Mistřín, Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace

Jedná se o společný projekt odkanalizování vod (dobudování soustavných stokových sítí) do jedné centrální nové ČOV (na zelené louce).

Informace:

Lokalita: Mistřín, Hodonín
Investor: Dobrovolné sdružení obcí Hovorany, Šardice, Svatobořice-Mistřín
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová čistírna odpadních vod
Doba výstavby: 10/2002 - 08/2004
Popis Čistírna odpadních vod v Mistříně je řešena jako mechanicko-biologická čistírna s nitrifikací, denitrifikací, aerobní stabilizací kalu (chemickým srážením fosforu a mechanickým odvodňováním). Jednotnou stokovou síť v rozsahu cca 13km (vč. výtlaků 5,6 km a 1,7 km) tvoří množství objektů – odlehčovací komory, shybky, protlaky, lapače splavenin. Součástí je 11 přečerpávacích stanic v místech kde nelze provést gravitační napojení nestokový systém. Projekt bylo možné uskutečnit díky prostředkům z fondů Evropské unie, konkrétně programu PHARE.