Ostrava, Centrum pokročilých a inovačních technologií Vysoké školy báňské

Vybudování Centra pokročilých inovačních technologií představuje významný krok k technologické inovaci Moravskoslezského regionu, stojícího před zásadní změnou svého ekonomického profilu v souvislosti s útlumem tradičních průmyslových činností.

Informace:

Lokalita: Ostava
Investor: Vysoká škola báňská - fakulta technická Ostrava
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava, TCHAS
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 03/2007 - 12/2007
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 27661 m3
Zastavěná plocha: 2182 m2
Popis Připravovaný pavilon je koncipován jako nepodsklepená administrativní budova se třemi nadzemními podlažími. Tvoří ji tři dilatační celky, odlišené materiálovým a barevným řešením obvodových plášťů. Zatímco pohledová vchodová část do objektu má fasádu z hliníkových kazet, fasády severního a jižního křídla jsou hladké plochy prolomené okny. U štítových stěn dotvářejí jejich vzhled otevřená ocelová požární schodiště, krytá žaluziemi.

Střední část objektu, odkud vedou boční chodby do okolních křídel, má komunikační a obslužnou funkci. Hlavní vchod je z prvního nadzemního podlaží. Je zajímavě řešený zapuštěním do ustupující fasády. Po vstupu se návštěvník dostane do centrální haly, otevřené do horních pater. Dominantním prvkem je baterie výtahů se zadní prosklenou stěnou. V uvedeném podlaží je také recepce a schodiště, za výtahem stravovací zařízení. V bočních chodbách, které vedou do dalších traktů budovy, budou čajové kuchyňky, jednací boxy a kopírovací centra.

Ve východním a jižním křídle pavilonu TL2 Centra pokročilých inovačních studií budou umístěné podnikatelské inkubátory, s možností různé malovýroby, stejně jako v horních patrech střední části. Tam najdou návštěvníci také výukové místnosti.

Kolem dokončeného projektu budou vyřešené zpevněné plochy, okolí projde sadovými a terénními úpravami a bude doplněno venkovním mobiliářem.

Objekt bude založený na základovém roštu, tři nadzemní podlaží bude tvořit prefabrikovaný železobetonový skelet. Zastřeší ho velkoplošná skleněná střecha nad středovým atriem zavěšená na nosnou ocelovou konstrukci, nad ostatními částmi bude samonosná skleněná střecha.