Petřín zkrásní pod našima rukama

24.1.2006

Admin

Cesta a přilehlá schodiště u Lobkovické zahrady sice nejsou zakresleny v katastrální ani technické mapě chráněného území veřejného parku Petřín, přesto je bude HOCHTIEF VSB spolu s ohradní zdí zahrady rekonstruovat. Místo již nevyhovovalo bezpečnostním normám, a tak se investor - Magistrát hl. m. Prahy - rozhodl daný prostor zkultivovat. Petřín je často navštěvovaným místem, kterému další historicky zajímavý prostor jen prospěje.

Projekt rekonstrukce v historické části Prahy získal v minulém roce generální dodavatel HOCHTIEF VSB divize 1. Pracuje na něm projektový tým provozu 5 pod vedením stavbyvedoucího Mirka Poleny. Stavba byla zahájena v září 2005. Termín dokončení je stanoven na konec července letošního roku. 

První část rekonstrukce západního schodiště, jižní a východní části zdi pochází z doby výstavby Lobkovického paláce. V části schodiště jsou původní kovaná madla. Koruna zdi s jednostranným pultovým sklonem bude vyzděna převážně z nových ručně dělaných cihel. V celém úseku 120 m, sousedícím s ambasádou USA, bude provedeno kované oplocení se sloupky kotvenými do koruny ohradní zdi. Vzorky omítek zhotovitel konzultoval s Národním památkovým ústavem a společně vybrali nejvhodnější recepturu na stávající a nové opukové zdivo z lomového kamene. Zeď bude nahozena hrubší jednovrstvou omítkou dřevem hlazenou, aby se co nejvíce přiblížila původní struktuře provedení. 

Druhou částí projektu je rekonstrukce cesty a téměř 80 m dlouhého schodiště, které je v současné době pokryto stupni z betonových bloků. Bylo postaveno v sedmdesátých letech minulého století, tehdy ale bylo pokryto živicí. Nové schodiště s odvodněnými podestami bude založeno na základových pasech a betonových deskách se sítěmi. Stupně a obrubníky budou provedeny z kamenných prvků hrubě pemrlované žlutošedé žuly, dlažba na schodištích a cestách ze štípaných žulových odseků. V celé délce schodiště bude provedeno jednostranné kované zábradelní madlo se sloupky.Schodiště má tři odpočívadla v mlatovém povrchu, kde budou pevně osazeny lavičky mezi stromy, ze kterých se nabízejí ty nejlepší vyhlídky na historickou část Prahy. 

Po celou dobu rekonstrukce bude rekonstruovaná komunikace pro návštěvníky uzavřena. O to více si pak při procházce na Petřín vychutnají cestu v novém kabátě. 

Při realizaci rekonstrukce je postupováno s maximálním ohledem na životní prostředí. Předcházíme poškození stromů a případnému znečištění staveniště ropnými produkty apod. I když jsou některé stromy velmi blízko zdi a schodiště, ke kácení v žádném případě nedojde. V místě zdi se pouze lokálně odstraní náletové dřeviny a keře, aby se uvolnil prostor pro obnovu ohradní zdi, poškozené jejím stářím. Půda dotčená dočasným záborem bude uvedena do původního stavu. Krajinářská část zahrady bude obnovena v souladu s vydaným památkovým záměrem k obnově Lobkovické zahrady.