Praha, Hromadné garáže Vojtíškova

Garáže pro parkování 375 osobních vozidel (z toho 20 míst je pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí) vyrostou na Chodově - mezi ulicemi Vojtíškova, Láskova a Roztylská.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: MČ Praha 11
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 09/2006 - 12/2006
Hlavní ukazatele zastavěná plocha (bez navazujících komunikací ) 2 499 m2
celková plocha parkovacích stání 4 616 m2
celková plocha vnitřních komunikací v garážích 5 353 m2
plocha vrátnice a zázemí 25,5 m2
obestavěný prostor 23 285 m3
Popis Nové garáže nabídnou otevřená parkovací stání pro osobní automobily ve čtyřpodlažním objektu. Budou navazovat na vozovku v Láskově ulici vjezdovou rampou, širokou 7 m, s podélným sklonem cca 14 %. V místě křížení vozovky s chodníkem pro pěší bude muset dojít ke snížení povrchu chodníku nad úroveň přilehlé vozovky max. na 20 mm a zřízení signálních a varovných pásů z reliéfní dlažby, aby bylo místo dobře přístupné osobám se sníženou pohyblivostí nebo orientací. Do garáží se ale dostanou i z Roztylské ulice od zastávky autobusů.

Část stávajícího chodníku v úseku mezi vjezdem do garáže a nárožím u Vojtíškovy ulice bude po položení nových inženýrských sítí obnovena v celé skladbě konstrukčních vrstev, včetně asfaltového krytu v původní šířce. Chodník tu zůstane na stejném místě, jen dostane novou zámkovou dlažbu. Podél budovy garáže bude travnatý pruh široký 0,7 m a půlmetrový okapový chodník z betonových dlaždic.

Podél severozápadní fasády budovy garáže povede nový chodník široký minimálně 2,5 m s krytem z betonové zámkové dlažby. Podél fasády bude v těchto místech také půlmetrový okapový chodník z betonových dlaždic. Na hraně parkoviště a travnaté plochy podél chodníku u severozápadní fasády bude chodníkový betonový obrubník s převýšením 100 mm nad povrchem vozovky parkoviště. Výška chodníku v Roztylské ulici bude u východního nároží budovy garáže upravena tak, aby chodník z betonové zámkové dlažby zapadl do okolního prostředí.

V přízemí garáží bude u vjezdu vrátnice se sociálním zázemím. Objekt bude vybaven kamerovým systémem, aby bylo vidět i do nejvzdálenějších míst garáží. Tím bude zvýšena bezpečnost zaparkovaných automobilů i jejich posádek.

Nosnou konstrukci stavby bude tvořit prefabrikovaný skelet. Jeho plošné základy budou nahrazeny pilotami. Vnější fasádní plášť z kovového pletiva bude uchycen na lehké ocelové konstrukci ze svislých stojek. Z vnější strany objektu povedou venkovní ocelová schodiště z ocelových schodnic, zakrytá pozinkovanými plechy.

Aby mohl být nový objekt postaven, musí dojít k některým stavebním úpravám. Současná zpevněná plocha o rozměrech cca 65 x 56 m bude zrušena stejně jako opěrná zeď podél Láskovy ulice. Rozdíl mezi výškovými úrovněmi bude řešen vysvahováním. Opěrná zídka podél Vojtíškovy ulice a navazující schody do Láskovy ulice budou zachovány - svahování jihovýchodního prostoru se jim přizpůsobí. Počítá se i s dočasným zrušením ohrazené zeleně na severozápadní straně objektu. Po dokončení stavby však bude v celém rozsahu obnovena, a dokonce zvětšena. Ponechána bude zpevněná plocha původního vjezdu z Vojtíškovy ulice, aby bylo možné zajíždět ke kabelové komoře tvárnicové trasy.