Praha, Hromadné garáže Barrandov

Moderní hromadné garáže vznikly jako náhrada pozemních parkovacích kapacit, které byly zrušeny, protože stály v cestě budované tramvajové trase.

Informace:

Lokalita: Praha, Barrandov
Investor: Subterra, a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: hromadné garáže
Doba výstavby: 09/2001 - 04/2002
Hlavní ukazatele hromadné garáže pro 370 osobních automobilů,
Zastavěná plocha garáží celkem je 1,9 tis.m2, obestavěný prostor 31 tis.m3, spotřebovalo se 4,7 tis.m3 betonu, 500 tun výztuže a přes 22 tis.m2 bednění.
Popis Řešení hromadných garáží se muselo přizpůsobit tvaru poměrně úzkého pozemku, sousedství budoucí stanice tramvaje, poloze inženýrských sítí a v neposlední řadě i proporcím objektů navazující bytové zástavby. Proto byla nová parkovací kapacita rozdělena do dvou samostatných objektů, které se tvarově poněkud liší, ale mají prakticky shodné konstrukční řešení a stejný architektonický rukopis.

Obě stavby jsou založeny na vrtaných pilotách, které nesou základovou desku. Celá spodní stavba včetně výtahových šachet je do úrovně první-ho nadzemního podlaží vystavěna z vodostavebního betonu s těsněním pracovních spár. Tedy naší osvědčenou technologií bez vnějších hydroizo-lací. Oba garážovací objekty mají shodně pět nadzemních podlaží a po-jížděnou střechu. Konstrukčně to jsou monolitické železobetonové skelety kombinované s železobetonovými nosnými stěnami a sloupy. V místech, kde není obvodový plášť tvořen nosnou železobetonovou konstrukcí, jsou do fasády vsazeny ocelové rámy s drátosklem a mřížemi.

Jednotlivá podlaží jsou rozdělená vždy na dvě části, výškově posunuté o polovinu své konstrukční výšky a spojené rampami. Pro pěší provoz jsou v každém objektu dva osobní výtahy a dvě schodiště. Svislé prostory pro schodiště opticky vystupují z hmoty objektů a tvoří jejich významný architektonický prvek.

Značná část betonářských prací probíhala v zimním období. Vedení stav-by ale bylo na betonáže za nízkých teplot dobře připraveno. Mělo zpra-covaný podrobný plán zimních opatření, diferencovaně pro čtyři různá pásma aktuálních nízkých teplot. Byly použity receptury vhodné pro nízké teploty, byla kontrolována teplota dodávané betonové směsi a přede-vším byl beton důsledně chráněn polystyrénovými rohožemi a geotextilie-mi. Výsledkem byla nejen plynulá výstavba a všeobecně dobrá kvalita betonových konstrukcí, ale i kvalitní povrchy stavby, které v převážné míře vyhovují obecným požadavkům na pohledový beton.

Hromadné garáže jsou celkově řešeny jako moderní provoz se stálou obsluhou. Vjezd a výjezd je vybaven závorami, identifikačním systémem a informační cedulí o obsazenosti garáží. Celý prostor je navíc sledován několika desítkami kamer. Garáže nejsou vytápěny, ale pro zajištění bez-pečného provozu mají komunikační rampy zabudované elektrické vytá-pění, které uvádějí do činnosti čidla jakmile klesne teplota povrchu ramp pod nebezpečnou hranici. Podobně je automaticky kontrolována kon-centrace výfukových plynů v ovzduší a v případě potřeby se automaticky zapíná větrání. Z dalších zajímavostí můžeme jmenovat automatické roz-svěcení a zhasínání vnitřního osvětlení, elektricky ohřívané střešní vpustě, kvalitní sociální zázemí aj.

Garáže postavil kolektiv stavbyvedoucího Martina Beneše za necelých 9 měsíců. Přestože jsou v provozu teprve málo přes půl roku, je zřejmé, že úroveň jejich prací i subdodávek vytvořily kvalitní dílo, které je dobrou vizit-kou firmy. Celkově příznivý dojem podtrhují i sadové úpravy a zpevněné plochy v bezprostředním okolí obou staveb, které navíc přispívají k urbanistické integraci garáží do stávající zástavby.