Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou

Informace:

Lokalita:

Pardubický kraj

Investor:

SŽDC

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

06/2015 – 05/2016

Popis:

Realizace stavby byla rozdělena do tří etap. Rozdělení vycházelo dle místa s rozhodujícím objemem činnosti.

  1. etapa – činnosti v žst. Slatiňany, Chrudim, v mezistaničních úsecích Chrast u Chrudimi – Slatiňany a Slatiňany – Chrudim.
  2. etapa – výstavba výhybny Cejřov
  3. etapa – činnosti ve stanici Hlinsko v Čechách

Tyto etapy byly dále děleny na jednotlivé postupy v závislosti na dodržení doby trvání předem stanovených nepřetržitých výluk kolejí. Délka výluk byla stanovena s ohledem na realizovaný objem prací již před zahájením stavby investorem a byl kladen důraz na vyloučení provozu v co nejkratším termínu. Řada termínů a dob trvání výluk bylo velmi přísných z hlediska objemu prací a možnosti zvládnutí realizace v daném čase jednotlivých postupů.

Stavaři museli vynaložit vysoké úsilí při hledání efektivních řešení pro jejich práce a dosažení koordinace pro jednotlivé profese s ohledem na „šibeniční“ termíny výluk. Během výstavby se bylo nutno vypořádat s řadou překážek a obtížně předvídatelných vlivů. Problematické a časově náročné se ukázalo zejména provedení přeložek inženýrských sítí v souběhu s pracemi na železničním spodku. Vznikaly tak provizorní přeložky umožňující pracovat na těžbě, sanaci podloží a odvodnění. Velmi krátký čas byl na rekonstrukci a výstavbu některých nových mostů a propustků. I zde byla nutná komunikace napříč firmami ve sdružení, tak aby bylo možné konečné termíny výluk splnit. Dalším aspektem, který komplikoval průběh prací a se kterým se zhotovitel musel vypořádat, byl nedostatek výrobních kapacit, dodávek materiálu a výrobků během hlavní stavební sezóny v roce 2015. Zvýšená poptávka způsobená dalšími souběžně probíhajícími stavbami si vyžádala změny v časové souslednosti předem naplánovaných prací a operativní přizpůsobování aktuálně prováděných prací situaci na stavbě. Přes všechny komplikace se tyto obtíže dařilo překonat a stavba tak byla takřka dokončena a z větší části uvedena do zkušebního provozu. Stavba by měla být zcela dokončena a předána nejpozději na podzim tohoto roku.

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. realizovala železniční spodek v Hlinsku v Čechách spolu s výstavbou nových nástupišť. Dále pak železniční spodek v Cejřově, všechny mostní objekty a propustky, a v neposlední řadě úpravy přístřešků pro cestující v Chrudimi a Hlinsku v Čechách. Zejména občané tamního kraje již nyní oceňují přínos provedené stavby. Tato část železniční trati v Pardubickém kraji tak navazuje na rozvoj železniční dopravy v ČR.