HOCHTIEF

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

HOCHTIEF CZ a. s. je jedna z předních stavebních společností v České republice a proto si klade za svůj hlavní cíl být spolehlivým a respektovaným partnerem pro své zákazníky a zainteresované strany při všech svých podnikatelských aktivitách a neustále zvyšovat efektivnost svého integrovaného systému řízení, který obsahuje management kvality, management ochrany životního prostředí a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Politika integrovaného systému řízení akciové společnosti HOCHTIEF CZ v souladu se strategií společnosti stanovuje následující principy, k jejichž zajištění se zavazuje představenstvo společnosti.

 • Realizací produktů a služeb v souladu s požadavky v oblastech kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s porozuměním všech potřeb a očekávání zainteresovaných stran a řízením rizik a příležitostí uspokojíme očekávání svých zákazníků, čímž upevníme a rozšíříme konkurenční výhody naší společnosti.
 • Pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme spokojenost zákazníků a trvale zlepšujeme služby, které poskytujeme, a produkty, které dodáváme.
 • Poskytujeme informace a otevřeně komunikujeme s veřejností o vlivech naší činnosti na životní prostředí a v záležitostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vycházíme z principu neustálého zlepšování a náš integrovaný systém řízení udržujeme, rozvíjíme a zdokonalujeme.
 • Zabezpečujeme všechny potřebné zdroje pro fungování a zlepšování našeho integrovaného systému řízení.
 • Hodnotíme naše dodavatele se zaměřením na zvýšení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a budujeme s nimi partnerské vztahy.
 • Pohotově a flexibilně reagujeme na změny v právních předpisech, na nové odborné poznatky, na technický vývoj, na změny v možnostech potřebných zdrojů, na změny očekávání a potřeb našich zákazníků a všech zainteresovaných stran v oblastech našeho podnikání.
 • Při pořizování investičního majetku, při zaváděných nových technologií a při nákupu materiálu klademe mimořádný důraz na požadavky kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zapojujeme zaměstnance a všechny další osoby, jejichž práci řídíme, do řešení otázek kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jejich pracovištích.
 • Uplatňujeme opatření k prevenci vzniku úrazů a poškozování zdraví a klademe důraz na ochranu životního prostředí včetně prevence znečištění.
 • U našich činností hodnotíme jejich výkonnost, identifikujeme a analyzujeme požadavky na kvalitu, environmentální aspekty s významným dopadem na životní prostředí, nebezpečí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích.