Plzeň, Hala GHP Direct Mail Radčice

Nový výrobní celek je vybudován "na zelené louce" v těsném sousedství stávajících výrobních prostor investorské firmy.

Informace:

Lokalita: Plzeň
Investor: GHP Direct Mail
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová hala
Doba výstavby: 07/2005 - 03/2006
Hlavní ukazatele výrobní hala: 15 000 m3 obestavěný prostor
skladová hala: 23 000 m3 obestavěný prostor
příjezdová komunikace: 400 m
Popis Objekt bude sloužit jako výrobní a skladové zázemí pro firmu GHP Direct Mail, která se zabývá výrobou a distribucí reklamních letáků, prospektů a jiných propagačních tiskovin. Pobočka GHP v Radčicích je součástí celku čtyř desítek výroben umístěných převážně v Německu.

Stavba se nachází v archeologicky významném území, kde byly již v minulosti nalezeny pozůstatky halštatské mohylové kultury. A tak není divu, že se zemní práce konaly pod archeologickým dohledem. Archeologové skutečně po sejmutí ornice objevili v místě nové komunikace dva žárové hroby s keramickými střepy. Jejich práce však neznamenala pro výstavbu žádné významné omezení.

Vlastní realizaci stavby bylo nutné rozdělit na několik etap.

První etapa měla v co nejkratším čase provést přeložky podzemního elektrického vedení vysokého napětí a vysokotlakých a středotlakých plynovodních podzemních vedení z míst, kde měla stát vlastní výrobní a skladová hala. Přeložky byly hotové včetně nové vysokotlaké regulační stanice plynu začátkem září 2005 a do předběžného užívání byly uvedeny v polovině září 2005. Teprve potom bylo možné zahájit snímání ornice a následné práce na hlavním staveništi.

Součástí první etapy byla také nová vedení kanalizace a vodovodu a nová příjezdová komunikace pro kamionovou dopravu (investor plánuje zpracovat cca 40 kamionů letáků denně), včetně vybudování nákladového dvora. Dešťová kanalizace v délce téměř 500 m vede podél příjezdové komunikace a pak ještě v délce cca 400 m v souběhu s kabely Telecomu a s kabely televize Karneval k protlaku pod komunikací Radčice – Malesice.

Cílem druhé etapy výstavby bylo vybudovat objekt haly s administrativním přístavkem do takové podoby, aby investor mohl začít stěhovat svoji výrobní technologii. To se týmu během necelých tří měsíců podařilo především díky bohatým zkušenostem s výstavbou hal, ale i dobré přípravě a organizaci práce na stavbě.

Objekt haly je nepodsklepená jednopodlažní budova skládající se ze dvou částí – výrobní o rozměrech 66x31 m výšky 7,3 m – a skladová o rozměrech 66x 31 m výšky 11,3 m. Obě části mají železobetonové sloupy s dřevěnými lepenými vazníky, založeny jsou na velkoprůměrových pilotách, opláštění mají ze sendvičových panelů Kingspan. Prosvětlení umožňují okenní pásy a střešní polykarbonátové světlíky. Pro manipulaci se zbožím je vybudována nákladní rampa s hydraulickými můstky. Vstupy do haly jsou umožněny sekčními vraty. Střecha ve dvou výškových úrovních je pultová s malým spádem a se zaatikovým žlabem. Vysoké nároky byly kladeny investorem na provedení drátkobetonové podlahy jak ve výrobě, tak zejména ve skladové části, kde jsou nyní šestiúrovňové montované regály.

V průběhu budování haly neustávaly práce ani na venkovních objektech sítí, komunikacích, požárních nádržích, objektu vrátnice a oplocení. Zejména s ohledem na počasí bylo nutné dokončit do konce listopadu všechny podzemní sítě a na komunikacích provést finální živičné povrchy.

Třetí a poslední etapa výstavby zahrnovala dokončovací práce na administrativním přístavku a vrátnici.