Moravská Třebová, Kanalizace a Čistírna odpadních vod

Informace:

Lokalita: Moravská Třebová
Investor: Město Moravská Třebová
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 03/2011 - 01/2013
Popis

Předmětem stavby bylo vybudování převážně gravitační splaškové kanalizace ve třech místních částech a jedné ulici Moravské Třebové. Projekt dále zahrnoval rekonstrukci a modernizaci čistírny odpadních vod s kapacitou 20.070 ekvivalentních obyvatel v Linharticích. Kanalizace je provedena převážně z PVC trub, obsahuje části prováděné bezvýkopovou technologií a jeden výtlačný řad PE DN100 o délce 265m. Bylo zrealizováno celkem 474 kusů veřejných částí domovních přípojek o celkové délce 3 550m. Celková délka vybudované kanalizace činí 18 796m. Součástí stavby je i čerpací stanice splaškových vod s technologií separace pevných látek. Dále byly prováděny přeložky vodovodu a kanalizace a více než 20 300m2 živičných krytů komunikací, 9300m2 asfaltových penetrací a 8 800m2 úprav konstrukčních vrstev pomocí studené recyklace.

Čistírna odpadních vod je řešena jako mechanicko-biologická, se systémem oběhové aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aktivace je nízkozatěžovaná s dlouhou dobou zdržení a aerobní stabilizací kalu. Úprava kalu je řešena pomocí systému technologie pro stabilizaci kalu s jeho současnou hygienizací metodou autotermní termofilní aerobní stabilizace čistým kyslíkem. Všechny technologické linky jsou v plně automatickém provozu a napojené na dispečink.

Galerie: