Úpravy toku řeky Blanice pomohou chránit Vlašim před povodněmi

11.4.2014

Admin

Vlašim – Zástupci města Vlašimi, státního podniku Povodí Vltavy a dodavatele stavební firmy HOCHTIEF CZ v pátek 11. 4. 2014 slavnostně přestřihli pásku na projektu „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi“. V České republice unikátní projekt intravilánové revitalizace po více než padesáti letech významně změnil vzhled koryta řeky a její okolí.

Na stavbaře ze společnosti HOCHTIEF CZ čekalo celkem 24 stavebních objektů. Hlavní část stavby představovala změna členění koryta odtěžením nadbytečné zeminy z břehů. Odtěžením bylo docíleno zvětšení průtočné kapacity toku, které v kombinaci s nově vybudovanými protipovodňovými opatřeními výrazně zvýšilo ochranu okolí řeky před povodněmi. Ochranu části území a objektů proti stoleté vodě zajišťují kamenné protipovodňové zídky s třiceticentimetrovým navýšením. „Protipovodňová odolnost byla prověřena už v průběhu realizace projektu, kdy se loni v létě stavbou prohnala extrémně silná povodeň. Ukázalo se, že již zrealizované úpravy na Blanici dokázaly dopady povodně zmírnit a škody na projektu nebyly nikterak závažné.“ sdělil zástupce společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Vilém Tvrdík. Další práce zahrnovaly úpravu a výstavbu jezů, které byly vybaveny rybími přechody, umožňujícími migraci ryb a dalších živočichů. Vytvořením břehových tůní a nivních ploch pro povodňové rozlivy osázených břehovou zelení se dále podpořil přírodní vzhled řeky a jejího bezprostředního okolí.

Zajímavou částí dodávky společnosti HOCHTIEF CZ bylo osazení nové lávky přímo v centru Vlašimi. Původní lávka tvořila spojnici mezi Palackého a Žižkovým náměstím ve středu města a byla hlavní přístupovou cestou k Domu dětí a mládeže. Vzhledem ke své výšce nad hladinou řeky byla lávka několikrát do roka zaplavována, až došlo k jejímu stržení povodní.

Nová lávka se nachází přibližně v místě původní lávky. Hlavním nosným prvkem lávky jsou dva oblouky, které současně tvoří zábradlí lávky. Lávka je ukotvena v kotevních otvorech na obou březích Blanice. Její poloha je přizpůsobena rekonstruovanému předmostí u Staré radnice a koryto Blanice překonává mírně našikmo. Spodní hrana konstrukce je navržena 0,5 m nad úrovní stoleté vody, na kterou jsou navrhována všechna protipovodňová opatření, jež jsou součástí tohoto projektu.

Celkové náklady projektu dosáhly 83,2 mil. Kč, z nichž 67,4 mil. Kč bylo hrazeno z dotace Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu.