HOP–OFF

web stavby-1.jpg

Ukončete

výstup a nástup...

Prodloužení trasy metra V.A - stanice Nemocnice Motol, Praha

Do práce? Na kontrolu? Na návštěvu? Díky úspěšnému dokončení stanice metra A už Nemocnice Motol nikdy nebude tak docela na kraji města. Žádné jiné nástupiště v Praze snad nemůže být zajímavější každodenní křižovatkou lidských příběhů a osudů, protože cíl většiny přepravených pasažérů je stejně výjimečný jako vestibul této stanice.

Více o projektu
Lokalita: Praha
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 01/2010–04/2015
Popis

Provozní úsek trasy metra V.A je dlouhý 6,12 km a jsou na něm navrženy tři ražené stanice Červený vrch, Veleslavín a Petřiny a jedna hloubená stanice Motol. Stavba je rozdělena na 9 stavebních oddílů (SOD 01 až 09). Liché jsou stanice, sudé jsou mezistaniční traťové úseky.

Společnost HOCHTIEF CZ realizovala následující části projektu:

Stanice Bořislavka (dříve označovaná jako Červený vrch - SOD 03)

Stanice Červený vrch je situována pod ulicí Evropskou a je navržena jako ražená jednolodní, s jedním hloubeným vestibulem. Hloubka ostrovního nástupiště pod terénem ve středu stanice je 27 m. Osová vzdálenost kolejí je 13 m. Celková délka stanice je 193 m. Ražba pomocí tzv. Nové rakouské tunelovací metody (NRTM) probíhala od západního čela stanice přes přístupovou štolu František z Kladenské ulice.

Stanice Motol (SOD 09)

Stanice Motol je mělce založená hloubená stanice s bočními nástupišti. Prosklená střešní konstrukce stanice umožní prosvětlení nástupiště denním světlem. Délka celé stanice je 160 m. Konstrukce stanice je navržena z monolitického železobetonu a je dvoupodlažní. Na vestibul v úrovni pod nástupištěm navazuje podchod pod ulicí Kukulova, s výstupními rampami k oběma protisměrným autobusovým zastávkám a do areálu nemocnice.

Traťové tunely

Od stanice Motol směrem ke stanici Petřiny se trasa levostraným obloukem stáčí na sever a je přivedena do prostoru stanice Petřiny. První úsek je ražený dvoukolejný tunel délky 750 m prováděný pomocí metody NRTM a ukončený šachtou pro montáž razících mechanismů.

Obratový tunel (délky 410 m) za stanicí Motol je tvořený raženým tunelem délky 220 m a hloubeným tunelem délky 190 m.

Vzduchotechnická štola

Mezi montážní šachtou a stanicí Motol je VZT štola délky 160 m, která je kolmo napojena na dvoukolejný tunel ve vzdálenosti 186 m od stanice Motol.