HOCHTIEF

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Vážení,

v tomto dokumentu (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů“) naleznete informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

Dále v textu tohoto dokumentu se dozvíte zejména:

 1. Kdo je tzv. správcem Vašich osobních údajů.
 2. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme.
 3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 4. Jak, resp. odkud získáváme Vaše osobní údaje.
 5. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje.
 6. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout.
 7. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme.
 8. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.
 9. Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.
 10. Kde můžete uplatnit svá práva a kde můžete získat aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 11. Jak je to s účinností těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Prosíme, seznamte se s obsahem těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

***

 

Naše společnost má řadu povinností, které se týkají zpracování osobních údajů fyzických osob a které musíme dodržovat zejména s ohledem plnění povinností, které nám ukládají právní předpisy a/nebo povinností vůči orgánům veřejné moci. Naše společnost osobní údaje zpracovává ale také nad rámec uvedených povinností, a to například z důvodu uzavření a plnění smluv nebo z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti, případně i třetích osob. Pokud chceme zpracovávat osobní údaje fyzických osob z jiných důvodů, potřebujeme k tomu získat jejich souhlas.

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, týkají se dále uvedené informace zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v naší společnosti, našich potenciálních zákazníků, dodavatelů/subdodavatelů či obchodních partnerů (fyzických osob), tj. osob, se kterými jsme dosud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, našich stávajících zákazníků, dodavatelů/subdodavatelů a obchodních partnerů (fyzických osob) a dalších fyzických osob, jejichž údaje případně zpracováváme. Informace dále uvedené se přiměřeně uplatní rovněž ve vztahu k osobám, které při jednání s naší společností zastupují potenciální či stávající zákazníky, dodavatele/subdodavatele či obchodní partnery – právnické osoby (např. členů statutárních orgánů právnických osob, pracovníků či smluvních zástupců našich zákazníků, dodavatelů/subdodavatelů či obchodních partnerů). Dále uvedené informace se konečně přiměřeně uplatní rovněž ve vztahu k dalším osobám, ohledně kterých má naše společnost určité zákonné či smluvní povinnosti.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména následující zásady:

 1. osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 2. osobní údaje zpracováváme a chráníme způsobem, který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
 3. informujeme srozumitelně o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů; veškeré osoby, které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů s nimi přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

 

***

 

1. Kdo je tzv. správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468.

 

2. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

V této kapitole se dozvíte, jaké jsou účely zpracovávání Vašich osobních údajů a právní důvod pro jejich zpracování. Přitom Vám zejména vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi případy zpracování Vašich osobních údajů bez Vašeho souhlasu a případy, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem.

 

2.1 Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu především z důvodu plnění našich právních povinností vyplývajících pro nás z příslušných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení EU a dalších aplikovatelných právních předpisů), a to zejména pro účely:

 1. plnění povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a daňových předpisů;
 2. plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci;
 3. plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí a exekucí či insolvenčního řízení;
 4. plnění archivační povinnosti.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu rovněž z důvodu a pro účely uzavření smlouvy mezi Vámi a naší společností, včetně jednání o uzavření takové smlouvy a/nebo účasti ve výběrovém řízení, a plnění takové smlouvy.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu rovněž z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti či třetích osob, a to zejména pro účely:

 1. ochrany majetku naší společnosti jakož i třetích osob;
 2. marketingové činnosti naší společnosti, zahrnující zejména pořádání akcí pro naše zákazníky a obchodní partery (jde o aktivity, které nepředstavují přímo plnění smlouvy uzavřené mezi námi a našimi zákazníky a/nebo obchodními partnery, ale z našeho pohledu představují nedílnou součást naplňování našeho vztahu s našimi zákazníky a obchodními partnery), propagaci naší společnosti prostřednictvím zveřejňování fotografií z pořádaných akcí a realizovaných staveb, zasílání newsletteru apod.;
 3. vedení databáze zákazníků, dodavatelů/subdodavatelů a obchodních partnerů;
 4. evidence došlé a odeslané pošty;
 5. evidence externích uživatelů IT - AD;
 6. uplatňování a vymáhání našich nároků a pohledávek;
 7. vedení agendy správních a soudních řízení.

 

2.2 Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem v případě, kdy nemáme ke zpracování Vašich osobních údajů jiný výše uvedený právní důvod a kdy jste dobrovolně souhlasili s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté osobní údaje.

 

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

V této kapitole se dozvíte, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Přitom Vám zejména vysvětlíme, do jakých kategorií Vaše osobní údaje rozdělujeme, což Vám umožní lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování.

 

3.1 Základní kategorie zpracovávaných osobních údajů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje nezbytné k plnění našich právních povinností, údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy a údaje, jejichž zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti a/nebo třetích osob. Takto naše společnost zpracovává zejména následující osobní údaje:

a. Identifikační údaje

Identifikačními údaji jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti, státní příslušnost, podpis, pracovní pozice/funkce, u fyzické osoby – podnikatele také IČ, DIČ nebo místo podnikání.

b. Kontaktní údaje

Kontaktními údaji jsou údaje, která nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, zejména kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy, čísla datových schránek či jiné obdobné kontaktní údaje.

c. Údaje nezbytné k plnění našich právních povinností

Údaji nezbytnými k plnění našich právních povinností jsou vedle identifikačních a kontaktních údaje např. číslo Vašeho bankovního účtu.

d. Údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy

Těmito údaji jsou zejména údaje, které nám umožňují platně uzavřít a plnit smlouvu s Vámi. Vedle identifikačních a kontaktních údajů jsou těmito údaji například platební údaje, údaje o dosaženém vzdělání, praxi, absolvovaných kurzech a získaných certifikátech a další údaje z profesního životopisu, údaje z výpisu z rejstříku trestů, údaje z potvrzení FÚ a OSSZ, ekonomické ukazatele/obraty, případně další údaje související s uzavřením a plněním smlouvy.

e. Údaje, jejichž zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti a/nebo třetích osob

Těmito údaji jsou vedle identifikačních a kontaktních údajů například Váš login a některé specifické kategorie osobních údajů jako např. kamerové záznamy nebo fotografie (viz dále v čl. 3.2).

 

3.2 Specifické kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme, považujeme za vhodné Vás výslovně upozornit na určité kategorie osobních údajů, způsob, účel a důvod jejich zpracování.

a. Kopie dokladů totožnosti (např. občanské průkazy, pasy)

Abychom mohli plnit své zákonné povinnosti, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, tuto plnit a chránit oprávněné zájmy naší společnosti a/nebo třetích osob bez nepřiměřených právních a věcných rizik, musíme provést řádnou a úplnou identifikaci Vaší osoby. Za uvedeným účelem si v některých případech pořizujeme kopie Vašich dokladů totožnosti. Pokud nám kopii svého dokladu totožnosti neposkytnete, musíme nezbytné údaje z Vašeho dokladu totožnosti zaznamenat, čímž dostojíme svým povinnostem ze zákona a naší smlouvy. Oprávněné zájmy naší společnosti a dalších osob však nebudou chráněny tak, jako v případě, když nám kopii dokladu totožnosti poskytnete.

b. Kamerové záznamy

Naše společnost v prostorách svého sídla a v dalších prostorách a areálech společnosti monitoruje pohyb osob, a to prostřednictvím pořizováním kamerových záznamů. Kamerové záznamy představují prostý obrazový záznam. Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti a/nebo třetích osob a jsou uchovávány po dobu 7 až 30 dnů v závislosti na schváleném rozsahu monitoringu.

c. Individuální fotografie

Naše společnost v odůvodnění případech zpracovává individuální fotografie fyzických osob. Takto naše společnost zpracovává individuální fotografie:

 1. uchazečů o zaměstnání – pro účely výběrového řízení/náboru zaměstnanců a evidence uchazečů o zaměstnání;
 2. subdodavatelů – pro účely vedení elektronické evidence docházky na stavbě.

Důvodem pro zpracování individuální fotografií pro uvedené účely je uzavření smlouvy, resp. jednání o jejím uzavření, plnění smlouvy a oprávněný zájem naší společnosti a/nebo třetích osob.

d. Tzv. neindividuální fotografie

Naše společnost čas od času pořizuje tzv. neindividuální fotografie z nejrůznějších společenských, marketingových či jiných obdobných akcí společnosti, kterých se účastní potenciální či stávající zákazníci a obchodní partneři naší společnosti. Všechna uvedená zpracování jsou prováděna buď pro účely pořízení záznamů z uvedených akcí, anebo pro účely propagace naší společnosti. Důvodem pro zpracování těchto fotografií pro uvedené účely je dodržování právních povinností stanovených zákonem (např. za účelem prokázání konání a rozsahu dané akce pro daňové účely) a oprávněný zájem naší společnosti. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávané po dobu, kdy jsou využitelné pro uvedené účely.

 

4. Jak, resp. odkud Vaše osobní údaje získáváme

Naše společnost získává Vaše osobní údaje především

 1. od Vás samotných, a to jednak přímo, např. při jednání o uzavření smlouvy s naší společností, při vlastním uzavírání smlouvy s naší společností, jakož i při plnění takové smlouvy;
 2. z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
 3. od třetích osob oprávněných nakládat s Vašimi osobními údaji a předat je naší společnosti;

 

5. Jak osobní údaje zpracováváme

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech naší společnosti.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti (a osoby v obdobném postavením). V případě potřeby, pokud k zajištění našich činností využíváme třetích osob, mohou Vaše osobní údaje zpracovávat také třetí osoby. V této souvislosti však platí, že před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě ke zpracování vždy s takovou osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která zajistí ochranu Vašich osobních údajů při takovém zpracování.

 

6. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje jsou primárně přístupné zaměstnancům naší společnosti (a osobám v obdobném postavení) v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji. Naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení) však mají v uvedené souvislosti přístup k Vašim osobním údajům jenom v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jejich úkolů.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám.

Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům mohou být zejména:

 1. osoby, které na základě uzavřené smlouvy využíváme k zajištění činností naší společnosti, zejména poskytovatelé daňového poradenství;
 2. osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 3. osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 4. osoby, jejichž prostřednictvím zajišťujeme naše vzájemné platební transakce;
 5. osoby, které využíváme za účelem uplatňování nároků naší společnosti a/nebo obrany proti nárokům jiných osob;
 6. osoby, které využíváme za účelem zajištění všech právních náležitostí v případech, kdy to stanoví zákon, anebo kdy je takový postup vhodný z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti či třetích osob.

V uvedené souvislosti však platí, že v případech, kdy nám to ukládají právní předpisy, uzavřeme před předáním Vašich osobních údajů třetí osobě ke zpracování s takovou osobou písemnou smlouvu, která zajistí ochranu Vašich osobních údajů při takovém zpracování.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány příslušným orgánům státní správy, soudům, exekutorům a orgánům činným v trestním řízení.

Naše společnost, ani subjekty, které jsme pověřili zpracováním Vašich osobních údajů, nepředávají Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.

 

7. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Naše společnost přitom průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že příslušné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, takové údaje zlikvidujeme. Nehledě na uvedené však platí, že osobní údaje, které zpracováváme:

 1. z důvodu plnění našich právních povinností, zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;
 2. z důvodu uzavření a plnění smlouvy, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností;
 3. z důvodu oprávněných zájmů, zpracováváme po dobu trvání oprávněného zájmu naší společnosti či třetí osoby na zpracování osobních údajů pro konkrétní účel; tato doba může v případě zpracování osobních údajů pro účely uplatňování a vymáhání našich nároků a pohledávek a řešení sporné agendy činit až 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností;
 4. s Vaším souhlasem, zpracováváme po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro stanovený účel a/nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

 

8. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné vyloučit, že k poskytnutým osobním údajům získá přístup nepovolaná osoba, anebo že Vaše osobní údaje budou zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny. V této souvislosti Vás nicméně chceme ujistit, že používáme taková technická, organizační a bezpečností opatření, která mají zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům nebo k neoprávněným zásahům do nich. Uvedená opatření následně pravidelně kontrolujeme a zlepšujeme s ohledem na aktuální stav technologií.

Výslovně však chceme uvést, že jakákoli úroveň našeho zabezpečení se může ukázat být nedostatečná, pokud k ochraně svých vlastních osobních údajů nebudete přistupovat zodpovědně i Vy. Prosíme Vás proto a doporučujeme Vám, abyste zajistili bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

 

9. Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům platí zejména následující:

 1. nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje;
 2. máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 3. máte právo na přístup k osobním údajům;
 4. máte právo osobní údaje opravit či doplnit;
 5. máte právo požadovat omezení zpracování;
 6. máte právo vznést námitku proti zpracování;
 7. máte právo požadovat přenesení údajů;
 8. máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 9. máte právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 10. máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů;

 

9.1 Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje

V souvislosti s Vašimi právy ve vztahu k ochraně osobních údajů považujeme za nutné zdůraznit, že nemáte žádnou povinnost poskytnout nám své osobní údaje. A pokud své osobní údaje poskytujete Vy osobně, vycházíme z toho, že nám je poskytujete dobrovolně. Současně ale platí, že Vaše osobní údaje můžeme získat i z jiných zdrojů než od Vás osobně. A také platí, že ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme v určitých případech Váš souhlas, ale můžeme je zpracovávat z jiných právních důvodů, zejména z důvodů plnění povinnosti uložené nám právními předpisy, z důvodů uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností či z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti či třetích osob.

V každém případě pak prosím vezměte na vědomí, že pokud nám neposkytnete Vaše osobní údaje, které je nezbytné zpracovávat z důvodu plnění právních povinností, uzavření a plnění smlouvy s naší společností, anebo z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti či třetích osob, máme právo
(i) odmítnout s Vámi uzavřít smlouvu a/nebo poskytnout Vám své služby a/nebo jiná plnění, nebo
(ii) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky Vám poskytovaných služeb a/nebo jiných plnění.

 

9.2 Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud chceme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, pak nám nejste povinni takový souhlas udělit. V takovém případě samozřejmě Vaše osobní údaje, které nejsme oprávněni zpracovávat z jiného právního důvodu, nebudeme zpracovávat. Pokud nám udělíte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, pak jej můžete odvolat. Pokud udělený souhlas ke zpracování osobních údajů odvoláte, v takovém případě samozřejmě zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu a které nejsme oprávněni zpracovávat z jiného právního důvodu, ukončíme.

V uvedené souvislosti považujeme za nutné připomenout, že určité Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jiného právního důvodu, než je Váš souhlas. A proto může nastat situace, kdy sice odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili pro určité účely, ale naše společnost bude pokračovat ve zpracování stejných osobních údajů, protože budeme oprávněni či dokonce povinni stejné osobní údaje nadále zpracovávat k jiným účelům a na základě jiného právního důvodu.

 

9.3 Právo na přístup k osobním údajům

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a případně také za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, od koho jsme je získali, jak dlouho je zpracováváme. Dále Vás také v uvedené souvislosti informujeme o Vašich právech ve vztahu k ochraně takových Vašich osobních údajů a o dalších skutečnostech, o kterých jsme povinni Vás informovat.

 

9.4 Právo na opravu či doplnění osobních údajů

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracovávané naší společností nejsou přesné či úplné, můžete nás požádat o jejich opravu či doplnění. Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost a/nebo třetí osoba, která se bude podílet na zpracování Vašich osobních údajů, neprodleně a bezplatně zajistí nápravu.

 

9.5 Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z následujících případů:

 1. máte za to, že námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou přesné, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost příslušných osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, Vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. naše společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro příslušné účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 4. z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost a/nebo pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody (včetně profilování pro uvedené účely), a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

(kterýkoli z výše uvedených případů dále jen jako „sporná otázka“).

Pokud v některém z výše uvedených případů uplatníte své právo a požádáte nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, v takovém případě a na dobu výše uvedenou, jinak na dobu nezbytnou pro posouzení a vyřešení příslušné sporné otázky, omezíme zpracování Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje budou, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem s jejich zpracováním a/nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Pokud pominou důvody uvedeného omezení zpracování Vašich osobních údajů, jsme oprávněni omezení zpracování osobních údajů zrušit, o čemž Vás budeme předem informovat.

 

9.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu či při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost, máte právo podat námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

Do doby posouzení Vaší námitky nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat s výjimkou případů, kdy je to potřeba pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. V ostatních případech Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, dokud (a pokud) neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely tohoto marketingu, včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. A pokud takovou námitku v uvedeném případě vznesete, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávány.

 

9.7 Právo požadovat přenesení osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou, máte právo tyto Vaše osobní údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

 

9.8 Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů s vysokým rizikem pro Vaše práva a svobody, máte právo, abychom Vám takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámili.

 

9.9 Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich další zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, (iv) ukládá nám to  zákonná povinnost nebo (v) jste odvolali souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování, v takovém případě máte právo na výmaz Vašich osobních údajů a naše společnost je povinna Vaše osobní údaje vymazat a trvale zlikvidovat, ledaže je zpracování nezbytné pro (i) výkon práva na svobodu projevu a informace, (ii) splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost, (iii) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování nebo (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

9.10 Právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva na ochranu osobních údajů

V případě, že dojdeme k závěru, že Vaše žádost, jíž uplatňujete svá práva, nesplňuje požadavky pro kladné vyřízení, můžeme Vaši žádost odmítnout.

V takovém případě máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

Svou výše uvedenou stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je (ve světle aplikovatelných právních předpisů a převažujícího výkladu) ke dni vyhotovení těchto Zásad ochrany osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Pro bližší informace o aktuálním způsobu podání své stížnosti Vás odkazujeme na webové stránky uvedeného úřadu, a to www.uoou.cz.

 

10. Kde můžete uplatnit práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů a kde můžete získat aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů

V případě jakéhokoli dotazu ohledně ochrany Vašich osobních údajů či v případě, kdy budete chtít uplatnit jakékoli své právo ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, můžete tak učinit osobně v sídle naší společnosti, písemným oznámením zaslaným na adresu naší společnosti, s využitím příslušného formuláře na intranetu naší společnosti.

Aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách naší společnosti www.hochtief.cz

Aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů je fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme a ohledně nichž má naše společnost právní důvod pro zpracování jejich osobních údajů, k dispozici na vyžádání v sídle naší společnosti. Uvedeným fyzickým osobám zašleme na vyžádání aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů rovněž e-mailem nebo poštou.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv ve vztahu k ochraně osobních údajů Vás můžeme (zejména za účelem ochrany Vašich práv) požádat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o bezpečnostní opatření, které zajistí, že Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů bude vykonávat pouze k tomu oprávněná osoba, a že zamezíme neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům.

Uvedené prokázání totožnosti může být realizováno předložením dokladu totožnosti, využitím úředně ověřeného podpisu, využitím elektronického zaručeného podpisu či jinak, a to v závislosti na způsobu komunikace s námi, kterou zvolíte. Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá uvedená komunikace s Vámi monitorována.

Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů můžete rovněž uplatnit, jak už bylo uvedeno výše, u příslušného dozorového úřadu, kterým je (ve světle aplikovatelných právních předpisů a převažujícího výkladu) ke dni vyhotovení těchto Zásad ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Účinnost těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.