Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

V úterý 14. července 2015 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“. Realizací tohoto projektu je docíleno kvalitnějšího a efektivnějšího řešení problému zpracování odpadu a ochrany životního prostředí na Ústecku.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Zhotovitelem bylo sdružení firem SMP CZ, a. s., VCES a. s., HOCHTIEF CZ a. s., a A.B.V. spol. s. r. o. Správcem stavby byla společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s.

Hlavním cílem projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ bylo zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacházení s městskými odpadními vodami a naplněna Směrnice Rady č. 86/278/EEC o podpoře využívání čistírenských kalů.

Pro připojení dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod se vybudovalo 26,527 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi, zrekonstruovalo cca 5,85 km stávajících kanalizačních sítí a provedla intenzifikace čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí za účelem snížení množství vypouštěného znečištění u vybraných ukazatelů. Práce probíhaly  v období od července 2012 do května 2014 a  poté následoval roční zkušební provoz. Všechny tyto závazné parametry byly realizací splněny.

Na slavnostním ukončení projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ poděkoval starosta města Ústí nad Orlicí pan Petr Hájek všem, kteří se na projektu podíleli. Průběh celého projektu za investora TEPVOS kladně zhodnotil Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti, za správce stavby D-Plus RNDr. Ing. Čestmír Kučera, za projektanta AQP Ing. Daniel Kozický a závěrem za lídra sdružení Ing. Jan Freudl ze SMP CZ poděkoval všem za spolupráci a vyslovil přání, že projekt bude efektivně sloužit všem obyvatelům.