Skládka v Úholičkách prošla rekultivací

13.3.2007

Admin

Divize Dopravní stavby akciové společnosti HOCHTIEF CZ přispěla ke zlepšení životního prostředí rekultivací skládky v Úholičkách v okrese Praha-západ. Cílem projektu bylo zmenšení nezakryté plochy skládky a produkce průsakových vod a postupné začlenění skládky do okolního prostředí. Stavba pro investora, společnost Regios, byla zahájena v listopadu loňského roku a bude dokončena letos v dubnu.

 

Na část skládky velkou cca 10 300 m² byl většinou ukládán běžný komunální odpad – domovní odpad, ale v malém množství také odpad z živnostenského podnikání místního regionu. 

Po vytvarování komunálního odpadu tělesa skládky byl jeho povrch urovnán vyrovnávací vrstvou zeminy. Skládka pak byla překryta nepropustnou vrstvou z geodrénu, který odvádí skládkové plyny a prosáklou vodu, a z minerálního jílového těsnění - první těsnící vrstva se napojila na spodní těsnící vrstvu na dně skládky a všechny další byly zhutněné těžkými válci, aby postupné sedání skládky bylo minimální. Na ně pak byla uložena ještě rekultivační vrstva tvořená zeminou a humusem. Dešťové vody byly z rekultivované plochy odvedeny pomocí odvodňovacích betonových žlabů, vody prosáklé rekultivační vrstvou byly svedeny do trubního drénu v patě svahu. 

Dalším krokem bylo vybudování odplyňovacího systému, sloužícího k omezení úniku emisí do ovzduší. Ty, které byly zachyceny plynovými vertikálními studněmi, navržený systém odvádí ze skládky na povrch. Bylo nutné vyvrtat ještě čtyři další studny s drenážní vrstvou, propojené potrubím zaústěným do regulační šachty, aby byla kapacita studní dostatečná. Odsávaný bioplyn bude pomocí čerpací stanice zneškodněn na vysokoteplotní pochodni, respektive bude sloužit k pohonu kogenerační jednotky. 

Po uložení překryvné vrstvy z kvalitní zeminy a navezení humusu bylo posledním krokem osetí skládky travou a osázení zelení. Samostatný projekt navrhl zasadit do místa nízké dřeviny: dřišťál, skalník, hloh, trnku, šípkovou růži, slídu krvavou a kalinu. Jsou to dřeviny, které jsou v regionu obvyklé, ale začínají být velmi vzácné v moderní agrárně-průmyslové krajině nížin. Všechny je nutné po výsadbě alespoň rok a půl zalévat. Skládka je nyní oplocena, aby byly vzrůstající dřeviny ochráněny před okusováním zvěří.