Zahájili jsme stavbu protipovodňových opatření na Svratce, před velkou vodou ochrání 5 823 obyvatel

11.1.2022

Michal Talian

Hlavní funkcí stavby bude ochrana a stabilizace toku Svratky v intravilánu města Brna. V některých částech však projekt počítá i se zařazením prvků pro volnočasové aktivity obyvatelstva.

Při navrhování způsobu úpravy vodního toku byl brán ohled na životní prostřední s citlivým přístupem k přírodě. Projekt počítá s opravou břehů toku, jehož některé části jsou stabilizovány opěrnými kamennými
a betonovými zdmi. Rekonstrukce těchto zdí bude obnášet např. přisypání zeminou, umístění stezek na některé úseky, částečnou obnovu stabilizace prostřednictvím železobetonové nebo pilotové stěny. V některých částech dojde také k rozšíření koryta a ke stabilizaci nábřežní zdi, pozvolnější svahy budou zatravněny či zpevněny kamenným záhozem nebo pohozem. Navýšení protipovodňové ochrany ve vybraných úsecích bude řešeno protipovodňovými hrázemi a některé části břehů toku budou vybudovány nově. Součástí díla je rovněž rekonstrukce přelivných hran 3 stabilizačních stupňů a stupně Riviera.

Projekt však pamatuje i na zvelebení uživatelské zkušenosti pro obyvatele – na levém břehu před mostem na ulici Renneskou vznikne nová 245 m dlouhá a 3 m široká kolonáda, v jejímž prostoru je navrženo sociální zařízení a zázemí pro provoz a údržbu. Na stavbu kolonády navazují konstrukce dvojice mol umístěných v korytě řeky.  V rámci stavby proběhne i rekonstrukce kanalizačních výustí
a rozšíření, resp. rekonstrukce, některých kanalizačních šachet, které budou opatřeny hradidlovými komorami. Provedenými úpravami bude zvýšena protipovodňová ochrana kanalizační sítě.

Rekonstrukce vodního toku si v některých částech vyžádá i přeložení stávajících stezek či změnu jejich povrchu. Stezky jsou součástí opevnění břehů a jejich výstavba nemění účel stavby, tedy protipovodňovou ochranu. Součástí plnění projektu jsou také přeložky vodovodu, plynovodu, elektrických kabelů, veřejného osvětlení a školního hřiště a nutná úprava trolejového vedení na ulici Rennenské. Nezbytné bude i odstranění několika chatek, dodání nového mobiliáře, odstranění stávající zeleně a výsadba nové.

Plánované dokončení stavby s celkovou plochou 19,88 hektarů je naplánováno na říjen roku 2023 a náklady na její realizaci budou 1 258 500 000 bez DPH. Výstavbu realizujeme ve sdružení se společnostmi OHLA ŽS a Firesta-Fišer.