HOCHTIEF je na správné cestě: výrazně zlepšil zisk a cash flow

Koncern HOCHTIEF AG vydal tiskovou zprávu rekapitulující podnikání skupiny v roce 2014 a výhled do příštího období.

 • Čistý provozní zisk vzrostl na 46 %

  • Čistý provozní zisk: 252 milionů eur (2013 provozní: 173 milionů eur)

  • Nad predikcí z roku 2014 – z 225 milionů eur na 250 milionů eur

 • Tvorba volných peněžních prostředků – prudké zlepšení

  • Volné provozní cash flow v hodnotě 322 milionů eur (meziroční zlepšení přesahující 500 milionů eur)

 • Čisté peněžní prostředky ve výši 421 milionů eur

  • Transformovaná rozvaha vs. čistý dluh 40 milionů eur v roce 2013

 • Úspěšné provedení strategie

  • Leighton: podíl HOCHTIEFu se zvýšil, první fáze restrukturalizace dokončena, úspěšné odprodeje

  • Evropa: restrukturalizace v pokročilém stádiu, aktivity, které nespadaly pod hlavní předmět podnikání (core business), byly prodány

  • Severní a Jižní Amerika: stabilní výkon

 • Navrženo 27% zvýšení dividend na hodnotu 1,90 euro za akcii

  • Zahrnuje mimořádnou dividendu 20 centů/akcie

 • Výhled na rok 2015: Zvýšení čistého provozního zisku z 15 % na 35 %

  • Očekáván čistý provozní zisk v hodnotě mezi 220 miliony eur a 260 miliony eur (2014: srovnatelný čistý provozní zisk 190 milionů eur po odprodejích)

HOCHTIEF dokončil úspěšný rok, který znamenal důležité změny v obchodním portfoliu: „Značně jsme posílili rozvahu a zvýšili kvalitu zisku, a tak jsme vytvořili základ pro udržitelné zlepšení výnosů,” uvedl předseda představenstva Marcelino Fernández Verdes. „Čísla ukazují, že se HOCHTIEF výrazně zlepšil ve své hlavní činnosti.” Po očištění od jednorázových položek (jako je zbavení se některých aktivit a restrukturalizace výdajů) provozní čistý zisk tak vzrostl o 46 % na 252 milionů eur (2013: 173 milionů eur). To je nad horní hranicí rozsahu naší predikce mezi 225 miliony eur a 250 miliony eur. K tomuto nárůstu přispěly všechny divize.

Provozní zisk před zdaněním vzrostl o 16 % na 644 milionů eur (2013: 557 milionů eur).

Skupina také výrazně zlepšila volné provozní cash flow o více než 500 milionů eur na 322 milionů eur. Včetně výnosů z odprodejů v Austrálii HOCHTIEF vykazuje čisté peněžní prostředky ve výši 421 milionů eur — poprvé od roku 2010.

Zakázka a výkony se v roce 2014 rovněž vyvíjely slibně. Po odprodejích zůstala nová zakázka v hodnotě 21,5 miliard eur (2013: 21,9 miliard eur) na solidní úrovni. Nová zakázka v divizích HOCHTIEF Americas a HOCHTIEF Europe vykazovala vysoké nárůsty na srovnatelném základě o 36 %, resp. 18 %. Výkony na hodnotě 24,3 miliard eur zůstaly na trvale vysoké úrovni (2013: 24,6 miliard). Zásoba práce zůstává stabilní na hodnotě 35,7 miliard a odpovídá 19 měsícům práce. Skupina generovala tržby v hodnotě 22,1 miliard eur (2013: 22,5 miliard eur).

HOCHTIEF pokračoval v úspěšném plnění strategie. Vedle posílení rozvahy je jeho strategie postavena na hlavní činnosti podnikání – stavebnictví, contract mining, public-private partnership (PPP) a inženýring. Cílem HOCHTIEFu je stát se leaderem na trhu a v technologiích na svých cílových trzích s cílem posunout skupinu na místo nejdůležitější infrastrukturní stavební skupiny, která bude poháněna udržitelným, ziskovým růstem. Společnost udělala klíčový pokrok v těchto směrech:

 • V Austrálii prodal Leighton svou dceřinou společnost John Holland a 50% svých servisních aktivit. Dále HOCHTIEF prodal nejen 50% podíl v aurelis Real Estate, ale také své aktivity ve správě nemovitostí, offshore, rezidenčního developera formart a obchodní jednotku projektový servis v STREIF Baulogistik.
 • HOCHTIEF zvýšil svůj podíl ve společnosti Leighton na téměř 70 % (z necelých 58 %) za 615 milionů eur. Skupina je přesvědčena o krátkodobém i dlouhodobém potenciálu Leightonu a vnímá zvýšený podíl jako strategický krok a investici v hlavní oblasti podnikání. Investice byla financována z volné hotovosti.
 • Leighton v hodnoceném roce zahájil rozsáhlou reorganizaci a restrukturalizaci. Nová struktura již byla zavedena koncem roku 2014, což znamená, že se Leighton skládá ze čtyř provozních společností pro segmenty stavebnictví, těžba, public-private partnership a inženýring. Divize zajistila velký počet nových PPP zakázek. V Austrálii je PPP rostoucím trhem vzhledem k oznámení vlády o velkých výdajích na infrastrukturní projekty. Odprodej stále probíhá. Celkově 1,1 miliard eur bude použito na splácení dluhu, posílení rozvahy a investice do PPP projektů.  
 • HOCHTIEF Europe založil tři nové provozní dceřiné společnosti pro pozemní stavby (Building), infrastrukturu (Infrastrukture) a inženýring (Engineering) vedle již existující HOCHTIEF PPP Solutions. Tyto čtyři společnosti nyní fungují nezávisle a vzájemně se na trhu doplňují. Cílem je stát se více konkurenceschopným v Evropě stejně jako zvýšit ziskovost vytvořením štíhlejších struktur a efektivnějších procesů. Divize HOCHTIEF Americas měla velmi úspěšný rok, dosáhla podstatného zvýšení zisku. Divize byla velmi úspěšná v získávání projektů a nová zakázka byly na rekordní úrovni.

1. října 2014 skupina ohlásila další program zpětného odkupu akcií. Plánuje znovu odkoupit až 10 % základního kapitálu HOCHTIEF Aktiengesellschaft.

Na nadcházející výroční valné hromadě plánuje představenstvo a dozorčí rada HOCHTIEFu navrhnout akcionářům rozdělení dividend za rok 2014 za 1,90 eura za akcii (2013: 1,50 eura). To zahrnuje mimořádnou dividendu 20 centů za akcii umožňující akcionářům účastnit se úspěšného prodeje činností v Leighton.

Výhled skupiny

„HOCHTIEF udělal zásadní rozhodnutí se zaměřením na dlouhodobý úspěch v roce 2014 a dosáhl významného pokroku,” řekl předseda představenstva Marcelino Fernández Verdes. Pro rok 2015 HOCHTIEF očekává čistý provozní zisk v hodnotě mezi 220 miliony eur a 260 miliony eur, představující zvýšení o 15 % na 35 % (2014: srovnatelný čistý provozní zisk 190 milionů eur po odprodejích).

Skupina HOCHTIEF: Klíčové provozní proměnné1)

(milion eur)

2014

2013*)

Procentuální meziroční změna 

EBIT (Zisk před zdaněním a úroky)

864,5

817,3

5,8 %

EBT (Zisk před zdaněním)

644,0

556,7

15,7 %

Čistý zisk

252,4

173,0

45,9 %

Marže EBT

2,5

2,1

0,4

Zisk na akcii (EUR)

3,65

2,40

52,1 %

Nová zakázka

srovnatelné, např. očištěné o speciální efekty a dekonsolidaci
(meziročně)

1,1 %

Výkony

1,4 %

Zásoba práce

(6,0)

Externí prodeje

0,9 %

*) Po úpravě pro IFRS 11.

 1) Provozní zisk mimo jednorázových vlivů a očištěné o prodaný majetek. Zakázka, tržby a výkony

očištěny o speciální efekty a dekonsolidaci

Skupina HOCHTIEF: Nominální hodnoty

(milion eur)

2014

2013*

Meziroční změna

Nová zakázka

21 529,6

2 ,911,6

(1,7 %)

Výkony

24 305,9

24 630,0

(1,3 %)

Zásoba práce

35 704,2

35 884,5

(0,5 %)

Externí tržby

22 099,1

22 498,7

(1,8 %)

EBIT**

558,7

901,3

(38 %)

Čistý zisk

251,7

171,2

+47 %

Zisk na akcii (EUR)

3,64

2,37

+53,6 %

Cash flow z provozů

756,0

280,8

+269,2 %

Volné provozní prostředky

322,1

(213,7)

+535,8

Čistá hotovost (+)/čistý dluh(-)***

420,8

(39,6)

+460,4

Zaměstnanci

53 247
(na konci roku)

75 433
(na konci roku)

 


* Po úpravě pro IFRS 11

** rok 2013 zahrnoval významné zisky z odprodejů, EBIT (zisk před zdaněním a úroky) se zvýšil o 5,8 %

*** Čistá hotovost v roce 2014 po výnosech z odprodeje týkajícího se společnosti Leighton

Výhledová prohlášení

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášení reflektují současné výhledy, očekávání a předpoklady představenstva HOCHTIEF Aktiengesellschaft týkající se budoucích událostí a vývojů vztahujících se k HOCHTIEF Aktiengesellschaft a/nebo skupině HOCHTIEF a ty jsou založeny na informacích, které má představenstvo HOCHTIEF Aktiengesellschaft v současnosti k dispozici. Takováto prohlášení obsahují rizika a nejistoty a negarantují budoucí výsledky (např. zisk před zdaněním nebo konsolidovaný čistý zisk) nebo vývoje (například s ohledem na možné budoucí odprodeje, obecné obchodní činnosti nebo obchodní strategii). Skutečné výsledky (např. zisk před zdaněním nebo konsolidovaný čistý zisk), dividendy a ostatní vývoje (například s ohledem na možné budoucí odprodeje, obecné obchodní činnosti nebo obchodní strategii) související s HOCHTIEF Aktiengesellschaft a skupinou HOCHTIEF se proto mohou výrazně lišit od očekávání a předpokladů popsaných nebo naznačených v těchto prohlášeních mimo jiné v důsledku změn v celkové ekonomice, odvětvovém nebo konkurenčním prostředí, vývoje na kapitálovém trhu, kolísání směnného kurzu, změn v mezinárodních a národních zákonech a předpisech, zvláště s ohledem na daňové zákony a předpisy, chování ostatních akcionářů a dalších faktorů. Jakékoliv informace poskytnuté k dividendám navíc dále podléhají uznání odpovídajícího nepřiděleného čistého zisku v uveřejněných zvláštních účetních výkazech HOCHTIEF Aktiengesellschaft za daný fiskální rok a náležitým rozhodnutím, jež učiní kompetentní rozhodovací orgány HOCHTIEF Aktiengesellschaft, s přihlédnutím k převažující situaci společnosti. Kromě zákonem stanovených povinností zveřejňování HOCHTIEF Aktiengesellschaft nepřebírá žádné závazky aktualizovat jakákoliv výhledová prohlášení.