Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace ve Strakonicích

23.2.2012

Admin

STRAKONICE - Tým závodu Čechy jih, divize Pozemní stavby dokončil intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod ve Strakonicích a vybudování nových stokových sítí, kterými budou odpadní vody dopravovány na čistírnu.

Záměrem investora, kterým je v tomto případě město Strakonice, bylo kromě zvýšení kapacity čistírny odpadních vod ve Strakonicích i zlepšení ukazatelů znečištění podzemních vod znečišťovaných vlivem netěsností kanalizace. Očekává se také zvýšení kvality vody v řece Otavě, do které jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny.

Dodavatelem stavby bylo sdružení „Strakonice – čisté město“. Společnost HOCHTIEF CZ byla v tomto sdružení vedena jako druhý člen sdružení s 30 % podílem. Generálním projektantem stavby byla firma Hydroprojekt CZ, a.s.. Správcem stavby bylo vybráno sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a Mott MacDonald, Praha, spol. s r.o. Provozovatelem stokové sítě a čistírny odpadních vod ve Strakonicích jsou Technické služby Strakonice s.r.o. Investorem je město Strakonice.

Stavba intenzifikace čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace byla rozdělena do čtyř podprojektů. Termín výstavby tohoto rozsáhlého projektu byl od března 2010 do prosince 2011.