Co čeká Negrelliho viadukt na začátku nového roku?

Osazení ocelových nosníků nového mostu přes Křižíkovu ulici bude muset ještě chvíli počkat. Ve špatném stavu byly totiž shledány původní opěrné zdi i dvě navazující klenby ve směru k Vltavě, které je třeba postavit znovu.

Zatímco opěrná zeď pod historickým hradlem je již vybetonována, zbylé objekty teprve začaly bourat. Nového železničního přemostění se Křižíkova ulice dočká až poté. Diagnostikou navíc ještě procházejí betonové klenby z 80. let, které se nacházejí mezi Rohanským nábřežím a ulicí Pobřežní.

Práce na samotném viaduktu jsou mezitím v plném proudu. Na celé jeho délce byl odtěžen materiál zpětného zásypu kleneb a už více než 80 % trasy pokrývá podkladová vrstva betonu pod železobetonové roznášecí desky. I na nich už se pracuje. Prozatím jsou roznášecí desky betonovány na obloucích od Bubnů po Křižíkovu ulici.

Technicky zajímavá je montáž říms na mostech přes Vltavu. Římsové kameny totiž z 60–80 % přesahují vlastní konstrukci mostu. Váha jednoho takového kamene přitom může dosáhnout až 1000 kg a s jejich usazováním tak dělníkům pomáhají speciální, na míru postavené konstrukce.

Přestože jsou do kamenů navrtány trny, které zajišťují jejich bezpečné upevnění, podepírají je zvnějšku ramena montážní konstrukce až do zmonolitnění. Celý proces je omezen délkou konstrukcí, která činí 12 m. Osadit římsy na takovém úseku trvá přibližně 14 dní. Následně se každá z konstrukcí posouvá po 100 m, respektive 150 m dlouhém mostě o další tucet metrů dál.