České Budějovice, Výstavba horkovodu

Nové horkovodní rozvody přinesou výrazné snížení tepelných ztrát, a to má příznivý dopad na životní prostředí.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Teplárna České Budějovice
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Doba výstavby: 05/2006 - 03/2007
Hlavní ukazatele 2 etapy
délka horkovodů cca 4 km
délka kondenzátního potrubí cca 0,65 km
Popis Předmětem investiční akce je přechod sídlišť Šumava a Máj na horkovodní systém, tzn. vybudování horkovodů v délce cca 4 km a horkovodní stanice včetně kondenzátního potrubí dlouhé cca 0,65 km. Součástí projektu je také propojení sekundárních rozvodů (teplovody Máj 1, 2) topné a užitkové vody vyvolané přestavbou primárních parních rozvodů (stavba 2, část 1) na horkovod.

Projekt "Levý břeh Vltavy - horkovod - stavební práce - stavba 2" je rozdělen na části 1 a 2, které na sebe přímo navazují.

Část 1 začíná ve stávající šachtě před výměníkovou stanicí Kasárna na křižovatce ulic O. Nedbala a Na Zlaté stoce. Ukončena je v ulici K. Fleischmanna za odbočkou pro výměníkovou stanici PVT, kde se napojí na část 2. Druhý konec je situován na sídliště Máj poblíž výměníkové stanice Máj 2, kde je potrubí horkovodu napojeno na stávající horkovodní systém sídliště Máj.

Část 2 začíná napojením na horkovodní potrubí před výměníkovou stanicí PVT v ulici K. Fleischmanna. Horkovod pak pokračuje ve stávající trase parovodu k centrální předávací stanici (CPS 1), do které je zaústěn. CPS 1 - původně výměníková stanice Jihočeské univerzity - fakulty zemědělské - je kompletně rekonstruována na stanici pára/horká voda.

Nový parovod je veden částečně ve stávajícím nevyužívaném kanálu, částečně v nové trase projednané s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Pro parní potrubí bude použita bezkanálová technologie ocel v oceli. Kondenzátní potrubí bude z předizolovaného potrubí.

Rovněž pro horkovodní primární rozvody bude použita technologie bezkanálového vedení předizolovaným potrubím, vedeným v převážné většině v trasách stávajících parovodů. Podle stavebního povolení jsou některé části řešeny krátkými úseky nových tras.

Horká voda bude připravována v centrální předávací stanici CPS 1 - pára/horká voda s propojením horkovodního systému na již vyprojektovanou centrální předávací stanici CPS 2 a propojení stávajícího horkovodního systému z centrální předávací stanice Máj na nově budovaný systém. Stávající centrální předávací stanici Máj bude proto možné zrušit.

Centrální předávací stanice (CPS 1) je umístěna do objektu stávající výměníkové stanice pro Jihočeskou univerzitu - zemědělskou fakultu a nové přístavby a bude připojena stávajícím vakuovaným parovodem, rekonstruovaným parovodem a z parních rozvodů centrálního zásobování teplem teplárnou Ćeské Budějovice na levém břehu Vltavy. Přístavba bude vybudována před stávající výměníkovou stanicí Jihočeské univerzity - fakultou zemědělskou při pohledu z ulice K. Fleischmanna..Součástí CPS 1 je také trafostanice. Její napojení kabelem vysokého napětí není součástí projektu.

Převážnou část odběru tepla tvoří byty a občanská vybavenost sídlišť s panelovou výstavbou obytných domů a školských zařízení, napojených na čtyřtrubkové nebo dvoutrubkové sekundární rozvody tepla z centrálních výměníkových stanic pára/voda.