Proces squeeze out je dokončen

12.6.2006

Admin

O tzv. squeeze out procesu, neboli odkupu akcií od menšinových akcionářů, začal hlavní akcionář společnosti HOCHTIEF VSB - společnost HOCHTIEF AG - uvažovat již v roce 2004. Jakmile vstoupila v platnost patřičná legislativa (zejména Obchodní zákoník a jeho §183i-n), byl tento proces zahájen. Uvedená legislativa umožňuje společnostem, v nichž má hlavní akcionář více než 90% vlastnický podíl, uskutečnit právo výkupu menšinových podílů.

Mimořádná valná hromada 2. září 2005 schválila návrh HOCHTIEF AG provést proces squeeze out. Proces byl na několik měsíců zdržen, protože Městský soud rozhodl o přerušení zápisu rozhodnutí do Obchodního rejstříku z důvodu, že dotčená ustanovení Obchodního zákoníku jsou v rozporu s ústavním pořádkem a byl podán návrh na zrušení těchto ustanovení. Na základě posouzení vrchního soudu bylo řízení obnoveno a 22. února letošního roku bylo rozhodnutí Mimořádné valné hromady zapsáno do Obchodního rejstříku. Rozhodnutí bylo 15. března zveřejněno v Obchodním věstníku. 

Na základě rozhodnutí valné hromady byly 18. dubna veškeré akcie menšinových akcionářů převedeny na hlavního akcionáře. Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí mimořádné valné hromady, tzn. od 15. dubna 2006, se společnost HOCHTIEF AG stala stoprocentním vlastníkem společnosti HOCHTIEF VSB. 

Menšinovým akcionářům vyplatila společnost HOCHTIEF AG prostřednictvím ČSOB banky za akcie protiplnění ve výši 3.491,- Kč za jednu akcii. 


Nejdůležitější data procesu: 
- Konání Mimořádné valné hromady – schválení převodu akcií 2. 9. 2005 

- Rozhodnutí Mimořádné valné hromady zveřejněno 19. 9. 2005 

- Žádost o zápis rozhodnutí do Obchodního rejstříku 29. 9. 2005 

- Rozhodnutí Městského soudu o přerušení zápisu rozhodnutí 11. 10. 2005 

- Odvolání proti rozhodnutí Městského soudu 27. 10. 2005 

- Rozhodnutí Odvolacího soudu o zrušení přerušení zápisu rozhodnutí 3. 1. 2006 

- Rozhodnutí Mimořádné valné hromady bylo zapsáno do Obchodního rejstříku 22. 2. 2006 

- Rozhodnutí Mimořádné valné hromady bylo zveřejněno v Obchodním věstníku 15. 3. 2006 

- Rozhodnutí Mimořádné valné hromady nabylo právní moci 15. 4. 2006 


Od této doby je HOCHTIEF AG 100% akcionářem HOCHTIEF VSB 
- Převod akcií na hlavního akcionáře na Středisku cenných papírů 18. 4. 2006 

- Doba pro zaplacení protiplnění: 6 týdnů od registrace vlastnického práva hlavního akcionáře na Středisku cenných papírů - do 30. 5. 2006