HOCHTIEF VSB pomáhá se zajištěním standardů EU ve vodárenské soustavě Jižní Čechy

22.11.2005

Admin

Vodárenská soustava v Jižních Čechách se postupně přibližuje standardům Evropské unie. Součástí tohoto programu je i rekonstrukce kalového hospodářství úpravny vod Plav a zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady ke konečným spotřebitelům.

Obě části projektu realizuje sdružení firem pod názvem Pitná voda Jižních Čech, které tvoří HOCHTIEF VSB jako hlavní člen sdružení a společnost Karl Weiss z Berlína se společností BROCHIER. 

Dnešním dnem je slavnostně zahájen projekt, který bude dokončen 31. května 2007. Investorem projektu je Jihočeský vodárenský svaz, který na jeho realizaci získal dotaci z Fondu soudržnosti EU a dotaci ze Státního Fondu životního prostředí ČR. 

Cílem rekonstrukce kalového hospodářství úpravny vod je zajištění technologického procesu pro odvodňování kalů, vznikajících při výrobě pitné vody, a jejich druhotné využití. Pro technologii je navržen prostor bývalé kotelny. Po odstranění stávající technologie a vybourání části nosného stropu nad suterénem bude vytvořen volný prostor pro umístění technologického zařízení a propojovacích potrubí. Zbývající část stropu bude využita pro osazení nové technologické plošiny pro kalolis a kontejner na kal. Při rekonstrukci také dojde k vybourání všech stávajících železobetonových základů po původní technologii. Na nově provedené železobetonové základy budou osazena čerpadla, dvě zahušťovací nádrže a tři homogenizační nádrže. Součástí technologie je i dodávka nových elektrorozvodů. 

Úpravy mají přispět také k zabezpečení kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jižní Čechy v úseku vodojemů Zdoba – Malá Varta – Sudoměřice u Bechyně - Hodušín . Úprava je navržena bezvýkopovou technologií sanací vnitřního povrchu dálkového ocelového řadu v celkové délce 42,4 km. Jako sanační technologie je použita cementace potrubí (v délce 35,8 km) a vysokotlaký tkaninový rukávec (v délce 6,6 km). Součástí úprav dálkového řadu jsou i stavební a technologické úpravy 72 ks armaturních šachet, dvouramenné shybky pod řekou Lužnicí a trojramenné shybky pod řekou Vltavou.