Praha, Rozšíření odstavných ploch pro autobusy na garáži Hostivař

Informace:

Lokalita:

Areál Ústředních dílen DP HMP v zastavěném území městských částí Praha 15 (Hostivař) a Praha 10 (Malešice, Strašnice)

Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

06/2018–12/2018

Popis:

Předmětem stavby bylo zřízení dvou nových zpevněných odstavných ploch pro autobusy MHD v areálu ústředních dílen DP HMP. Účelem stavby bylo navýšení kapacity parkovacích míst vyvolané provozními potřebami DP. Jednalo se o III. Etapu postupného rozšiřování odstavných ploch přičemž předchozí etapa byla realizována cca před 10 lety.

V rámci nové odstavné plochy „IV“ bylo v délce cca 159 m realizováno 36 šikmých parkovacích stání autobusů pro vozy typu „SD“. Současně s plochou „IV“ byla obnovena přilehlá obslužná komunikace a přístupový chodník pro řidiče. Byl zde zřízen nový systém odvodnění celé zpevněné plochy podélnou štěrbinovou troubou s odtokem do areálové kanalizace s nově zbudovaným retenčním úsekem a odlučovačem lehkých kapalin. Pod novou plochou byla provedena přeložka stávajícího vodovodu a úprava stávajícího STL plynovodu. Bezvýkopovou technologií byla vyřešena oprava původního potrubí jednotné kanalizace. Plocha byla taktéž doplněna o nové osvětlení a vybavena přístupovými body WiFi automatického systému registrace provozu autobusů.

V rámci rozšíření odstavné plochy „I“ bylo v západní části areálu ÚD DP na novém zemním tělese délky cca 153 m a šířky cca 43 m realizováno 29 šikmých parkovacích stání autobusů pro 20 vozů typu „KB“ a 9 vozů typu „SD“ včetně obslužné komunikace. Vše je připojeno ke stávajícím odstavným plochám. Odvodnění nových ploch je opět zabezpečeno podélnou šterbinovou troubou s odtokem do areálové kanalizace s nově zbudovaným retenčním úsekem a odlučovačem lehkých kapalin. Plocha byla vybavena novým osvětlením, doplněna přístupovými body WiFi automatického systému registrace provozu autobusů a kamerovým systémem ostrahy. Okolo nové plochy je provedeno odolné oplocení.

Galerie:

Z průběhu výstavby: