Praha, Podepření mostu X022 Bubenská u metra Vltavská

Informace:

Lokalita:

Praha 7, ul. Bubenská, nábřeží Kapitána Jaroše

Investor:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

02/2019 (25 dní)

Popis:

Definitivní provizorní podepření Mostu X022 (Severní předpolí Hlávkova mostu), který je v havarijním stavu. Cílem tohoto opatření je zprovoznit aktuálně uzavřenou tramvajovou větev směr Hlávkův most.

Most se nachází v ulici Bubenská v městské části Praha 7 v těsné blízkosti stanice metra Vltavská. Nosnou konstrukci pětipólového mostu tvoří podélně předpjatá spojitá konstrukce ze železobetonových prefabrikátů typu VS výšky 1,18 m.

Z důvodu špatného technického stavu byl most pod trvalým monitoringem. V průběhu října 2018 došlo k rozevření příčných spár v místě dobetonávky nosné konstrukce v poli 2 a 4 a most byl zařazen do 7. klasifikačního stupně, tedy havarijní stav. Následovalo okamžité zakázání veškerého provozu na mostě i pod ním. Pro rychlé vyřešení havarijní situace bylo navrženo provizorní statické zajištění mostního pole č. 2 a 4 systémem podpěrných věží ST A4.

Ve druhé etapě prací dojde k definitivnímu podepření pole č. 2 prostorovou skruží systému TRECOL. Pole č. 4 bude zajištěno pomocí 6 ks věží stejného systému do kterých bude zatížení rozneseno spojitými ocelovými nosníky profilu HEB 650. Montáž ve 4. poli si vyžádá úpravu trolejového vedení a bude prováděna během výluk tramvajové trati. Výše popsané řešení umožní zprovoznit aktuálně uzavřenou tramvajovou větev směr Hlávkův most a v omezené formě obnovit provoz na samotné mostní konstrukci.

Součástí plnění je i sledování technického stavu a sil v podpěrných konstrukcích po dobu 2 let, během kterých by mělo padnout rozhodnutí o osudu mostu. Životnost podepření je až 10let.