Sdružení Čistá Plzeň vyřeší vodohospodářskou infrastrukturu Plzně a jejích okrajových částí

18.9.2006

Admin

Slavnostním výkopem dnes začala realizace rozsáhlého projektu řešení vodohospodářské infrastruktury Plzně a jejích okrajových částí

Stavební sdružení Čistá Plzeň tu bude stavět kanalizace a vodovody na rozsáhlém území v období tří let. Sdružení tvoří společnosti HOCHTIEF VSB jako lídr sdružení (34%), METROSTAV (25%), STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC (23%), TCHAS (10%) a STRABAG (8%). Jde o největší projekt v Plzeňském kraji za několik posledních let. 

Projekt v celkové hodnotě 1,7 mld. korun je podpořený prostřednictvím Fondu soudržnosti Evropské unie, která na něj přispěje částkou cca 1,2 miliardy korun. Dalších 64 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí (SFŽP). Zbytek si město Plzeň půjčí od Evropské investiční banky. 

Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na 31. 10. 2008. Podmínkou města a Evropské unie je, aby realizace všech projektů začala současně. K největším stavbám celého komplexu patří páteřní vodovodní řady do městských částí Lobzy a Vinice. Projekt dále zahrnuje kanalizaci na Valše, odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotína. Dalšími stavbami jsou nové retenční nádrže Gera a Bolevec, které budou zadržovat přívalové deště, aby voda nezahlcovala splaškovou kanalizaci. 

Největší novodobá investice města vyčistí odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, vyřeší deficit splaškové kanalizace a zlepší zásobování Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech. 

Vodárenský soubor Lobzy se bude skládat z výtlačného řadu pitné vody vedeného z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy do až místa nově navrženého vodojemu Lobzy. Vodojem Lobzy je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10000 m3. Součástí stavby budou nová výkonnější čerpadla včetně jejich zálohování. Vybudováním tohoto vodojemu budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Součástí vodárenského souboru bude také vybudování propojovacích řadů. Celková délka potrubí bude zhruba 7 kilometrů. 

Hlavním objektem vodárenského souboru Vinice bude vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Součástí vodárenského souboru budou také propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván. Vodojem Vinice usnadní zásobování pitnou vodou městské části Roudná, části Lochotína, Vinic a středu města. Zároveň bude možné v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván. 

Kanalizační systém splaškové kanalizace Valcha bude mít celkovou délku cca 9 kilometrů, z toho zhruba 2 kilometry bude tvořit tlaková kanalizace z tvárné litiny. Kanalizační systém bude napojen na stávající Litický sběrač. Čerpání splaškových odpadních vod bude zajišťovat pět čerpacích stanic. 

Kanalizační systém splaškové kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín bude mít celkovou délku cca 14 kilometrů, z toho téměř 6 kilometrů bude tvořit tlaková kanalizace. Kanalizační systém umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně. Díky napojení na stávající kanalizační systém města bude zárukou kvalitního čištění odpadních vod v městské čistírně odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky. 

Retenční nádrže Gera a Bolevec jsou navrženy jako podzemní železobetonové monolitické objekty s užitným retenčním objemem 2350 m3 a 3100 m3. Retenční nádrže sníží průtočné množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích - tím bude sníženo riziko poškození kanalizace a zároveň bude zajištěno budoucí vyčištění dočasně jímaných odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky. Součástí staveb je vodovodní přípojka pro čištění nádrže, elektrická přípojka a účelová komunikace napojující stavbu na městskou komunikační síť.