Další přírůstek mezi certifikáty

16.6.2005

Admin

V lednu letošního roku podala stavební společnost HOCHTIEF VSB žádost o certifikace Systému managementu BOZP a 2. 5. 2005 získala certifikát, vydaný certifikačním orgánem STAVCERT Praha, který potvrzuje, že ve společnosti HOCHTIEF VSB je zavedený a udržovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který odpovídá požadavkům OHSAS 18001:1999. 

Velmi krátká doba od podání žádosti k získání certifikátu, byla podmíněna vysokou náročností na celý realizační tým, existencí osvědčení Bezpečný podnik a především schopností vedoucích zaměstnanců společnosti reagovat na připomínky certifikačního orgánu z předauditu. Byly provedeny revize všech řídících dokumentů v oblasti BOZP, nově byly zpracovány technicko-organizační postupy, jejichž existence je pro systém managementu bezpečnosti nezbytná. Byly nově zpracovány nebo upraveny provozní řády, havarijní plány, plány údržby strojů a mechanizace. 

Vlastní certifikační audit probíhal ve dvou stupních. V rámci prvního stupně (předauditu) se auditoři seznamovali se způsobem zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a formulovali zjištění, která bylo nezbytné odstranit. V rámci druhého stupně (vlastní certifikační audit) auditoři prověřili kromě odstranění zjištění opět celý systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci závěrečného jednání auditoři ocenili vysokou úroveň BOZP v naší společnosti, vstřícný a profesionální přístup všech zaměstnanců a konstatovali, že systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá požadavkům OHSAS 18001:1999 a je možné vystavit certifikát. 

Standard OHSAS 18001:1999 je plně kompatibilní se systémem managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, jejichž je společnost rovněž držitelem. Získáním certifikátu podle zásad OHSAS 18001:1999 dala společnost zřetelně najevo, že pracovní podmínky, pracovní prostředí a ochrana zdraví zaměstnanců společnosti při práci není pro společnost pouze povinnost vyplývající ze zákona, ale skutečnost, kterou považuje v péči o své zaměstnance za samozřejmost.