Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část

Informace:

Lokalita:

Česká Třebová, Rybník, Třebovka

Investor:

Povodí Labe, státní podnik

Realizace:

Sdružení HOCHTIEF CZ, a. s. (vedoucí sdružení), OHL ŽS, a.s.

Typ stavby:

Vodohospodářská

Doba výstavby:

01/2019–06/2021 (30 měsíců)

Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace protipovodňových úprav koryta toku Třebovka v ř.km 12,151 – 23,788. Stavba spočívá v úpravě a opevnění koryta toku, ve vybudování železobetonových ochranných zdí, protipovodňových zdí a prvků mobilního hrazení.

Součástí stavby jsou vynucené přeložky inženýrských sítí, zkapacitnění mostních objektů a lávek pro pěší a vybudování nových oplocení sousedních pozemků.

Úprava toku – spočívá v rozšíření koryta do pravého i levého břehu. Opevnění svahů koryta bude provedeno kamenným záhozem velikosti  zrna do 80 kg na výšku hladiny Q2. Zbývající část svahu bude překryta geotextilií a zatravněna.

Opěrné zdi – konstrukce je železobetonová C 30/37, XF3 s kamenným obkladem tl. 0,25 cm. Na vrcholu zdi je navržena římsa, do které bude osazeno ocelové zábradlí nebo oplocení pozemků.

Protipovodňové zdi – bude vytvořena zaražením štětovnic Illn dl. 4,0 m s následným nadbetonováním ochranné zdi. Konstrukce je železobetonová C 30/37.

Individuální ochrana – tato ochrana jednotlivých nemovitostí spočívá v zahrazení okenních, dveřních a garážových otvorů pomocí lehkých hliníkových profilů zasouvaných mezi vodící prvky.

Mobilní hrazení - tato ochrana spočívá v osazení protipovodňového ochranného systému z lehkých hliníkových profilů zasouvaných mezi vodící prvky. Do protipovodňové zdi budou zabetonovány 2 ks bočních vodících profilů, 2 ks prahových těsnících lišt a kotevní deska pro sloupek.

Oplocení – je navrženo z poplastovaného pletiva  a ocelových sloupků, které budou na ŽB zdi osazeny na chemické kotvy.

Mostky – nové mosty jsou navrženy jako monolitická železobetonová rámová konstrukce o jednom poli. Rozměry jsou cca délka 16,0 m a šířka 6,0 m. U jednotlivých mostů se délka mírně liší. Na mostech bude osazeno ocelové zábradlí. Založení mostů je na plošných základových pasech ze ŽB. Nosná konstrukce je navržena jako prostá jednopólová monolitická deska rámově spojena s opěrami mostu. Římsy jsou ŽB, kotvené ocelovými kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. 

Lávky pro pěší – lávky jsou tvořeny dvěma ocelovými nosníky HEA 320, které jsou spojeny příčníky IPE 80. Na příčníky budou připevněny dřevěné podélníky a na ně budou připevněny dubové mostniny. Rozměry jsou  cca délka 12,5 m, šířka 2,4 m. Opěry lávek jsou navrženy ŽB.

  • Kácení – 1343 ks stromů
  • Výkopy - 52.500,0 m3
  • Opěrné zdi – 3.428,5 m; výšky 2,0 – 4,15 m
  • Protipovodňové zdi – 2193 m, výšky 1,0 – 3,0 m
  • Zemní hráz – 2168 m3
  • Obnova oplocení – 2145 m
  • Mostky – 9 ks
  • Lávky pro pěší – 13 ks

Realizace protipovodňových úprav koryta toku Třebovka v ř. km 12,151 – 23,788 spočívající ve výstavbě souboru liniových opatření, která mají zvýšit kapacitu koryta. Toho bude dosaženo úpravou a opevněním koryta toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení. Součástí akce jsou vynucené přeložky inženýrských sítí, zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů). Nekapacitní objekty budou nahrazeny novými s větším průtočným profilem.