Jak vypadaly archeologické průzkumy na D11?

V květnu skončil archeologický průzkum na trase budoucí dálnice D11. Na 7 km dlouhém úseku mezi Smiřicemi a Jaroměří jsme se na něm výkopovými pracemi podíleli i my.

  • Obrázek z doby bronzové Obrázek z doby bronzové

Na trase plánované dálnice D11 se nachází několik významných archeologických lokalit (např. Lochenice, Předměřice, Jaroměř), které byly objeveny již v 19. a 20. století, kdy zde proběhly první archeologické výzkumy. Ty prokázaly, že okolí mezi Hradcem Králové a Jaroměří bylo hojně osídleno už od pravěku.

Před samotnými výkopovými pracemi byla celá plocha prozkoumána tzv. povrchovými sběry (sběr artefaktů z ornice) a dále také za pomocí detektorů kovu. Data z těchto průzkumů umožnily zpřesnit rozmístění potencionálních lokalit v rámci trasy D11. Jako poslední byl proveden průzkum za pomoci geofyziky, který odhalil pravděpodobné kumulace objektů. To vše pomohlo k vytyčení archeologicky „nejzajímavějších“ částí celé trasy.

Práce na nich pak byly zahájeny 27. března 2017 vykácením zhruba 800 ks stromů a keřů, načež byl na místo 10. dubna dopraven první bagr. Následovalo sondážní rýhování a listovaní (přehoz zeminy do strany), kdy byla za dohledu archeologického pracovníka mechanizací sejmuta ornice a odhaleny objekty, které se pod ní skrývaly.

Rychlost prací závisela na tom, jestli se rýhovalo, listovalo, nebo byla prováděna plošná skrývka s odvozem zeminy na deponie. Na místě jsme měli tři pásové a dva kolové bagry, dva buldozery, které prováděly plošné skrývky ornice a rovnání deponií, a osm nákladních aut odvážejících zeminu. Při rýhování bylo během 8 hodin jedním bagrem vykopáno až 900 metrů rýhy (rýh bylo celkem šest – v šířce budoucí dálnice).

Pro lepší rozpoznání objektů byla plocha manuálně začištěna a bylo přistoupeno k samotné exkavaci. Objekty byly v několika fázích fotograficky a kresebně dokumentovány. Nálezy zaevidovány a odeslány ke konzervaci. Na místě průzkum řídilo pět hlavních archeologů, které doprovázelo 14 techniků a až 90 čističů.

Mezi zajímavé nálezy patří několik pohřebišť (eneolit, doba bronzová, raný středověk) či sídliště s doloženou řemeslnou výrobou (pece). Raritním nálezem je nepříliš pietně pohřbený německý voják z 2. světové války s dochovanou výbavou.