Stavba 514 úspěšně pokračuje

24.4.2007

Admin

Tunel mezi Lochkovem a Radotínem na stavbě 514, části vnějšího silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec – Radotín, má za sebou úspěšné desítky a stovky ražených metrů. Jeho součástí budou dvě souběžné tunelové roury v délce 1,5 km - stoupající třípruhová a klesající dvoupruhová. Jejich stavbu realizuje HOCHTIEF Construction AG ve spolupráci s českou součástí skupiny HOCHTIEF CZ.

Tunel prochází horninovým prostředím břidlic a křemitých pískovců silurského a ordovického stáří. Jeho větší část v délce 1283 m bude ražená, pouze úsek u Lochkova bude hloubený. Pro raženou část se používá nová rakouská tunelovaní metoda, která maximálně využívá nosných vlastností horninového masívu. Metoda umožňuje optimalizovat proces ražby a zabezpečit výrubu, a tím optimalizovat náklady na výstavbu. Ražba se provádí pomocí mechanického strojního rozpojování v kombinaci s použitím trhacích prací. Nepřetržitě je sledováno a měřeno chování masivu jak v místě tunelu tak na povrchu. Na základě takto získaných údajů je upraveno množství a rozmístění vrtů pro uložení trhavin. 

Část tunelů, která není dostatečně hluboko pod terénem, bude betonována v otevřené stavební jámě a po dokončení opět zasypána zeminou. Protože v rámci výstavby je nutné přepravit velké množství stavebního materiálu, pro provádění definitivního ostění tunelů bylo důležité zřídit v blízkosti stavby dočasnou mobilní betonárnu. Usnadní jinak velmi komplikovanou dopravu potřebného množství betonu. 

Na hloubených úsecích tunelu mezi Lochkovem a Radotínem jsou v současné době dokončené zemní práce a pokračují práce na přípravě monolitických konstrukcí. V ražené části bylo ke konci měsíce března hotovo cca 320 metrů dvoupruhového tunelu a cca 140 metrů třípruhového tunelu. Kromě tunelu se HOCHTIEF CZ podílí také na výstavbě mostu přes Lochkovské údolí, kde má před sebou zahájení stavebních prací – tj. zemní práce a založení spodní stavby mostu. 

Na stavbě nepřetržitě pracuje kolem stovky stavbařů a velké množství specializované stavební techniky. Pracovní činnosti jsou náročné na koordinaci jednotlivých dílčích etap, a tak je velmi důležité, aby pracovní tým složený z německých specialistů HOCHTIEF Construction AG a českých odborníků HOCHTIEF CZ byl dokonale sladěný. 

Stavba tunelů mezi Lochkovem a Radotínem byla zahájena loni v červnu a její dokončení je plánováno na závěr roku 2008. Po ní bude následovat instalace technologie, která by měla trvat do října roku 2009. 

Další technické údaje o stavbě tunelů: 
Vyražená hornina 310 000 m3 
Konstrukční beton 90 000 m3 
Betonová výztuž 9 000 t 
Množství trhaviny 200 t 
Stavební jáma hloubených tunelů 230 000 m3 
Zpětný zásyp hloubených tunelů 130 000 m3
Plocha výrubu dvoupruhové roury 100 m2 
Plocha výrubu třípruhové roury 136 m2