Praha, Nová vodní linka, celková přestavba a rozšíření ÚČOV

Lokalita: Praha
Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 10/2015 - 09/2018
Popis

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha Na Císařském Ostrově, Etapa 001 – Nová vodní linka s hodnotou zhruba 5,8 mld. Kč patří mezi největší investice a je nerozsáhlejším projektem hlavního města za posledních pět let. Praze zajistí odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normami EU na kvalitu odtoku a zároveň přispěje ke zkvalitnění životního prostředí nejen v okolí Císařského ostrova.

Práce započaly založením stavební jámy s pomocí podzemní jílocementové těsnicí stěny a výkopy zeminy o objemu cca 382 000 m3. Část zeminy musela být odvážená pomocí lodí. V únoru 2016 pak byly zahájeny práce na železobetonových konstrukcích v objektu Hrubé a mechanické předčištění.

Hrubé a mechanické předčištění

Objekt Hrubé a mechanické předčištění slouží jako první stupeň čištění odpadních vod. Je osazen česlemi pro odstranění hrubých nečistot a především šesti nádržemi pro primární sedimentaci a separaci tuku a písku. K tomu slouží lapáky písku a flokulační zóna, které jsou jejich součástí.

Biologická vodní linka

Z objektu hrubého a mechanického předčištění natéká voda dvěma betonovými nátokovými žlaby do biologické vodní linky – sestavy zakrytých nádrží, ve kterých probíhá odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace a odplynění. Objekt sestává ze čtyř samostatných linek se společnou předřazenou regenerační nádrží vždy pro dvě linky.

Dosazovací nádrže

Dosazovací nádrže představují sestavu 2 x 20 podélných nádrží se středovým kolektorem. Jsou vybaveny řetězovými shrabováky – kal jimi bude trvale shrabován do sběrných jímek ve dně nádrží. Plovoucí kal na hladině je shromažďován směrem k odtoku a odváděn pomocí naklápěcího žlabu do samostatných jímek. Z kalových jímek je vratný kal čerpán do regeneračních nádrží a na kalové hospodářství, které je společné pro obě vodní linky. Pro čerpání vratného kalu je zde osazeno 48 čerpadel.

Třetí stupeň čištění

Předčištěná voda z dosazovacích nádrží je přiváděna kanálem do prostoru objektu Třetí stupeň čištění, který pomocí chemického srážení železitými solemi snižuje celkovou koncentraci fosforu. Objekt se skládá ze tří samostatných linek s předřazenými míchacími jímkami a flokulační nádrží.

Povodňová čerpací stanice

Celá nová vodní linka se nachází v oblasti, kde hrozí povodně. Posledním z rozhodujících objektů Nové vodní linky je proto Povodňová čerpací stanice. Ta se použije v případě povodňových stavů od Q5 do Q20, kdy již vyčištěná voda neodtéká gravitačně z NVL. Čerpací stanice je navržena na hydraulickou kapacitu biologického stupně, tj. 6,0 m3/s. Celá stavba je zakryta a chráněna až do výšky hladiny, kterou přinesly povodně v roce 2002. Prahou tehdy protékalo přes 5 tisíc m3 vody za sekundu.

Celková základní koncepce řešení přestavby a rozšíření ÚČOV spočívala ve výstavbě nové vodní linky, která nyní převezme až 50 % přitékajících odpadních vod, dále ve výstavbě hlavní čerpací stanice a nátoků na ÚČOV a v rekonstrukci stávající ÚČOV. Množství odpadní vody přitékající na novou a stávající vodní linku ÚČOV bude řiditelné. Základní rozdělení průtoků je sice 50:50, ale prakticky bude možné měnit rozdělení až do vyčerpání látkové či hydraulické kapacity více zatížené linky. Určitý minimální průtok odpadní vody oběma linkami ÚČOV však musí být zachován. Díky nové vodní lince pak bude zajištěn požadovaný stupeň čištění odpadních vod, eliminována pachová zátěž, zredukován hluk a zvýšena spolehlivost provozu čištění odpadních vod včetně protipovodňového zabezpečení celého provozu.