Recertifikační audit proběhl

26.3.2004

Admin

Ve dnech 22.3. – 24.3. proběhl v naší společnosti velký audit certifikačního orgánu STAVCERT Praha. Tento audit v sobě zahrnoval prověření Systému managementu jakosti (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2001, Systému environmentálního managementu (systému ochrany životního prostředí) (EMS) podle ČSN EN ISO 14001 a Systém managementu jakosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků (QMS-OK) podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729-2. Jednalo se tedy o tři audity prováděné společně v jednom termínu. Audity QMS a QMS-OK byly audity recertifikační a naším úkolem při nich bylo dosáhnout vydání certifikátů pro tyto dva systémy na období následujících tří let. Audit EMS byl auditem dozorovým, při kterém bylo prověřováno plnění všech požadavků v průběhu tříletého období platnosti certifikátu a naším úkolem bylo potvrdit oprávněnost užívání tohoto certifikátu. 

Tým auditorů certifikačního orgánu STAVCERT Praha ocenil velmi dobrou úroveň zavedeného systému managementu jakosti a environmentálního managementu s tím, že některé aplikace a nástroje v systému, jako například centrální evidence reklamací, vysoce přesahují běžně dosahovaný standard. Dále zdůraznil zřetelný vývoj, který je patrný v přístupu všech zaměstnanců jak v oblasti jakosti, tak v oblasti ochrany životního prostředí. 
Audit však identifikoval i 13 nedostatků. Je škoda, že většina z nich je zbytečně způsobena vlivem a nedůsledností lidského faktoru, jako například neaktualizovaná evidence. Je nezbytné, abychom takovéto zbytečné nedostatky napříště v maximální možné míře eliminovali. 
Ke všem zjištěným nedostatkům byla neprodleně přijata opatření k jejich odstranění. Pro některé nedostatky budou muset být přijata ještě preventivní opatření, abychom zabránili jejich opakovanému výskytu. 
Zjištěné nedostatky však nebrání vydání certifikátů QMS a QMS-OK a potvrzení platnosti certifikátu EMS. Nově vydané certifikáty budou umístěny na IntraNETu a distribuovány prostřednictvím obchodních útvarů.