HOCHTIEF

GDPR

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů údajů (fyzických osob). Od 25. května 2018 Obecné nařízení nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Cílem Obecného nařízení je přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích EU, posílení práv subjektů údajů a dosažení sjednocení výkladu Obecného nařízení.

Pokud jde o stanovení práv a povinností, není mezi nařízením a zákonem rozdíl, oba dva právní předpisy přímo adresátům stanovují práva a povinnosti. V rámci ČR bude nařízení doplněno adaptačním zákonem, kterým bude novelizovaný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který bude obsahovat i některé drobné, povolené, odchylky či zvláštní úpravy k Obecnému nařízení. Obecné nařízení nahrazuje práva a povinnosti stanovená v zákonu. Novela zákona bude obsahovat už jen aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů a některé dílčí záležitosti, které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni (např. zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby).

Obecným nařízením, pokud jde o povinnosti, se řídí každý subjekt, který provádí zpracování osobních údajů (správce osobních údajů), dále zpracovatel, což je subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává (na základě smlouvy).

Nově je v Obecném nařízení zavádí nový nástroj ochrany osobních údajů, tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů. Povinnost správce jmenovat pověřence je stanovena v Obecném nařízení za splnění určitých podmínek, mezi které patří i operace zpracování, které kvůli svému rozsahu vyžadují systematické monitorování subjektu údajů.

Z tohoto důvodu byla funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů zřízena i u společnosti HOCHTIEF CZ a.s. a byl do ní jmenován:

Ing. Rostislav Koláček
Telefon: +420 257 406 062
Mobil:    +420 603 828 258
E-mail:  rostislav.kolacek@hochtief.cz