Mladá Boleslav, Železniční přeložka

Na podzim 2003 byla v podstatě dokončena největší investiční akce novodobých dějin města, zapuštění železniční trati u Slovanky mezi hlavním nádražím a nádražím Mladá Boleslav – město.

Informace:

Lokalita: Mladá Boleslav
Investor: České dráhy, a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB a. s. divize 8 o. z.
Typ stavby: Nová železniční stanice
Doba výstavby: 07/2002 - 10/2003
Hlavní ukazatele Délka zahloubení je 1,6 km, největší hloubka je 8,5 m a zářez je do pískovcových hornin třídy těžitelnosti. Celkový objem zemních prací je dle PD 110.000 m3.
Popis Stavba byla zahájena v červenci 2002 a slavnostní zahájení se konalo 29. října 2003. První řešení vzešlo ze soutěže, která měla čtyři varianty, tři řešily nadjezd nad tratí, ale k realizaci se dostal návrh pod železniční tratí. Po dobu výstavby byla stabilita lové strany zářezu jištěna tzv. záporovým pažením (ukotvení ocelovými kotvami pod stávající železniční trať). Tím byl zajištěn provoz železnice během celé stavby, kromě velké výluky. Odvodnění dešťových vod je svedeno do oboustranných betonových žlabů podél kolejí. Stěny zářezu jsou obloženy železobetonovými SONO panely, které zajišťují splnění hygienických norem hlučnosti. Součástí stavby je sedm mostů či lávek, které slouží současně k propojení inženýrských sítí ze severní do jižní části města.