Praha, Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B

Informace:

Lokalita:

Praha

Investor:

DPP

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

10/2014 – 02/2016

Popis:

 

Realizační tým musel vybudovat dvě svislé, přibližně 25 m, hlu­boké, šachy, z nichž jedna sloužila pouze jako těžní a montážní šachta v průběhu re­alizace, druhá byla osazena dvojicí výtahů vedoucích do podzemí. Na výtahy vedoucí z povrchu Václavského náměstí navázala ražba přístupových tunelů pro spojovací výtah mezi stanicemi linky A a linky B, který zajišťuje bezbarié­rový přístup až na nejspodnější nástupiště. Veškeré práce v podzemí byly realizovány tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou, kdy po otevření výrubu bylo provedeno primár­ní ostění ze stříkaného betonu a dalších zajišťovacích prvků. Poté bylo dokončeno souvrství mezilehlé izolace a následova­la výstavba sekundárního, tedy trvalého, ostění této podzemní stavby.

Komplikace stavby spočívala v již zmiňo­vaném situování staveniště v samém srdci metropole na Václavské náměstí, kde pla­tí řada omezení. Pracovníci museli zohlednit veškeré existující podzemní sítě a vedení, od tubusů metra až po kolektory a kanalizace, které se v tomto místě nachá­zejí, a v neposlední řadě se vypořádat také se složitými geologickými podmínkami a celkově velmi technicky náročnou a tva­rově komplikovanou stavbou. Stavební práce zároveň nesměly omezit provoz ve stanici metra a jejich hlavní část tedy probí­hala v době mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, kdy metro není v provozu. Zajímavos­tí je, že veškerý materiál musel být do pod­zemí vnášen ručně po eskalátorech.

Galerie:

Z průbehu výstavby: