HOCHTIEF

Výstaviště České Budějovice – pavilon T

Lokalita: České Budějovice
Investor: Výstaviště České Budějovice, a. s.
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 10/2010–07/2011
Popis

Pavilon byl navržen na ortogonálním půdorysu s rozměry cca 150 m ve směru východ-západ, 50 m ve směru sever-jih a má v příčném řezu tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu tvoří odsazený oblouk. Kruhový objezd komunikace zasahuje půdorysně do pravidelného obdélníkového půdorysu pavilonu a vymezuje v něm kruhový výřez v horizontální rovině. Objekt těsně navazuje na vstupní bránu do areálu výstaviště. Odečtením hmoty průchodu, který má také profil půl-elipsy a prochází kolmo objektem pavilonu, vznikl v místě vstupu do areálu otevřený, ale zastřešený nástupní prostor. Z něho je přímý vstup do pavilonu T a je opticky protažen formou membránového zastřešení až ke vstupu do pavilonu Z. Směrem z areálu je nad vstupním prostorem membrána protažená k bráně a tvoří krytý nástupní prostor pro návštěvníky.

Světlá výška haly je v nejvyšších bodech krajních polí pavilonu 9 m. Z těchto bodů pozvolna roste, přičemž kulminuje na hodnotě 11,4 m v půdorysném středu pavilonu T.

Nosná konstrukce pavilonu se skládá z dřevěných nosníků kladených příčně v osové vzdálenosti 4,0 m, posazených na zvýšených betonových patkách a sloupech, ocelového zavětrování, spojovacích prvků. Střešní plášť objektu plynule procházející do fasády je skládaný, kovový – z profilovaných plechů usazovaných do zámku v příčném směru hmoty objektu. Celá konstrukce je zateplená minerální izolací – střešní část izolací tl. 200mm, obvodová část tl.140mm.

Severní fasádu tvoří celistvý fasádní plášť, který je perforován v místech okenních a dveřních otvorů.

Jižní fasáda, která vznikla vykrojením, je prosklená. Nad skleněnou fasádou jsou zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném odsazení od fasády, které stíní proti jižnímu, východnímu i západnímu slunci .

Východní fasáda ve tvaru evokujícím turbínu, resp. její výseč je tvořena oblým přesahem střechy tvořícím lem fasády, skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů, kruhových otvorů a předsazenými membránami vypnutými na ocelových lanech v podobě lopatek turbíny, které mají stínící funkci.

Západní fasáda je pojednána funkčně, je tvořena taktéž skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů, do něho je umístěn podlouhlý okenní otvor obdélníkového tvaru, který ve středu přechází do posuvných vrat a tvoří ve fasádě náznak písmena T.

Vstupy do pavilonu T1 se nacházejí z prostoru krytého nástupního prostoru – hlavní vstup s automatickými dveřmi a podružný vstup v severní časti prostoru, dále v jižní prosklené fasádě dva vstupy s automatickými dveřmi, ze severní strany dva vstupy sloužící převážně vystavovatelům a ze západní strany jsou umístěna posuvná vrata – vstup pro vystavovatele, příp. pro kolová vozidla dle specifikace provozu.

Vstupy do pavilonu T2 jsou z převážné části z nástupního prostoru areálu, jsou tvořeny jedním hlavním vstupem s automatickými dveřmi, podružným vstupem v severní části, šesti prostupy fasádou z téhož prostoru a dvěma nouzovými východy v severní a jižní fasádě objektu.

Propojení pavilonu T s pavilonem Z je tvořeno membránovou konstrukcí, která je v některých místech dotažena až k terénu.

Objekt pavilonu je dělen na tři funkční celky: hala T1, hala T2 a propojovací/nástupní krytý prostor.

Hlavní prostor hal T1 i T2 tvoří multifunkční plocha s funkcí výstavní, případně pro účely sportu nebo společenské akce. Vlastní výstavní haly byly dle požadavku investora navrženy jako otevřené prostory pro umístění co největšího počtu vystavovatelů s možností připojení na sítě v určených místech a zároveň s možností všestranného využití prostoru v mimovýstavní sezóně.