Beroun, Optimalizace trati Beroun – Zbiroh, Tunel Osek

Informace:

Lokalita: Osek u Hořovic
Investor: SKANSKA DS a.s.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 09/2009 - 03/2014
Popis

Tunel Osek je hloubený, dvoukolejný železniční tunel o délce 324 m. Je veden v oblouku s poloměrem 747,805 m (v ose tunelu). Ve vrcholu je železobetonová konstrukce tunelu přesypaná o 1,0 m.

Práce na tunelu byly zahájeny hloubením stavební jámy v polovině září 2009. Celkový objem výkopů činil 52 000 m3. Svahy stavební jámy byly až na úroveň základové spáry tunelu zajištěny stříkaným betonem vyztuženým ocelovými sítěmi a hřebíky. Největší hloubka stavební jámy je 13 m.

Vyjma portálových pásů je ostění tunelu provedeno jako dvouplášťové s mezilehlou foliovou izolací. Vnější ostění o délce 300 m (falešné primární ostění) slouží jako ztracené bednění a ochrana izolace proti vodě. Primární ostění je ze stříkaného betonu C20/25 tl. 300 mm, vyztuženého ocelovými příhradovými rámy a sítěmi. Vnější ostění je provedeno na rozšířené základové pasy pro definitivní ostění.

Po provedení falešného primárního ostění proběhl následný pracovní postup jako při provádění raženého tunelu, tj. provedení hydroizolačního souvrství, montáž výztuže definitivního neboli sekundárního ostění a betonáž definitivního ostění pomocí bednícího vozu.

Definitivní ostění je z monolitického železobetonu C25/30, minimální tloušťky 350 mm. Portálové tunelové pásy se šikmými čely jsou provedeny do oboustranného bednění, tloušťka ostění je minimálně 500 mm. Tunel je rozdělen na 25 tunelových pasů a dva portálové úseky. Tunelový pas má délku 12 m a hmotnost uložené výztuže do jednoho tunelového pasu je cca 11 t. V každém druhém tunelovém pasu je po obou stranách proveden záchranný výklenek. Celkem bylo uloženo do definitivního ostění 3 565 m3 betonové směsi.