Ostrava, Rekonstrukce Chittussiho 10/ II. etappa

Informace:

Lokalita: Ostrava
Investor: Ostravská univerzita v Ostravě
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 12/2009 - 09/2011
Popis

Předmětem plnění díla byla zejména realizace novostavby bloků „M“ a „R“ a rekonstrukce bloku „J“, který se nachází v husté zástavbě města Ostravy.

Nově postavené objekty „M“ a „R“ mají jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V 1PP je situováno parkoviště osobních automobilů, strojovny výtahu a vzduchotechniky, sklady údržby a odpadové hospodářství. V 1NP se nachází sklady výukového materiálu, posluchárna, učebny a šatny studentů. Ve 2NP a 3NP jsou umístěny učebny a kabinety pedagogů. Ve 4NP jsou situovány laboratoře a další specializovaná pracoviště. Práce na objektu „J“ spočívaly zejména v komplexní rekonstrukci přednáškového sálu.

Stavba se nachází na poddolovaném území (3 skupina poddolování). I vzhledem k této skutečnosti dochází v místě stavby k úniku metanu. Součástí základových prací bylo proto i provedení série technických opatření (úprava podloží a základové spáry) bránící kumulaci metanu pod realizovanými objekty a také statické zajištění sousedních objektů technologií tryskové injektáže. V průběhu stavby byl prováděn monitoring výskytu metanu.

Součásti stavby byly také realizace objektů přípravy území, přípojky kanalizace, přípojky NN, přeložek sítí slaboproudu, dále provedení objektů zpevněných ploch, veřejného osvětlení, konečných terénních úprav a sadových úprav.