ochrany osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před jejich náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a dalšími možnými hrozbami jsme zavedli vhodná technická a organizační opatření, která průběžně přizpůsobujeme a kontrolujeme jejich účinnost.

Předávání osobních údajů

Za účelem zajišťování našich činností a poskytování našich služeb předáváme v některých případech Vaše osobní údaje dalším osobám, které pro naši společnost zajišťují některé dílčí činnosti – zpracovatelům osobních údajů. Při výběru zpracovatelů vyžadujeme zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů a dbáme na udržení této úrovně v průběhu naší spolupráce, dle uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Osobní údaje také předáváme za účelem plnění našich zákonných povinnosti a případně při ochraně práv naší společnosti dalším osobám, především orgánům k tomu oprávněným.

Vaše práva

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahrnují zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na odvolání souhlasu, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu. Podrobnější informace o Vašich právech naleznete ve výše zmiňovaném informačním textu o zpracování osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Abychom Vám usnadnili uplatňování Vašich práv a abychom zajistili maximální ochranu Vašich osobních údajů, rozhodli jsme se jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Rostislav Koláček
Telefon: +420 257 406 062
Mobil:     +420 603 828 258
E-mail:  rostislav.kolacek@hochtief.cz

Pokud budete chtít uplatnit svá práva či budete mít jakékoli dotazy k problematice zpracování osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aktualizováno dne 12.5.2022