Sdružení Pitná voda Jižních Čech dokončilo projekt Zajištění standardů EU ve vodárenské soustavě Jižní Čechy včas

6.6.2007

Admin

Zajištění standardů EU ve vodárenské soustavě Jižní Čechy je projekt, který zahrnuje dvě části: rekonstrukci kalového hospodářství úpravny vod Plav a zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady ke konečným spotřebitelům.

Investorem projektu je Jihočeský vodárenský svaz, který na jeho realizaci získal dotaci z Fondu soudržnosti EU a dotaci ze Státního Fondu životního prostředí ČR. Dodavatelem projektu se stalo sdružení stavebních společností s názvem Pitná voda Jižních Čech. Tvoří ho akciová společnost HOCHTIEF CZ jako hlavní člen sdružení a společnost Karl Weiss z Berlína se společností BROCHIER. 

Projekt byl oficiálně zahájen 22. listopadu 2005 a jeho dokončení bylo stanoveno na 31. května 2007. Dodavatelskému sdružení se ale podařilo předat investorovi obě části projektu ještě několik týdnů před termínem. Část dokončeného díla již má platnou kolaudaci. 

Postup stavebních prací byl během celého období dvakrát narušen místními záplavami, které způsobily značné škody. Živelní pohromy na krátkou dobu zdržely část prací, ale dodavatelé skluz rychle dohnali. Práce byly po organizační stránce velmi náročné, díky dobré komunikaci členů sdružení se však podařilo nepředpokládané komplikace zvládnout. 

Podmínkou realizace projektu bylo nepřerušit dodávku pitné vody pro obyvatele okolních obcí. Akciová společnost HOCHTIEF CZ proto vybavila obce náhradními zdroji a pro některé si dokonce pronajala mobilní vodojem. 

Cílem rekonstrukce kalového hospodářství úpravny vod bylo zajištění technologického procesu pro odvodňování kalů, vznikajících při výrobě pitné vody, a jejich druhotné využití. 

Investor stavby podal žádost na rozšíření uvedené části projektu, která zahrnuje rekonstrukci usazovací nádrže a sytičů pro přípravu vápenné vody na úpravně vody Plav. Rekonstrukce umožní rovnoměrné vyklízení kalu a prodloužení doby intenzivního promíchávání vápenné suspenze. Žádost je v současné době projednávána s pracovníky EU, dokončení celé stavby se předpokládá do konce roku 2008. 

Úpravy mají přispět také k zabezpečení kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jižní Čechy v úseku vodojemů Zdoba – Malá Varta – Sudoměřice u Bechyně - Hodušín . Úprava byla navržena bezvýkopovou technologií sanací vnitřního povrchu dálkového ocelového řadu v celkové délce 42,4 km. Jako sanační technologie byla použita cementace potrubí (v délce 35,8 km) a vysokotlaký tkaninový rukávec (v délce 6,6 km). Součástí úprav dálkového řadu byly i stavební a technologické úpravy 72 ks armaturních šachet, dvouramenné shybky pod řekou Lužnicí a trojramenné shybky pod řekou Vltavou. 

Stavba byla přihlášena do soutěže PRESTA Jižní Čechy 2004-2006, kde byla oceněna cenou vyhlašovatele OP ČKAIT za progresivní technologii rekonstrukcí kalového hospodářství úpraven vody.