Vítězi soutěže o Cenu Petra Parléře jsou vyhlášeni

26.10.2006

Admin

Akciová společnost HOCHTIEF VSB podporuje architektonickou soutěž o Cenu Petra Parléře. V posledních dnech došlo k uzavření jejího dalšího ročníku a vyhodnocení přihlášených děl.

Hodnotitelská rada za předsednictví Akad. arch. Petra Kováře posoudila 14. října 2006 všech 24 došlých návrhů do soutěže a rozhodla o udělení Ceny Petra Parléře 2006 ve výši 200 000,- Kč návrhu č. 14 Přerov, jejímž autorem je Ing. arch. Zbyněk Ryška. Cenu HOCHTIEF VSB - prostor pro život ve výši 50 000,- Kč získal návrh č. 19 Třešť, autorů Ing. arch. Ludvíka Křenka a Ing. arch. Kataríny Luciakové. Cenu společnosti Stavby silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst získal návrh č. 12 Horažďovice, autorů Martina Kožnara a Petra Koláře. 

IV. ročník soutěže je tedy uzavřen a jeho organizátoři i partneři se těší na další ročník, který jistě přinese řadu dalších zajímavých architektonických nápadů. 

Pokud vás zajímá projekt, který vyhrál Cenu HOCHTIEF VSB - prostor pro život, na následujících řádkách se o něm můžete dozvědět více podrobností: 

Vítězný projekt má název Úprava nábřeží vodního toku v městské památkové zóně. Jeho autoři o něm řekli, že řešená plocha nacházející se kolem potoka v podstatě vytváří paralelu k rušnému tahu městem a blízkostí k centru je přirozeným místem k volnočasovým aktivitám. Plochu je možno chápat jako tři základní celky: severní, střední a jižní. Severní část je zaměřena na vybudování cyklostezky. Kromě úpravy a pročištění zeleně je zde uvažováno s využitím pro rekreační sporty a procházky. Střední část by měla být parkem s vyloučením dopravy, včetně cyklistů. Základní prvek je stávající zelená louka protkaná pěšinou a potokem. Louka by měla být doplněna jen nepravidelně posetými prvky mobiliáře a tu a tam protkána sjednocující hrou lineárních fragmentů z pohledového betonu s výraznou dřevěnou kresbou použitého bednění. Kromě louky jsou zde listnaté stromy, jak stávající, tak doplněné. Přístup k potoku a částečné zpevnění břehu by umožňovaly opět lineární prvky umístěné rovnoběžně s tokem. Rušivými elementy ve střední části jsou především autoservis u napojení na pasáž z centra, sběrný dvůr odpadového hospodářství, příjezdy ke spodním stranám zahrad a skruže kanalizačních šachet. Autoservis a sběrný dvůr by snad bylo možné vymístit. Příjezdy nejsou pravděpodobně nutné a kanalizační šachty by byly překryty plastovými průstvitnými polokoulemi, které by umožňovaly přístup k poklopům, ale většinu času by sloužily jako dětská spouzedla a klouzadla. Současně by jejich vnitřním večerním osvětlením vznikl zajímavý efekt louky poseté netradičními květy. Stávající nevzhledná zpevněná plocha u mostu přes ulici Selská by byla nahrazena novou v duchu celkových úprav a umožňovala by tak konání příležitostných akcí. Jižní část by byla přirozeným zakončením. V části navazující na most v ulici Selská by byla v březovém hájku umístěna galerie soch. 

A čím si projekt získal porotu? Uvádím vyjádření uvedené v hodnocení: Autor zvolil pro účely oživení Třešťského potoka velmi neokázalou, ale účinnou metodu: rozdělení do tří zón na rekreační, sportovní a přírodní, přičemž vše provedl s citem pro logické propojení s funkčními celky města. Nepravidelně rozmístěné prvky mobiliáře a objekty tvořící zázemí pro různorodé aktivity, nenásilně propojují nivu potoka s jemnou urbanistickou tkání obou břehů. Porota ocenila střídmé a ucelené řešení, které zachovává specifickou atmosféru území. 

Akciová společnost HOCHTIEF VSB se chce podporou uvedené soutěže podílet na chvályhodné snaze přinést současnému pojetí architektury veřejných prostranství nové prvky. Není jí lhostejné, jak kvalitní je prostředí, ve kterém bude lidem souzeno žít. Podpora architektonické soutěže je formou projevené odpovědnosti akciové společnosti HOCHTIEF VSB za společný životní prostor.