Plzeň, Čistá voda

Informace:

Lokalita: Plzeň
Investor: Město Plzeň
Realizace: Lídr sdružení: HOCHTIEF CZ (34%); členové sdružení: METROSTAV (25%), STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC (23%), TCHAS (10%) a STRABAG
Doba výstavby: 10/2006 - 10/2008
Hlavní ukazatele Vodojem Lobzy: celkový objem až 2 x 10 000 m3
Vodojem Vinice: celkový objem 2 x 6 000 m3
Kanalizační systém splaškové kanalizace Valcha: celková délka cca 9 kilometrů
Retenční nádrže Gera a Bolevec: retenční objem 2350 m3 a 3100 m3
Popis K největším stavbám celého komplexu patří páteřní vodovodní řady do městských částí Lobzy a Vinice. Projekt dále zahrnuje kanalizaci na Valše, odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotína. Dalšími stavbami jsou nové retenční nádrže Gera a Bolevec, které budou zadržovat přívalové deště, aby voda nezahlcovala splaškovou kanalizaci.

Největší novodobá investice města vyčistí odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, vyřeší deficit splaškové kanalizace a zlepší zásobování Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech.

Vodárenský soubor Lobzy se bude skládat z výtlačného řadu pitné vody vedeného z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy do až místa nově navrženého vodojemu Lobzy. Vodojem Lobzy je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10000 m3. Součástí stavby budou nová výkonnější čerpadla včetně jejich zálohování. Vybudováním tohoto vodojemu budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Součástí vodárenského souboru bude také vybudování propojovacích řadů. Celková délka potrubí bude zhruba 7 kilometrů.

Hlavním objektem vodárenského souboru Vinice bude vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Součástí vodárenského souboru budou také propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván. Vodojem Vinice usnadní zásobování pitnou vodou městské části Roudná, části Lochotína, Vinic a středu města. Zároveň bude možné v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván.

Kanalizační systém splaškové kanalizace Valcha bude mít celkovou délku cca 9 kilometrů, z toho zhruba 2 kilometry bude tvořit tlaková kanalizace z tvárné litiny. Kanalizační systém bude napojen na stávající Litický sběrač. Čerpání splaškových odpadních vod bude zajišťovat pět čerpacích stanic.

Kanalizační systém splaškové kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín bude mít celkovou délku cca 14 kilometrů, z toho téměř 6 kilometrů bude tvořit tlaková kanalizace. Kanalizační systém umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně. Díky napojení na stávající kanalizační systém města bude zárukou kvalitního čištění odpadních vod v městské čistírně odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

Retenční nádrže Gera a Bolevec jsou navrženy jako podzemní železobetonové monolitické objekty s užitným retenčním objemem 2350 m3 a 3100 m3. Retenční nádrže sníží průtočné množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích - tím bude sníženo riziko poškození kanalizace a zároveň bude zajištěno budoucí vyčištění dočasně jímaných odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky. Součástí staveb je vodovodní přípojka pro čištění nádrže, elektrická přípojka a účelová komunikace napojující stavbu na městskou komunikační síť.