Úpravy toku řeky Blanice se staly vodohospodářskou stavbou roku

Zástupce společnosti HOCHTIEF CZ převzal v pátek 20. března 2015 z rukou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ocenění Vodohospodářská stavba roku 2014. Projekt oficiálně nazvaný „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi“ získal prestižní ocenění v kategorii „Stavby s investičním nákladem nad 50 mil. Kč“. Soutěž každoročně vypisuje Svaz vodního hospodářství ČR a vyhlášení vítězů probíhá při příležitosti Světového dne vody.

Vítězný projekt představil v České republice unikátní intravilánovou revitalizaci, která po více než padesáti letech významně změnila vzhled koryta řeky Blanice a jejího okolí. Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ realizovali celkem 24 stavebních objektů. Hlavní část prací zahrnovala změnu členění koryta odtěžením nadbytečné zeminy z břehů. Odtěžením bylo docíleno zvětšení průtočné kapacity toku, což v kombinaci s nově vybudovanými protipovodňovými opatřeními výrazně zvýšilo ochranu okolí řeky před povodněmi. Ochranu části území a objektů proti stoleté vodě nyní zajišťují kamenné protipovodňové zídky s třiceticentimetrovým navýšením. Protipovodňová odolnost byla prověřena už v průběhu realizace projektu, kdy se v létě 2013 stavbou prohnala extrémně silná povodeň. Ukázalo se, že již zrealizované úpravy na Blanici dokázaly dopady povodně zmírnit a škody na projektu nebyly nikterak závažné. Další práce probíhaly na úpravě a výstavbě jezů, které byly vybaveny rybími přechody, umožňujícími migraci ryb a dalších živočichů. Vytvořením břehových tůní a nivních ploch pro povodňové rozlivy osázenými břehovou zelení se dále podpořil přírodní vzhled řeky a jejího bezprostředního okolí.

Zajímavou částí dodávky společnosti HOCHTIEF CZ bylo osazení nové lávky přímo v centru Vlašimi. Původní lávka tvořila spojnici mezi Palackého a Žižkovým náměstím ve středu města a byla hlavní přístupovou cestou k Domu dětí a mládeže. Vzhledem ke své výšce nad hladinou řeky byla lávka několikrát do roka zaplavována, až došlo k jejímu stržení povodní.

Nová lávka se nachází přibližně v místě původní lávky. Hlavním nosným prvkem lávky jsou dva oblouky, které současně tvoří zábradlí lávky. Lávka je ukotvena v kotevních otvorech na obou březích Blanice. Její poloha je přizpůsobena rekonstruovanému předmostí u Staré radnice a koryto Blanice překonává mírně našikmo. Spodní hrana konstrukce je navržena 0,5 m nad úrovní stoleté vody, na kterou jsou navržena všechna protipovodňová opatření, jež jsou součástí tohoto projektu.

Celkové náklady projektu dosáhly 83,2 mil. Kč, z nichž 67,4 mil. Kč bylo hrazeno z dotace Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu.