Dokončení výstavby II. etapy dopravního terminálu v Uherském Brodě

Po necelých dvou letech od zahájení stavby byla 1. dubna 2016 slavnostně uvedena do provozu II. etapa dopravního terminálu v Uherském Brodě. Realizace projektu umožní komfortnější přístup ke stanovištím veřejné dopravy a zkrácení přestupních časů v místě regionálního dopravního uzlu. Zároveň došlo ke zlepšení organizace dopravy v území a zvýšení bezpečnosti cestujících vytvořením odbočovacího pruhu k dopravnímu terminálu, světelné křižovatky a oddělením pojízdných tras od pochůzích. V celém území je nově zajištěn bezbariérový přístup. Stavba dopravního terminálu zajistila kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní automobilové a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu.

Dvanáct nových zastřešených autobusových stání bezprostředně navazuje na železniční perón v délce 150 m realizovaný partnerem projektu Správou železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC). Na nově realizovaném parkovišti západ vzniklo 83 parkovacích míst v režimu Park+Ride (zaparkuj a jeď) pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. Dalších 35 míst v režimu Kiss+Ride (polibek a jeď) určených pro krátkodobé zastavení k přestupu na hromadnou dopravu je pak k dispozici na východní straně poblíž nádražní budovy.

Zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou zrekonstruovaly v rámci svého navazujícího projektu České dráhy do původní podoby se slováckými ornamenty – škrábanými sgrafity na fasádě. Cestujícím slouží k lepší informovanosti o příjezdech a odjezdech spojů vlaků i autobusů nový informační systém, řešený ve spolupráci s partnerem projektu Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

Namísto rušného dopravního uzlu se prostor před nádražní budovou proměnil v klidovou zónu, stejně jako tomu bylo v minulosti, kdy byl využíván jako veřejné prostranství se zelení. Novým prvkem je dominantní fontána s uměleckým dílem sochaře Ondřeje Olivy a pylon s hodinami. Přibylo 41 nových laviček, 60 stání jízdních kol a vysazeno bylo 24 stromů.

Součástí realizace byla rovněž demolice nevyužívaných skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky „U Racioly“, obnova a doplnění městského mobiliáře a výsadba nové zeleně v celém území.

Jedná se o rozsáhlý a pro město velmi významný dopravní projekt, což dokládají tyto technické údaje - rozloha upravované plochy autobusových nástupišť činí 2 432 m2, plocha chodníků 3 885 m2, plocha vozovek 5 118 m2, plocha sadových úprav 1 980 m2 a plocha vlakového perónu 448 m2.

Celkové náklady stavby, které původně činily zhruba 140 mil. Kč, byly nakonec ve veřejných soutěžích na zhotovitele stavby sníženy o zhruba 40 mil. Kč. Po jednání se švýcarskou stranou bylo dohodnuto, že vzniklé úspory budou použity na rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci „velkých“ schodů vedoucích k nádraží a dokončení stavebních úprav v kolejišti včetně vytvoření nového bezbariérového nástupiště pro druhý směr příjezdu vlaků. O využití dalších úspor vzniklých v rámci dotačního programu město Uherský Brod nadále jedná s poskytovatelem dotace.

Na úspěšném dokončení II. etapy výstavby dopravního terminálu má zásluhu hlavní dodavatel stavby, společnost HOCHTIEF CZ a. s. „I přes rozmanitost stavebních objektů a obtíže vyvolané potřebou zachovat dostupnost okolních provozoven či zajistit souběh s okolními projekty, se našim týmům podařilo stavbu dokončit tak, aby ještě dlouho a spolehlivě sloužila místním obyvatelům,” uvedl obchodní ředitel divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ Zdeněk Soukup.      

„Díky vzájemné spolupráci všech zainteresovaných subjektů včetně navazujících projektů ČD, ČSAD a zejména společným úsilím SŽDC a města Uherský Brod za významné finanční podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce se podařilo vybudovat moderní dopravní terminál, který bude sloužit jak pravidelným cestujícím v rámci celé spádové oblasti, tak i turistům mířícím do historického královského města, které je vstupní branou do Bílých Karpat a zvýší význam dopravního uzlu veřejné dopravy v Uherském Brodě,“ řekl Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu.

Slavnostní otevření dopravního terminálu Uherský Brod provázel bohatý doprovodný program včetně jízdy parního vlaku Kocúr (ve spolupráci s Českými drahami) jako připomínka 133 let od příjezdu prvního vlaku v neděli 1. dubna roku 1883 na trati z Kunovic do Uherského Brodu.

Architekt: Ing. arch. Jaroslav Habarta

Projektanti staveb: S-Projekt plus, a. s., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Technický dozor: IS projekt s.r.o.

Zhotovitelé staveb: HOCHTIEF CZ a. s., SMO a. s., Traťová strojní stanice Olomouc  spol. s r.o.

Grant na realizaci projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa ve výši 5,5 mil. švýcarských franků (tj. cca 109 mil. Kč dle směnného kurzu v době schválení) byl poskytnut v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.

Projekt byl podpořen v rámci druhé tématické oblasti Životní prostředí a infrastruktura, přičemž podmínkou bylo splnění všech požadovaných kritérií pro cíl 3 – zlepšení managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních a regionálních systémů veřejné dopravy zaměřený na budování infrastruktury pro veřejnou dopravu, úpravu přednádražních prostor a propojení městské a příměstské veřejné dopravy. Partnery projektu byli Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).