Největší rekonstrukce kanalizace na Táborsku skončila

23.11.2011

Admin

TÁBOR - Ve středu 23. listopadu 2011 byl slavnostně zakončen projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“. Skončila tak více než dva a půl roku trvající intenzivní stavební činnost, která se dotkla života obyvatel v Táboře, Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Investorem stavby byla Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projekt byl spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie.

Dokončením projektu byly nejen splněny evropské požadavky ohledně zlepšení jakosti vody v tocích a podzemních vodách (směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod), ale také zvýšena retenční schopnost kanalizačního systému a zajištěno rovnoměrnější využití městských čistíren odpadních vod. Celkem bylo vybudováno včetně štol 6 km kanalizačních stok a rekonstruováno 17 km kanalizačních řadů, které obsluhují téměř 23 tisíc obyvatel aglomerace. Nově bylo připojeno cca 2 tisíce obyvatel na kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Rekonstrukcí prošlo i 7,5 km vodovodních řadů. Celkové náklady na realizaci dosáhly 991 mil. Kč, z čehož je v souladu s rozhodnutím Evropské komise 54% uznatelných nákladů hrazeno dotací z Fondu soudržnosti Evropské unie.