Úvod

Tyto Zásady zpracování osobních údajů vydává společnost HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468, se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000D, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, datová schránka p49cezi (dále jen „Společnost“ nebo také „my“) jakožto správce osobních údajů. Společnost tímto textem informuje subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, o zásadách ochrany jejich soukromí a o prováděných činnostech zpracování (dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

Na tyto Zásady ochrany osobních údajů dále navazují informační texty o konkrétních zpracováních, tedy informační text pro obchodní partnery a jejich zaměstnance, informační text o zpracování cookies, informační text pro oznamovatele možného protiprávního jednání a další.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny klienty, dodavatele Společnosti a jejich zaměstnance, odběratele Společnosti a také na další osoby, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává (vč. osob, které Společnost kontaktují nebo jí jinou cestou předají či sdělí nějaké osobní údaje, pokud není dále uvedeno jinak). Tím se rozumějí všechny fyzické osoby, které využívají služeb Společnosti, nebo pro ni poskytují služby, subdodávky, nebo jsou v jiném vztahu se Společností.

Zpracování osobních údajů probíhá ve Společnosti jak manuálně, tak i automatizovaně v informačních systémech Společnosti. Pokud jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování.

Obsahem tohoto dokumentu jsou zejména následující informace:

Úvod

Základní informace o zpracování osobních údajů

1.      Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

2.      Jaké osobní údaje zpracováváme

3.      Jak Vaše osobní údaje využíváme

4.      Zdroj, ze kterého Vaše osobní údaje získáváme

5.      Jak Vaše osobní údaje zpracováváme

6.      Komu můžeme Vaše osobní údaje předat

7.      Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

8.      Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

9.      Jak a jaké soubory cookies využíváme

10.   Jaká máte práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

11.   Kde můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

Příloha 1 – Používané cookies

 

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména následující zásady:

 1. osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 2. osobní údaje zpracováváme a chráníme způsobem, který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití;
 3. informujeme srozumitelně o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů; veškeré osoby, které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů s nimi přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

 

1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

V této kapitole se dozvíte, jaké jsou účely zpracovávání Vašich osobních údajů a právní důvod pro jejich zpracování. Přitom Vám zejména vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi případy zpracování Vašich osobních údajů bez Vašeho souhlasu a případy, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem.

a. Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu především z důvodu plnění našich právních povinností vyplývajících pro nás z příslušných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení EU a dalších aplikovatelných právních předpisů), a to zejména pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů a z předpisů souvisejících;
 • plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci;
 • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí a exekucí či insolvenčního řízení;
 • plnění archivační povinnosti.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu rovněž z důvodu a pro účely uzavření smlouvy mezi Vámi a naší Společností, včetně jednání o uzavření takové smlouvy a/nebo účasti ve výběrovém řízení, a plnění takové smlouvy.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu rovněž z důvodu oprávněných zájmů naší Společnosti či třetích osob, a to zejména pro účely:

 • vedení databáze zákazníků, dodavatelů/subdodavatelů a jejich zaměstnanců, obchodních partnerů a jejich kontaktních osob;

 • ochrany majetku naší Společnosti, jakož i třetích osob;

 • marketingové činnosti naší Společnosti, zahrnující zejména pořádání akcí pro naše zákazníky a obchodní partery (jde o aktivity, které nepředstavují přímo plnění smlouvy uzavřené mezi námi a našimi zákazníky a/nebo obchodními partnery, ale z našeho pohledu představují nedílnou součást naplňování našeho vztahu s našimi zákazníky a obchodními partnery), propagaci naší Společnosti zahrnující v některých případech i zveřejňování fotografií z pořádaných akcí a realizovaných staveb (zpravidla bez zaměření na konkrétní zobrazené osoby), zasílání newsletteru apod.;

 • evidence příchozí a odeslané pošty;

 • evidence externích uživatelů IT - AD;

 • uplatňování a vymáhání našich nároků a pohledávek, vedení agendy správních a soudních řízení.

b.    Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem v případě, kdy nemáme ke zpracování Vašich osobních údajů jiný výše uvedený právní důvod a kdy jste dobrovolně souhlasili s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté osobní údaje.

V této kapitole se dozvíte, jaké osobní údaje zpracováváme. Přitom Vám zejména vysvětlíme, do jakých kategorií osobní údaje rozdělujeme, což Vám umožní lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

a. Základní kategorie zpracovávaných osobních údajů

Naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje nezbytné k plnění našich právních povinností, údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy a údaje, jejichž zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů naší Společnosti a/nebo třetích osob. Takto naše Společnost zpracovává zejména následující osobní údaje:

i. Identifikační údaje

Identifikačními údaji jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti, státní příslušnost, podpis, pracovní pozice/funkce, u fyzické osoby – podnikatele také IČ, DIČ nebo místo podnikání.

ii. Kontaktní údaje

Kontaktními údaji jsou údaje, která nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, zejména kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy, čísla datových schránek či jiné obdobné kontaktní údaje.

iii. Údaje nezbytné k plnění našich právních povinností

Údaji nezbytnými k plnění našich právních povinností jsou zejména identifikační a kontaktní údaje.

iv. Údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy

Těmito údaji jsou zejména údaje, které nám umožňují platně uzavřít a plnit smlouvu s Vámi. Vedle identifikačních a kontaktních údajů jsou těmito údaji například platební údaje, údaje o dosaženém vzdělání, praxi, absolvovaných kurzech a získaných certifikátech a další údaje z profesního životopisu, v některých případech údaje z výpisu z rejstříku trestů případně další údaje související s uzavřením a plněním smlouvy.

v. Údaje, jejichž zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů naší Společnosti a/nebo třetích osob

Těmito údaji jsou vedle identifikačních a kontaktních údajů například Váš login a některé specifické kategorie osobních údajů jako např. kamerové záznamy nebo fotografie (viz dále v textu).

b. Specifické kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme, považujeme za vhodné Vás výslovně upozornit na určité kategorie osobních údajů, způsob, účel a důvod jejich zpracování.

i. Kamerové záznamy

Naše Společnost v prostorách svého sídla a v dalších prostorách a areálech Společnosti, zejména na staveništích, zaznamenává přítomnost osob a pořizuje kamerové záznamy. Kamerové záznamy představují prostý obrazový záznam, bez záznamu zvuku. Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně z důvodu oprávněných zájmů naší Společnosti a/nebo třetích osob a jsou uchovávány po dobu maximálně 7 dnů v závislosti na schváleném rozsahu záznamu.

ii. Individuální fotografie

Naše Společnost v odůvodněných případech zpracovává individuální fotografie fyzických osob. Takto naše Společnost zpracovává individuální fotografie zaměstnanců našich subdodavatelů – pro účely vedení elektronické evidence přítomnosti konkrétních osob na stavbě.

Důvodem pro zpracování individuálních fotografií pro uvedené účely je uzavření smlouvy, resp. jednání o jejím uzavření, plnění smlouvy a oprávněný zájem naší Společnosti a/nebo třetích osob.

iii. Tzv. neindividuální fotografie

Naše Společnost čas od času pořizuje tzv. neindividuální fotografie, tedy fotografie zpravidla bez zaměření na konkrétní zobrazené osoby, z nejrůznějších společenských, marketingových či jiných obdobných akcí Společnosti, kterých se účastní potenciální či stávající zákazníci a obchodní partneři naší Společnosti. Všechna uvedená zpracování jsou prováděna buď pro účely zdokumentování uvedených akcí, anebo pro účely propagace naší Společnosti. Důvodem pro zpracování těchto fotografií pro uvedené účely je dodržování právních povinností stanovených zákonem (např. za účelem prokázání konání a rozsahu dané akce pro daňové účely) a oprávněný zájem naší Společnosti. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávané po dobu, kdy jsou využitelné pro uvedené účely, konkrétní doby zpracování či kritéria pro jejich stanovení jsou obsaženy v informačních textech o konkrétních zpracováních navazujících na tyto Zásady ochrany osobních údajů.

3. Jak Vaše osobní údaje využíváme

Shromážděné údaje využíváme k těmto účelům:

a. Stavební činnost, poskytování dalších služeb

Údaje užíváme pro provádění stavební činnosti a dalších činností a služeb naší Společnosti, pro komunikaci s klienty, odběrateli a dodavateli a plnění veškerých souvisejících smluvních i právních povinností.

V rámci našich činností využíváme kontaktní údaje našich dodavatelů a jejich kontaktních osob také pro poptávání služeb a produktů od svých, i potenciálních, dodavatelů. Jednáme přitom na základě našeho oprávněného zájmu o obchodní spolupráci. V případě, že subjekt údajů nemá zájem být nadále obchodně kontaktován, může využít kterýkoliv z našich kontaktních údajů a tuto skutečnost nám sdělit.

Osobní údaje našich dodavatelů a jejich kontaktních osob můžeme využít též pro účely podávání nabídek do výběrových řízení a veřejných zakázek, kterých se účastníme. 

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na plnění podnikatelských záměrů a uzavření příslušných smluv.

b. Ochrana majetku, bezpečnosti a dalších práv Společnosti a třetích osob

Máme oprávněný zájem na tom, abychom chránili svůj majetek a svá práva a v některých případech také majetek a práva třetích osob. Za tímto účelem mohou být staveniště, kancelářské budovy a prostory Společnosti zabezpečeny kamerovým systémem a evidencí návštěv.

Osobní údaje využíváme výhradně za uvedeným účelem a záznamy z kamer uchováváme v souladu s platnou právní úpravou. Záznamy o návštěvách obsahující pouze nezbytné osobní údaje (nejčastěji jméno a příjmení, číslo dokladu, příp. údaj o Vašem zaměstnavateli a RZ vozidla) uchováváme nejdéle po dobu 90 dnů.

c. Plnění právních povinností dle účetních, daňových a souvisejících právních předpisů

Údaje využíváme k vystavování účetních a daňových dokladů a k vedení účetnictví dle zákonných požadavků, jakož i k plnění dalších povinností naší Společnosti dle platné právní úpravy.

d. Marketing, reklama a korporátní komunikace

Osobní údaje subjektů údajů můžeme dále užívat za účelem: 

 • jejich zveřejnění v našich propagačních tiskovinách či na webových stránkách, vč. našeho firemního profilu na sociálních sítích, a to na základě uděleného souhlasu;

 • zasílání informací a novinek, např. formou zasílání Newsletteru (digitální i listinná podoba), a to jednak na základě uděleného souhlasu nebo z titulu našeho oprávněného zájmu v případě existence smluvního či obdobného vztahu mezi námi a subjektem údajů. V případě, že subjekt údajů nemá zájem být námi nadále takto kontaktován, může využít kterýkoliv z našich kontaktních údajů a tuto skutečnost nám sdělit.

Pokud Společnost pořádá nějakou propagační, vzdělávací či jinou společenskou akci, může z ní pořizovat v přiměřeném rozsahu fotografický nebo audiovizuální záznam a tyto záznamy za účelem informování o akci a jejím průběhu zveřejnit na svých webových stránkách, sociálních sítích nebo v jiných marketingových materiálech. Záznamy nejsou pořizovány s cílem zachytit konkrétní osoby.

e. Nábor nových zaměstnanců

Pokud získáme Vaše osobní údaje pro účely náboru zaměstnanců, využíváme je pouze pro obsazení nové pracovní pozice. Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po celou dobu výběrového řízení, po jeho ukončení zpracováváme pouze osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu nezbytném pro případnou obranu Společnosti proti nárokům vzneseným ze strany nevybraných uchazečů. V případě, že konkrétní uchazeč udělí souhlas se zpracováním osobních údajů po delší dobu, za účelem budoucího oslovení v případě nově otevřené vhodné pracovní pozice, zpracováváme takto osobní údaje dle uděleného souhlasu.

f. Vzdělání a praxe studentů

Osobní údaje studentů SOU, SOŠ a VŠ můžeme zpracovávat za účelem podpory ve vzdělání a profesním rozvoji, podpory a uplatnění u nás, pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy mezi námi a studentem, pokud k tomu student udělil souhlas, nebo pokud je dán náš oprávněný zájem na realizaci praxe u nás či na budoucí spolupráci.  V případě, že student nemá zájem, abychom jej oslovovali za účelem nabídky další praxe, může dát najevo svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím kteréhokoli z kontaktních kanálů.

g. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vymáhání nároků, řešení sporů, nebo k ochraně našich práv a oprávněných zájmů dle platných právních předpisů.

h. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowing)

V případě, že se subjekt údajů obrátí na Etickou linku či naši Společnost jinak osloví s konkrétním podnětem týkajícím se možného protiprávního jednání, vyjadřuje tím svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely prošetření podnětu, a to po dobu potřebnou pro prošetření podnětu a přijetí nápravných opatření.

V případě, že nám na Etické lince třetí osoba sdělí osobní údaje konkrétní fyzické osoby - subjektu údajů, zpracováváme je pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k prošetření podnětu a přijetí nápravy, to vše v rámci našeho oprávněného zájmu, případně oprávněného zájmu třetích osob (v praxi se může jednat zejména o osoby propojené s naší Společností) na dodržování veškerých právních povinností.

4. Zdroj, ze kterého Vaše osobní údaje získáváme

Naše Společnost získává Vaše osobní údaje především:

a) od Vás samotných – jde tedy o osobní údaje, které poskytujete Společnosti sami

 • při uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností, anebo pro účely vzniku tohoto smluvního vztahu;
 • údaje poskytnuté pro realizaci zakázky;
 • pokud subjekt údajů Společnost kontaktuje a poptává nebo nabízí dodávky svých služeb nebo zboží;
 • při komunikaci se Společností, prostřednictvím e-mailu nebo vyplněním jakéhokoliv kontaktního formuláře na webových stránkách Společnosti, nebo při kontaktování Společnosti z jiného důvodu.

b) Informace z jiných zdrojů, a to

 • z veřejně dostupných zdrojů, včetně veřejných rejstříků a sítě Internet;
 • informace, které Společnost obdržela od třetích osob, zejména zaměstnavatele subjektu údajů, a které nezbytně potřebuje pro realizaci zakázky či splnění právních povinností;
 • registry veřejných zakázek.

c) od třetích osob oprávněných nakládat s Vašimi osobními údaji a předat je naší Společnosti;

V některých případech můžeme zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které získáváme vlastní činností, tj. zpracováváním a vyhodnocováním již shromážděných osobních údajů, i pro takové zpracování však vždy musí platit účel, o kterém jste informováni, současně též musí být takovéto zpracování, včetně všech kategorií údajů, založeno na některém z právních základů, které GDPR připouští.

5. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme

Způsob, kterým naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech naší Společnosti.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší Společnosti (a osoby v obdobném postavením). V případě potřeby, pokud k zajištění našich činností využíváme třetích osob, mohou Vaše osobní údaje zpracovávat také tyto třetí osoby – zpracovatelé, jak uvedeno v následujícím bodě. Vždy platí, že zajišťujeme pečlivý výběr používaných zpracovatelů, před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů zpracovateli vždy s takovou osobou uzavřeme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, s cílem zajistit ochranu Vašich osobních údajů při takovém zpracování. Naši zpracovatelé mají vždy sídlo v ČR či jiné zemi EU.

6. Komu můžeme Vaše osobní údaje předat

Vaše osobní údaje jsou primárně přístupné těm zaměstnancům naší Společnosti (a osobám v obdobném postavení), kteří k nim potřebují mít přístup v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností. Naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení) však mají v uvedené souvislosti přístup k Vašim osobním údajům jenom v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jejich úkolů.

Zpracovávané osobní údaje můžeme předat:

a. Smluvním partnerům

V některých případech můžeme poskytovat informace či umožnit přístup k osobním údajům svým dodavatelům, konzultantům, vč. poskytovatelů daňového poradenství, poskytovatelům software, pojišťovnám, auditorským společnostem, osobám, které využíváme za účelem uplatňování nároků naší Společnosti a/nebo obrany proti nárokům jiných osob a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Společnost vždy věnuje pozornost výběru smluvních partnerů. Pokud tyto osoby pro Společnost v roli zpracovatele zajišťují služby, které zahrnují zpracování osobních údajů, Společnost vždy se zpracovatelem pro dané zpracování uzavírá zpracovatelskou smlouvu dle požadavků platné právní úpravy. Společnost v žádném případě osobní údaje neposkytuje, ať už úplatně, nebo bezúplatně, třetím osobám, aniž by k tomu měla zákonný důvod.

Všichni naši smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a mají povinnost dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

b. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Pokud je to vyžadováno právními předpisy, můžeme osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, soudům, dalším orgánům veřejné moci nebo jiným třetím stranám, pokud je to nutné ke splnění právních povinností Společnosti, či pro vymáhání jejích právních nároků, nebo k ochraně práv nebo majetku Společnosti nebo třetích osob.

Naše Společnost, ani subjekty, které jsme pověřili zpracováním Vašich osobních údajů, nepředávají Vaše osobní údaje do zemí mimo EU/EHP.

c. Se souhlasem subjektu údajů

Společnost může osobní údaje sdílet i jinými způsoby a s dalšími subjekty, pokud s tím bude subjekt údajů výslovně souhlasit.

7. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Naše Společnost přitom průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že příslušné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, takové údaje zlikvidujeme. Přitom platí, že osobní údaje, které zpracováváme:

 • z důvodu plnění našich právních povinností, zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;

 • z důvodu uzavření a plnění smlouvy, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší Společností a následně do doby vypořádání veškerých plnění z dané smlouvy;

 • z důvodu oprávněných zájmů, zpracováváme po dobu trvání oprávněného zájmu naší Společnosti či třetí osoby na zpracování osobních údajů pro konkrétní účel; tato doba bude zpravidla odpovídat délce promlčecí lhůty a může v případě zpracování osobních údajů pro účely uplatňování a vymáhání našich nároků a pohledávek a řešení sporné agendy činit až 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno;

 • s Vaším souhlasem, zpracováváme po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro stanovený účel a/nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

8. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, abychom snížili na minimum riziko neoprávněného přístupu k osobním údajů či dalších rizik. V této souvislosti Vás chceme ujistit, že používáme taková technická, organizační a bezpečností opatření, která mají zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům nebo k neoprávněným zásahům do nich. Uvedená opatření následně pravidelně kontrolujeme a zlepšujeme s ohledem na aktuální stav technologií.

Výslovně však chceme uvést, že jakákoli úroveň našeho zabezpečení se může ukázat být nedostatečná, pokud k ochraně svých vlastních osobních údajů nebudete přistupovat zodpovědně i Vy. Prosíme Vás proto a doporučujeme Vám, abyste zajistili bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

9. Jak a jaké soubory cookies využíváme

Pokud prohlížíte naše stránky, mohou být do Vašeho zařízení (do počítače, telefonu nebo tabletu) umístěny soubory cookies. Pokud se nejedná o zásadně nutné cookies, nezbytné pro fungování našich webových stránek, používáme na našich stránkách cookies pouze s Vaším souhlasem.

Soubor cookie je malý textový soubor obsahující informace týkající se navigace na těchto webových stránkách, jehož hlavním účelem je zlepšit využitelnost stránky pro uživatele a nabídnout personalizované služby, případně též zajistit zobrazení reklamního obsahu na základě Vašich preferencí.

Na osobních počítačích jsou soubory cookies spravovány v internetovém prohlížeči. Tyto soubory jsou buď krátkodobé (tzv. Session cookies - v tomto případě bude soubor cookie automaticky vymazán při zavření prohlížeče) nebo dlouhodobé (v tomto případě soubor cookie zůstane uložen v zařízení, dokud neuplyne příslušné datum jejich expirace).

Soubory cookies můžete přijmout, nebo odmítnout při první návštěvě našich stránek, následně také můžete své preference kdykoli změnit, a to v Nastavení cookies na našich webových stránkách.

V příloze č. 1 uvádíme přehled cookies používaných našimi webovými stránkami.

10. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

Ve vztahu k Vašim osobním údajům platí zejména následující:

 • obecně platí, že nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje, s výjimkou případů uvedených dále;
 • máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • máte právo na přístup k osobním údajům;
 • máte právo na opravu či doplnění zpracovávaných osobních údajů;
 • máte právo požadovat omezení zpracování;
 • máte právo vznést námitku proti zpracování;
 • máte právo na přenositelnost údajů;
 • máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech vymezených právní úpravou;
 • máte právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v případech vymezených právní úpravou;
 • máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně stížnosti proti způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů;

a. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje

V souvislosti s Vašimi právy ve vztahu k ochraně osobních údajů považujeme za nutné zdůraznit, že nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje; v některých případech však je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy či pro plnění našich právních povinností.Současně ale platí, že Vaše osobní údaje můžeme získat i z jiných zdrojů než od Vás osobně. Také platí, že ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme v určitých případech Váš souhlas, ale můžeme je zpracovávat z jiných právních důvodů, zejména z důvodů plnění povinnosti uložené nám právními předpisy, z důvodů uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší Společností či z důvodů oprávněných zájmů naší Společnosti či třetích osob.

V každém případě pak prosím vezměte na vědomí, že pokud nám neposkytnete Vaše osobní údaje, které je nezbytné zpracovávat z důvodu plnění právních povinností, uzavření a plnění smlouvy s naší Společností, anebo z důvodu oprávněných zájmů naší Společnosti či třetích osob, máme právo

 • odmítnout s Vámi uzavřít smlouvu a/nebo poskytnout Vám své služby a/nebo jiná plnění, nebo

 • odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky Vám poskytovaných služeb a/nebo jiných plnění.

b. Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud chceme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, pak nám nejste povinni takový souhlas udělit. V takovém případě samozřejmě nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje, ledaže jsme oprávněni zpracovávat je z jiného právního důvodu. Pokud nám udělíte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, pak jej můžete odvolat. Pokud udělený souhlas ke zpracování osobních údajů odvoláte, ukončíme samozřejmě zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu a které nejsme oprávněni zpracovávat z jiného právního důvodu. Odvoláním Všeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

c. Právo na přístup k osobním údajům

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, od koho jsme je získali, jak dlouho je zpracováváme. Dále Vás také v uvedené souvislosti informujeme o Vašich právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům a o dalších skutečnostech, o kterých jsme povinni Vás informovat.

d. Právo na opravu či doplnění osobních údajů

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracovávané naší Společností nejsou přesné či úplné, můžete nás požádat o jejich opravu či doplnění. Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše Společnost a/nebo třetí osoba, která se bude podílet na zpracování Vašich osobních údajů, neprodleně a bezplatně zajistí nápravu.

e. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z následujících případů:

 • máte za to, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost příslušných osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, Vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • naše Společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro příslušné účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděnému pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší Společnosti převažují nad Vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami;

Pokud v některém z výše uvedených případů uplatníte své právo a požádáte nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, v takovém případě a na dobu výše uvedenou, jinak na dobu nezbytnou pro ověření a vyhodnocení Vaší žádosti, omezíme zpracování Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje budou, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem s jejich zpracováním a/nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Pokud pominou důvody uvedeného omezení zpracování Vašich osobních údajů, jsme oprávněni omezení zpracování osobních údajů zrušit, o čemž Vás budeme předem informovat.

f. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu (včetně zpracovávají pro účely přímého marketingu), máte právo podat námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

Do doby posouzení Vaší námitky nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat s výjimkou případů, kdy je to potřeba pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. V ostatních případech Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, dokud (a pokud) neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely tohoto marketingu. Pokud takovou námitku v uvedeném případě vznesete, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávány.

g. Právo požadovat přenesení osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; je-li to technicky proveditelné, máte také právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

h. být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a je pravděpodobné, že toto porušení zabezpečení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a současně jsou splněny další podmínky stanovené GDPR, máte právo, abychom Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámili.

i. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Právo na výmaz Vašich osobních údajů máte v případech, kdy (i.) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii.) jste odvolali souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování, (iii.) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich další zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, (iv.) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo (v.) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti obsažné v platné právní úpravě, která se na nás vztahuje. V těchto případech je naše Společnost je povinna Vaše osobní údaje vymazat a trvale zlikvidovat, ledaže je zpracování nezbytné pro (i.) splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů, (ii.) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, případně (iii.) z jiných důvodů stanovených GDPR.

j. Právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů či proti způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva ke zpracovávaným osobním údajům

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů, včetně způsobu, kterým jsme vyřídili Vaši žádost, je porušeno GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je tímto dozorovým úřadem:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Bližší informace o aktuálním způsobu podání své stížnosti naleznete na webových stránkách uvedeného úřadu www.uoou.gov.cz.

I v takovém případě však budeme rádi, pokud budete primárně kontaktovat naši Společnost, abychom se mohli pokusit vyřešit příčinu Vaší stížnosti.

11. Kde můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

V případě jakéhokoli dotazu ohledně ochrany Vašich osobních údajů či v případě, kdy budete chtít uplatnit jakékoli své právo ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, můžete tak učinit osobně v sídle naší Společnosti, písemným oznámením zaslaným na adresu naší Společnosti, s využitím příslušného formuláře na intranetu naší Společnosti, či na e-mailové adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách naší Společnosti www.hochtief.cz.

Aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů je také fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme, k dispozici v tištěné podobě na vyžádání v sídle naší Společnosti. Uvedeným fyzickým osobám zašleme na vyžádání aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů rovněž e-mailem nebo poštou.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv ve vztahu k ochraně osobních údajů Vás můžeme (zejména za účelem ochrany Vašich práv) požádat, abyste nám vhodným a přiměřeným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o bezpečnostní opatření, které zajistí, že Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů bude vykonávat pouze k tomu oprávněná osoba a že zamezíme neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům.

Totožnost lze takto prokázat předložením dokladu totožnosti, využitím úředně ověřeného podpisu, využitím elektronického zaručeného podpisu či jinak, v závislosti na způsobu komunikace s námi, který zvolíte. Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona veškerou komunikaci s Vámi zaznamenáváme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem je mj. poskytovat informace a poradenství Společnosti i dalším osobám, monitorovat soulad s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, spolupracovat s dozorovým úřadem a také řešit stížností, přijímat podněty a další náměty týkající se zpracování osobních údajů Společností.

Ing. Rostislav Koláček
Telefon: +420 257 406 062
Mobil:    +420 603 828 258
E-mail:  poverenec@hochtief.cz

Kontaktní údaje správce:
HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468
sídlo: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5
e-mail: poverenec@hochtief.cz
datová schránka: p49cezi

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 31.5.2024.